Porteføljeanalysen for Naturvitenskap og teknologi

Avgrensing av porteføljen

Under er det gitt en kort beskrivelse av hvordan porteføljen er definert innenfor hver av de fire porteføljedimensjonene fag/teknologi, tema, anvendelsesområde og FoUoI-verdikjede.

Fag/teknologi

Porteføljestyrets fagportefølje består av alle prosjekter finansiert av Forskningsrådet som er faglig merket naturvitenskap (fagkode 400) og teknologi (fagkode 500) unntatt faggruppene basale biofag (kode 47F), zoologiske og botaniske fag (kode 48F) og bioteknologi (kode 59F), som inngår i porteføljen som analyseres av Porteføljestyret for livsvitenskap. Porteføljen omfatter bl. a. fag som matematikk, informatikk, fysikk, geofag, kjemi og teknologiske fag (kalt MNT-fagene). Totalt i Forskningsrådet er det bevilget 5,6 mrd. kr til denne fagporteføljen i 2019. I tillegg ses porteføljen i sammenheng med nasjonal innsats innenfor naturvitenskap og teknologi og den norske deltakelsen i Horisont 2020 innenfor naturvitenskap og teknologi. I 2019 ble det undertegnet kontrakter mellom Horisont 2020 og norske institusjoner for 114,3 mill. euro, innenfor fagporteføljen for naturvitenskap og teknologi. Dette tilsvarer 51% av totalbeløpet for kontraktene signert av norske institusjoner i denne perioden.

Porteføljestyrets investeringsportefølje består av aktiviteter som porteføljestyret har investeringsansvar for. Denne er gitt av prosjekter finansiert gjennom FRINATEK, ROMFORSKNING og institusjonsforankrete strategiske prosjekter innenfor naturvitenskap og teknologi (ISPNATEK). Porteføljestyret har også ansvar for Vitensentersatsingen. Da dette kun dreier seg om grunnbevilgninger til vitensentre [1], er den holdt utenfor analysen i denne omgang. Porteføljestyrets investeringsportefølje utgjorde 392,2 mill. kr i 2019.

Tema

Porteføljen er ikke tematisk avgrenset. Den omfatter i prinsippet alle tema innenfor den faglige avgrensingen over. Mange av prosjektene har relevans for samfunnsutfordringer og tematiske prioriteringer gitt i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 (LTP). Store deler av porteføljen vil dermed ha overlapp med porteføljen som andre porteføljestyrer har ansvaret for.

Anvendelsesområde

Fagporteføljen er ikke avgrenset med hensyn til anvendelsesområde. Resultater fra prosjektene kan i prinsippet anvendes i alle bransjer og samfunnssektorer. Det er heller ikke spesifikke anvendelsesområder knyttet til investeringsporteføljen, bortsett fra for ROMFORSKNING. Investeringsporteføljen har økt vitenskapelig kvalitet som mål, og vil særlig bidra til å styrke vår nasjonale kunnskapsberedskap for fremtiden.

FoUoI-verdikjede

Fagporteføljen innenfor naturvitenskap og teknologi har et betydelig innslag av anvendt forskning. Investeringsporteføljen i FRINATEK og ROMFORSK er i all hovedsak grunnleggende og langsiktig forskning.

1 Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læresenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.