Porteføljeanalysen for Naturvitenskap og teknologi

Omfanget av porteføljeanalysen

Denne porteføljeanalysen er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter, dvs. Forskningsrådets egen innsats og EU-innsats som er registrert t.o.m. 2020. Øvrig nasjonal innsats er også tatt med. Analysen gjelder porteføljeområdet naturvitenskap og teknologi slik det beskrives i de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Porteføljen består av alle prosjekter som er faglig merket naturvitenskap (fagkode 400) og teknologi (fagkode 500) unntatt faggruppene basale biofag (kode 47F), zoologiske og botaniske fag (kode 48F) og bioteknologi (kode 59F). (Disse faggruppene inngår som en del av porteføljen innen livsvitenskap.) Porteføljen omfatter bl.a. fag som matematikk, informatikk, fysikk, geofag, kjemi og teknologiske fag (kalt MNT-fagene). I 2020 bevilget Forskningsrådet totalt 5,46 mrd. kroner til denne fagporteføljen. Dette utgjorde 53 prosent av Forskningsrådets bevilgninger i 2020. I tillegg ses porteføljen i sammenheng med nasjonal innsats innenfor naturvitenskap og teknologi og den norske deltakelsen i Horisont 2020 innenfor naturvitenskap og teknologi. I 2019 ble det undertegnet kontrakter mellom Horisont 2020 og norske institusjoner for 114,3 mill. Euro, innenfor fagporteføljen for naturvitenskap og teknologi. Dette tilsvarer 51% av totalbeløpet for kontraktene signert av norske institusjoner i denne perioden.

Tema

Forskningsrådets merkesystem angir over tretti tematiske områder. Porteføljen innen naturvitenskap og teknologi er imidlertid ikke tematisk avgrenset og omfatter i prinsippet alle tema som har/benytter forskning innen den faglige avgrensingen over. Mange av prosjektene har relevans for samfunnsutfordringer og tematiske prioriteringer gitt i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 (LTP). En stor del av porteføljen ligger innen temaene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, energi, klima, nye materialer, avanserte produksjonsprosesser, transport og maritim.

Anvendelsesområde

Porteføljen innen naturvitenskap og teknologi dekker alle bransjer og samfunnssektorer. Den er ikke avgrenset med hensyn til anvendelsesområde. Resultater fra prosjektene kan anvendes i alle samfunnssektorer og bransjer. Forskningen innen naturvitenskap og teknologi bidrar til å utvikle et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å forstå og håndtere et bredt spekter av samfunnsutfordringer.

FoUoI-verdikjede

For mange fagområder er det ikke tydelige skiller mellom grunnleggende og anvendt forskning. For å ha kunnskap om fagområdene og porteføljenes profil på aggregert nivå er det likevel viktig å ha oversikt over fordelingen mellom grunnleggende og anvendt orientert forskning. Det er også viktig for å ha oversikt over profilen til de ulike virkemidlene Forskningsrådet benytter.

I 2020 var om lag halvparten av porteføljen innen naturvitenskap og teknologi anvendt forskning, ca. 43 prosent var grunnleggende forskning, mens resten består av utviklings- og kommersialiseringsprosjekter.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 13.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.