Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Prioriteringer

Porteføljestyret legger strategien og totalinnsatsen i Forskningsrådet til grunn for prioriteringer i sitt arbeid, da summen av innsatsen i alle porteføljestyrer og i Styret utgjør totalinnsatsen for omstilling av næringslivet, nyskaping fra institusjonene og regional næringsutvikling.

Porteføljestyrets egen investeringer (investeringsporteføljen) omfatter alle fag- og temaområder og en stor bredde av næringsområder og utfordringer. For omstillingsinnsatsen er målgruppen næringslivet og deres FoU-partnere, og med tyngdepunkt innenfor vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og anlegg og tjenestenæringer som reiseliv, varehandel, kultur og finans. Aktivitet innenfor energi og ressursbaserte næringer finansieres i hovedsak av andre porteføljer, bortsett for Grønn-plattform som omfatter hele bredden. Innsatsen for nyskaping fra forskningsinstitusjonene og for regional næringsutvikling treffer hele bredden av temaer, utfordringer og næringer.

Gjennom merkesystemet kan porteføljestyret følge den totale innsatsen, i ulike faser og gjennom type tiltak, som for eksempel sentre, infrastruktur, grunnbevilgning til instituttene, samt tematiske og åpne arenaer. SkatteFUNN og Regionale forskningsfond samt relevante prosjekter i Horisont2020 og Horisont Europa inngår også i analysegrunnlaget for porteføljen.

Porteføljestyring gjøres gjennom relevansvurdering av søknader og porteføljevurdering av støtteverdige prosjekter, hvor følgende blir prioritert, for å sikre en balansert portefølje og god måloppnåelse:

  • Investeringsporteføljen skal være differensiert iht. næringer/områder
  • Nye investeringer skal prioritere prosjekter rettet mot grønn omstilling og bærekraft
  • Nye investeringer skal prioritere prosjekter med stort direkte eller indirekte eksportpotensial
  • Nye investeringer skal prioritere prosjekter med verdikjedesamarbeid og verdikjedesatsinger fra forskning til produkter og tjenester i nasjonale og internasjonale markeder
  • Ca. 40 prosent av nye investeringer til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) skal gå til å fremme nytt næringsliv gjennom å støtte nye aktører og nye konstellasjoner
  • Ca. 10 prosent av nye investeringer til IPN skal gå til å fremme radikale innovasjoner
  • Investeringsporteføljen skal reflektere at hele landet tas i bruk
  • Investeringsporteføljen skal søke en god kjønnsbalanse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 04.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.