Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Tiltaksplan

Balansen mellom virkemidler, tematikk og ulike søknadstyper drøftes løpende i porteføljestyret. Til grunn for diskusjonen ligger porteføljeplaner og -analyser, tildelingsbrev og langtidsbudsjett, samt trender og utfordringer innenfor industri og tjenestenæringene generelt.

Porteføljestyrets tiltak i perioden 2021 til 2023 er strukturert i tråd med de tre hovedområdene som porteføljen er delt inn, se kap. 2 i porteføljeplanen samt tiltakene beskrevet i kap. 5.

Tiltak inn mot Bærekraftig omstilling og verdiskaping

Tiltal rettet mot brukermål 1-4, 6:

 • Årlige delta i fellesutlysinger av innovasjonsprosjekter, IP-N, løpende søknadsmottak eller flere søknadsrunder i året
  • Sikre et bredt næringslivsstyrt tilbud som muliggjør omstilling i eksisterende næringsliv og legger til rette for etablering av nytt næringsliv i hele landet.
 • 1-2 målrettede, strategiske satsinger (BIA-X) per år innenfor utvalgte tema
  • Styret har omprioritert 70 mill. kroner fra 2022 til ny satsing inn mot Grønt skifte: Sirkulærøkonomi. Av disse kommer 15 mill. kroner fra denne porteføljen
  • Jfr strategiseminar, sak 54/20
 • Årlig avsetning av midler til kompetansehevende tiltak for bedriftene
  • Kompetansehevende tiltak, kurs og opplæring til bedrifter som mottar finansering fra Forskningsrådet
 • Løpende utlysning av midler til regional mobilisering i regi av fylkeskommunene
  • Til nye mobiliseringsprosjekter i regionene
  • Økt mobilisering til forskningsbasert innovasjon i regionene
  • Stimulere til mobilitet mellom aktørene i FoUoI kjeden

Tiltak rettet mot brukermål 5 og 6:

 • Hvert eller annet hvert år delta i fellesutlysning av kompetanseprosjekter innenfor utvalgte tema eller anvendelsesområder der det avdekkes spesielle behov for kompetansebygging, mobilisering av næringer eller regioner eller der næringslivet kan bidra til å løse samfunnsutfordringer.
  • Alternativt kan midlene lyses ut som en egen, målrettet utlysning (BA-X).
  • Jfr strategiseminar, sak 54/20
 • Hvert tredje år utlyse midler til kapasitetsløft i regionen (Kompetansetiltak)
  • Kapasitetsløft er langsiktige prosjekter for å styrke samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet og gi næringslivet tilgang til relevant utdanning og forskning i sin region.

Tiltak rettet mot brukermål 9:

 • Utlysning av innovasjonsprosjekter med offentlig-privat samarbeid gjennom en eller flere målrettede strategiske utlysninger (BIA-X).
  • Styret har omprioritert 25 mill. kroner fra 2022 til ny aktivitet inn mot "Omstilling i privat-offentlig sektor": Helsenæring – sammen om verdiskaping og tjenester/Helseinnovasjon. Av disse kommer 10 mill. kroner fra denne porteføljen
  • Jfr strategiseminar, sak 54/20

Tiltak inn mot Kommersialisering fra forskning

Tiltak rettet mot brukermål 7 og 8:

 • Løpende mottak av søknad til kvalifiseringsprosjekter
 • Løpende mottak av søknad om verifiseringsprosjekter¨
  • Felles utlysning der flere budsjettformål deltar
 • Årlig utlysning av midler til STUD-ENT
 • Forlengelse av lokale prosjektmidler til TTO'ene i 2020.

Tiltak inn mot Grønn plattform

Tiltak rettet mot brukermål 2

 • Forprosjekter lyses ut høsten 2020
 • Hovedprosjekter lyses ut våren 2021

Internasjonalt samarbeid

Tiltak rettet mot brukermål: 1,2,3,4,6,7,9

 • Internasjonalt samarbeid gjennom deltakelse i partnerskap Horisont Europa
  • Finansiering av Eurostars-prosjekter med norsk deltakelse innenfor partnerskap SME in Europe
  • Finansering av norsk deltakelse i partnerskap HPC sammen med PS-MT og evt andre PS
 • Internasjonalt samarbeid gjennom relevante ERA-NET

Koordinering og samarbeid med andre porteføljer

Styret har pekt ut 7 områder det er behov for koordinering på tvers av porteføljene for å kunne implementere Forskningsrådets strategi. Dialog er etablert mellom aktuelle porteføljer siden det er ønskelig at noen tiltak skal innarbeides i investeringsplanen allerede nå, men arbeidet er ikke konkludert. PS-IT har en pådriverrolle når det gjelder porteføljeplanen tre områder og administrasjonen har tatt to initiativ til koordinering, se under, og vil i møte orientere om status.

 • Behov for koordinering slik at det blir bred bruk av og solid dimensjon på IPN og kommersialiseringsstøtte innenfor alle næringsrettede og relevante investeringsplanene, jfr også tiltak i strategien.
 • Behov for koordinering og felles utlysning/utlysningstekst/kriterier knyttet til sirkulær økonomi, lavutslipp samt grønn plattform

Tabell 1 Tiltaksplan - oppsummering av tiltakene beskrevet over.

 

Tiltak  
(utlysning) 

Brukermål 

Aktuelle søknads-typer 

Planlagt utlysning 
202
1 
mill. kr. 

Planlagt 
utlysning
 
202
2 
mill. kr. 

Planlagt 
utlysning 
2023 
mill. kr. 

Tiltak Bærekraftig omstilling og verdiskaping (BIA) 

 

 

 

Åpen arena 

1,2,3,4,6 

IP-N 

550 

520 

520 

BIA-X tema 1 
evt kompetanseprosjekt 

1,2,3,4,6, 

evt 5/9 

KOS, KSP, IP-N 

50 

 

 

BIA-X tema 2 evt 
kompetanseprosjekt
 

1,2,3,4,6 
evt
 5/ 9 

KOS, KSP, IP-N 

 

50 

 

BIA-X tema 3 evt 
kompetanseprosjekt
 

1,2,3,4,6, 
evt 5/9 

KOS, KSP, IP-N 

 

 

50 

Kompetansetiltak 
for bedriftene
 

1,2,3,4,6,
7,8 

Tilbys, lyses ikke ut 

1,5 

1,5 

1,5 

Tiltak Kommersialisering fra forskning  

 

 

 

Kvalifiseringsprosjekter 

7,8 

KOMM 

50 

50 

50 

Verifiseringsprosjekter 

7,8 

KOMM 

235 

190 

190 

STUD-ENT 

7,8 

KOMM 

30 

20 

20 

Lokale prosjekter,
TTO
 

7,8 

KOMM 

60 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

Tiltak regional utvikling (FORREGION) 

 

 

 

Kapasitetsløft 

5 

KSP 

300 

0 

300 

Analyseprosjekter 

1,4,5 

Annet 

3 

3 

 

Grønn plattform 

 

 

 

Hovedprosjekter 

2 

Annet 

550 

 

 

Internasjonalt samarbeid Horisont Europa  

 

 

 

Eurostars 

1,2,3,
4,6,7
 

 

81 

81 

81 

HPC 

1,2,3,
4,6,7,9
 

 

5 

5 

5 

ERA-NET 

1,2,3,
4,6,7
 

 

10 

10 

10 

SUM 

 

 

925,50 

930,50 

1227,50