Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Tiltaksplan

Tiltakene omfatter støtte til anvendt forskning, eksperimentell utvikling, verifisering og - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De ulike tiltakene er rettet mot ulike søkergrupper. Alle prosjekter (bortsett fra nyskapingsprosjekter fra forskningsinstitusjonene) er samarbeidsprosjekter som skal omfatte kunnskapsspredning.

Tiltak må sees i sammenheng med øvrige porteføljestyrers innsats samt norske aktørers deltagelse i Horisont Europa, regionale satsinger og SkatteFUNN.

Tiltak for å nå brukermålene:

1. Bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning

2. Bedrifter i hele landet bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin nasjonale og internasjonale konkurransekraft

 • Delta i felles utlysning av IPN, til bredden av industri- og tjenesteområder iht. prioriteringer og føringer beskrevet i kapittel 2 – prioriteringer
 • Delta i utlysninger i Eurostars rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB) som ønsker å delta i internasjonalt samarbeid samt andre partnerskap i Horisont Europa for å styrke norsk næringslivs internasjonale konkurransekraft
 • Til diskusjon: Delta i fellesutlysning av kompetanseprosjekt, rettet mot grønne digitale verdikjeder innenfor vareproduksjon i 2022 (evt. senere år)
 • Planlegge en bredere utlysning av kompetanseprosjekter rettet mot klimanøytrale produksjonsprosesser i prosessindustrien i samarbeid med andre porteføljer fom. 2023
 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, inkludert hvordan porteføljen skal fremme radikal innovasjon

Tiltak for å nå brukermålene:

3. Bedrifter i hele landet bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene

4. Bedrifter i hele landet deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft

 • Delta i felles utlysning av IPN, til bredden av industri- og tjenesteområder iht. prioriteringer og føringer beskrevet i kapittel 2 – prioriteringer
 • Utlysning av kapasitetsløft, planlagt i 2023
 • Utlyse Grønn plattform runde 2 i 2022
 • Videreutvikle verdikjedesamarbeid i virkemiddelapparatet, for eksempel gjennom Grønn Plattform
 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, herunder dialog med andre porteføljer om verdikjedesatsinger for grønn digital omstilling samt samarbeid med regionale aktører, SkatteFUNN om mobilisering og kvalifisering

Tiltak for å nå brukermålene:

5. Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for nasjonalt og regionalt næringsliv

6. Universiteter og høyskoler tilrettelegger for student- og stipendiatentreprenørskap.

7. Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for grønn, digital omstilling og nye eksportnæringer

 • Til diskusjon: Delta i fellesutlysning av kompetanseprosjekt, rettet mot grønne digitale verdikjeder innenfor vareproduksjon i 2022 (evt. senere år)
 • Planlegge en bredere utlysning av kompetanseprosjekter rettet mot klimanøytrale produksjonsprosesser i prosessindustrien i samarbeid med andre porteføljer fom. 2023
 • Utlysning av kapasitetsløft, planlagt i 2023
 • Ikke avklart: Utlyse studententreprenørskapsprosjekter til masterstudenter og phd-stipendiater
 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, herunder samarbeide om finansiere av relevante sentre når slike utlysninger er aktuelle

Tiltak for å nå brukermålene:

8. Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater

9. Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter

 • Delta i felles utlysning av kommersialiseringsprosjekter som bidrar til teknologisk risikoredusering og at lovende talenter, resultater og forskere kobles med nærings- og kapitalaktører
 • Ikke avklart: Utlyse studententreprenørmidler for å bidra til å styrke entreprenørskapskulturen i universitet- og høyskolesektoren i Norge, ved å stimulere studenter til å anvende kunnskap de har fått gjennom studiene til å skape nye suksessbedrifter
 • Systematisk analysere og adressere den markedssvikt som eksisterer på veien fra forskning via oppstart, utvikling, kommersialisering, og skalering - til hjørnestensbedrift / enhjørning
 • Styrke og videreutvikle kommersialiseringsvirkemidlene, i tett samarbeid med øvrige virkemiddelaktører og ulike kapitalaktører

Tiltak for å nå brukermålene:

10. Offentlig sektor øker bruken av innovative offentlige anskaffelser for å skape et større hjemmemarked for nye bedrifter og næringer

11. Offentlig aktører søker tettere samarbeid med kunnskapsintensive bedrifter for å utvikle bedre tjenestetilbud og mer innovative brukeropplevelser

 • Utlyse Grønn plattform runde 2 i 2022
 • Videreutvikle samarbeid i virkemiddelapparatet, for eksempel gjennom Grønn Plattform mht verdikjeder med privat-offentlig samspill
 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, herunder prioritering av tiltak rettet mot innovative offentlige anskaffelser og involvering av offentlige partnere i prosjektkonsortier
Tiltak
(utlysning)
Brukermål Aktuelle søknadstyper Planlagt utlysning 2022
mill. kr.
Planlagt utlysning 2023
mill. kr.
Planlagt utlysning 2024
mill. kr.
Tiltak Bærekraftig omstilling
Åpen arena 1,2,3,4,5,7 IPN 500 450 450
Til diskusjon: Kompetanseprosjekt, vareproduksjon 1,2,3,4,5,7 KSP      
Målrettet satsing evt kompetanseprosjekt 1,2,3,4,5,7 KOS, KSP, IP-N   50 50
Kompetansetiltak for bedriftene 1,2,3,4,5,7 Tilbys, lyses ikke ut 1,5 1,5 1,5
Tiltak Kommersialisering fra forskning
Kvalifiseringsprosjekter 8,9 KOMM 50 50 50
Verifiseringsprosjekter 8,9 KOMM 205 190 190
Ikke avklart: STUD-ENT** 6,8,9 KOMM 30 30 30
Lokale prosjekter, TTO 8,9 KOMM      
Tiltak regional utvikling (FORREGION)
Kapasitetsløft 1,2,3,4,5,7 KSP 0 240 0
Analyseprosjekter 1,4,5 Annet 3 3 3
Grønn plattform
Runde 2 1,2,3,4,5,7,11 Annet 115*    
Internasjonalt samarbeid Horisont Europa
Eurostars 1,2,3,4,5,7   81 81 81
HPC 1,2,3,4,5,7   5 5 5
ERA-NET 1,2,3,4,5,7   5 5 5
Sum     995,5 1105,5 865,5

*Basert på det vi vet nå er det 250 mill. kroner til Grønn plattform i 2022 (hvorav 45 prosent til Forskningsrådet). Det er foreløpig uklart om dette er årlig bevilgning, eller om summen skal dekke flerårige prosjekter.

**STUD-ENT er overført til Innovasjon Norge fra og med 1. januar 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.37 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.