Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Innledning

Det er definert 4 samfunnsmål for porteføljen 

 1. Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet
 2. Etablering av nye nasjonale verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder
 3. Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon
 4. Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i innovasjonssystemet, forskningsmiljøene, næringslivet, offentlige sektor og sivilsamfunnet, sammen både i tradisjonelle og i mer kreative samarbeidskonstellasjoner som frambringer banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner for å kunne nå samfunnsmålene. Veien til samfunnsmålene går derfor via disse brukerne eller aktørene i innovasjonssystemet. Porteføljeplanen opererer med følgende brukermål:

 1. Bedrifter investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning
 2. Bedrifter bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin konkurransekraft
 3. Bedrifter bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene
 4. Bedrifter deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft
 5. Universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak investerer og bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for norsk næringsliv
 6. Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for omstilling, digitalisering og økt konkurransekraft.
 7. Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater
 8. Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter
 9. Offentlig sektor bruker innovative offentlige anskaffelser for å adressere egne behov og utfordringer og samtidig skape et marked for norske bedrifter

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.