Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Tiltaksplan

Balansen mellom virkemidler, tematikk og ulike søknadstyper drøftes løpende i porteføljestyret. Til grunn for diskusjonen ligger porteføljeplaner og -analyser, tildelingsbrev og langtidsbudsjett, samt trender og utfordringer innenfor industri og tjenestenæringene generelt.

Porteføljestyrets tiltak i perioden 2021 til 2023 er strukturert i tråd med de tre hovedområdene som porteføljen er delt inn, se kap. 2 i porteføljeplanen samt tiltakene beskrevet i kap. 5.

Tiltak inn mot Bærekraftig omstilling og verdiskaping

Tiltal rettet mot brukermål 1-4, 6:

 • Årlige delta i fellesutlysinger av innovasjonsprosjekter, IP-N, løpende søknadsmottak eller flere søknadsrunder i året
  • Sikre et bredt næringslivsstyrt tilbud som muliggjør omstilling i eksisterende næringsliv og legger til rette for etablering av nytt næringsliv i hele landet.
 • 1-2 målrettede, strategiske satsinger (BIA-X) per år innenfor utvalgte tema
  • Styret har omprioritert 70 mill. kroner fra 2022 til ny satsing inn mot Grønt skifte: Sirkulærøkonomi. Av disse kommer 15 mill. kroner fra denne porteføljen
  • Jfr strategiseminar, sak 54/20
 • Årlig avsetning av midler til kompetansehevende tiltak for bedriftene
  • Kompetansehevende tiltak, kurs og opplæring til bedrifter som mottar finansering fra Forskningsrådet
 • Løpende utlysning av midler til regional mobilisering i regi av fylkeskommunene
  • Til nye mobiliseringsprosjekter i regionene
  • Økt mobilisering til forskningsbasert innovasjon i regionene
  • Stimulere til mobilitet mellom aktørene i FoUoI kjeden

Tiltak rettet mot brukermål 5 og 6:

 • Hvert eller annet hvert år delta i fellesutlysning av kompetanseprosjekter innenfor utvalgte tema eller anvendelsesområder der det avdekkes spesielle behov for kompetansebygging, mobilisering av næringer eller regioner eller der næringslivet kan bidra til å løse samfunnsutfordringer.
  • Alternativt kan midlene lyses ut som en egen, målrettet utlysning (BA-X).
  • Jfr strategiseminar, sak 54/20
 • Hvert tredje år utlyse midler til kapasitetsløft i regionen (Kompetansetiltak)
  • Kapasitetsløft er langsiktige prosjekter for å styrke samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet og gi næringslivet tilgang til relevant utdanning og forskning i sin region.

Tiltak rettet mot brukermål 9:

 • Utlysning av innovasjonsprosjekter med offentlig-privat samarbeid gjennom en eller flere målrettede strategiske utlysninger (BIA-X).
  • Styret har omprioritert 25 mill. kroner fra 2022 til ny aktivitet inn mot "Omstilling i privat-offentlig sektor": Helsenæring – sammen om verdiskaping og tjenester/Helseinnovasjon. Av disse kommer 10 mill. kroner fra denne porteføljen
  • Jfr strategiseminar, sak 54/20

Tiltak inn mot Kommersialisering fra forskning

Tiltak rettet mot brukermål 7 og 8:

 • Løpende mottak av søknad til kvalifiseringsprosjekter
 • Løpende mottak av søknad om verifiseringsprosjekter¨
  • Felles utlysning der flere budsjettformål deltar
 • Årlig utlysning av midler til STUD-ENT
 • Forlengelse av lokale prosjektmidler til TTO'ene i 2020.

Tiltak inn mot Grønn plattform

Tiltak rettet mot brukermål 2

 • Forprosjekter lyses ut høsten 2020
 • Hovedprosjekter lyses ut våren 2021

Internasjonalt samarbeid

Tiltak rettet mot brukermål: 1,2,3,4,6,7,9

 • Internasjonalt samarbeid gjennom deltakelse i partnerskap Horisont Europa
  • Finansiering av Eurostars-prosjekter med norsk deltakelse innenfor partnerskap SME in Europe
  • Finansering av norsk deltakelse i partnerskap HPC sammen med PS-MT og evt andre PS
 • Internasjonalt samarbeid gjennom relevante ERA-NET

Koordinering og samarbeid med andre porteføljer

Styret har pekt ut 7 områder det er behov for koordinering på tvers av porteføljene for å kunne implementere Forskningsrådets strategi. Dialog er etablert mellom aktuelle porteføljer siden det er ønskelig at noen tiltak skal innarbeides i investeringsplanen allerede nå, men arbeidet er ikke konkludert. PS-IT har en pådriverrolle når det gjelder porteføljeplanen tre områder og administrasjonen har tatt to initiativ til koordinering, se under, og vil i møte orientere om status.

 • Behov for koordinering slik at det blir bred bruk av og solid dimensjon på IPN og kommersialiseringsstøtte innenfor alle næringsrettede og relevante investeringsplanene, jfr også tiltak i strategien.
 • Behov for koordinering og felles utlysning/utlysningstekst/kriterier knyttet til sirkulær økonomi, lavutslipp samt grønn plattform

Tabell 1 Tiltaksplan - oppsummering av tiltakene beskrevet over.

 

Tiltak  
(utlysning) 

Brukermål 

Aktuelle søknads-typer 

Planlagt utlysning 
202
1 
mill. kr. 

Planlagt 
utlysning
 
202
2 
mill. kr. 

Planlagt 
utlysning 
2023 
mill. kr. 

Tiltak Bærekraftig omstilling og verdiskaping (BIA) 

 

 

 

Åpen arena 

1,2,3,4,6 

IP-N 

550 

520 

520 

BIA-X tema 1 
evt kompetanseprosjekt 

1,2,3,4,6, 

evt 5/9 

KOS, KSP, IP-N 

50 

 

 

BIA-X tema 2 evt 
kompetanseprosjekt
 

1,2,3,4,6 
evt
 5/ 9 

KOS, KSP, IP-N 

 

50 

 

BIA-X tema 3 evt 
kompetanseprosjekt
 

1,2,3,4,6, 
evt 5/9 

KOS, KSP, IP-N 

 

 

50 

Kompetansetiltak 
for bedriftene
 

1,2,3,4,6,
7,8 

Tilbys, lyses ikke ut 

1,5 

1,5 

1,5 

Tiltak Kommersialisering fra forskning  

 

 

 

Kvalifiseringsprosjekter 

7,8 

KOMM 

50 

50 

50 

Verifiseringsprosjekter 

7,8 

KOMM 

235 

190 

190 

STUD-ENT 

7,8 

KOMM 

30 

20 

20 

Lokale prosjekter,
TTO
 

7,8 

KOMM 

60 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

Tiltak regional utvikling (FORREGION) 

 

 

 

Kapasitetsløft 

5 

KSP 

300 

0 

300 

Analyseprosjekter 

1,4,5 

Annet 

3 

3 

 

Grønn plattform 

 

 

 

Hovedprosjekter 

2 

Annet 

550 

 

 

Internasjonalt samarbeid Horisont Europa  

 

 

 

Eurostars 

1,2,3,
4,6,7
 

 

81 

81 

81 

HPC 

1,2,3,
4,6,7,9
 

 

5 

5 

5 

ERA-NET 

1,2,3,
4,6,7
 

 

10 

10 

10 

SUM 

 

 

925,50 

930,50 

1227,50 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 01.19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.