Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Omfanget av porteføljeanalysen

Porteføljeområdet Muliggjørende teknologier (MT) omfatter alle igangværende prosjekter som er merket med en teknologimerking (bioteknologi, digitalisering og bruk av IKT, IKT som forskningsområde, nanoteknologi, avanserte materialer og mikroteknologi) eller merkingen samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Denne porteføljeanalysen, som baserer seg på data registrert t.o.m. 2020, tar utgangspunkt i Forskningsrådets portefølje av MT-prosjekter finansiert gjennom et bredt spekter av budsjettformål, dvs. både gjennom målrettede/strategiske budsjettformål som Porteføljestyret for muliggjørende teknologier har ansvar for, og gjennom ulike budsjettformål underlagt andre styrer. I portefølje- analysen er det denne samlede prosjektporteføljen som blir omtalt som Forskningsrådets MT- portefølje eller bare MT-porteføljen. Når statistikken og analysen inkluderer norsk andel av MT- prosjekter i EU (EU-porteføljen), vil vi tydeliggjøre dette ved å skrive MT-porteføljen inkl. EU. SkatteFUNN vil vi omtale separat.

Datagrunnlaget for MT-porteføljestatistikken er MT-merkingens andel av revidert budsjett i prosjektene. EU-tallene viser til kontraktsbeløp for norske deltakere i MT-prosjekter i EU, mens SkatteFUNN-tallene er totale, dvs. ikke avgrenset til muliggjørende teknologier.

MT-porteføljen kan beskrives i fire porteføljedimensjoner:

Fag/teknologi

Den norske FoU-statistikken deler inn forskningen i seks store fagområder, som igjen er inndelt i fag og disipliner. MT-porteføljen samsvarer i all hovedsak med fagområdet teknologifag, men også andre fagområder kan inngå i porteføljen.

Tema

Forskningsrådets merkesystem angir 32 tematiske områder som det kan forskes på. MT-porteføljen er temanøytral og kan dekke alle disse tematiske områdene.

Anvendelsesområder

MT-porteføljen er nøytral når det gjelder anvendelsesområde, dvs. at den dekker FoU-institusjoner, næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunn i full bredde.

FoUoI-verdikjede

MT-porteføljen strekker seg over hele TRL-skalaen (TRL 1-7), dvs. at den omfatter alt fra grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid til forskningsstøttet/-basert innovasjon og kommersialisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 23.41 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.