Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Innledning

Oppdatert investeringsplan for 2023-2025 kommer i månedsskiftet november/desember.

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi 2020-2024 og Industri og tjenestenæringer sin porteføljeplan, hvor porteføljestyret er gitt et pådriveransvar for at Forskningsrådets portefølje totalt sett speiler målbildene i strategien som berører:

 • Bærekraftig omstilling av næringslivet – Forskningsrådets åpne næringsrettede innsats innenfor områder uten egne strategiske satsinger
 • Kommersialisering fra forskning – Forskningsrådets innsats for økt nyskaping og kommersialisering fra forskning i forskningsinstitusjonene
 • Regional næringsutvikling – Forskningsrådets regionale innsats

Budsjettet til porteføljestyret for industri og tjenestenæringer 2022 antas å utgjøre ca. 1 mrd. kroner fordelt på følgende budsjettformål, volum og finansierende departement:

 • Brukerstyrt innovasjonsarena for bedrifter (BIA), ca. 590 mill. kroner, NFD
 • EUROSTARS, ca. 47 mill. kroner, NFD
 • Grønn plattform runde 1, 200 mill. kroner pr år for perioden 2020-2022 (bevilget) samt ca. 115 mill. for en runde 2 med utlysning i 2022, NFD
 • Kommersialisering fra forskningsinstitusjonene (FORNY), ca. 215 mill. kroner, NFD og KD
 • Studententreprenørskap (STUD-ENT), ca. 25 mill. kroner, NFD - foreslått overført til Innovasjon Norge
 • Regional næringsutvikling (FORREGION), ca. 40 mill. kroner, KMD, NFD, KD og LMD

Eventuelle omdisponeringer eller bruk av overføringer er ikke tatt inn i tallmaterialet på dette tidspunktet.


Porteføljestyrets budsjett utgjør kun en del av totalinnsatsen innenfor porteføljeområdet. Analyser og måling av Forskningsrådets helhetlige investeringer og samarbeid og arbeidsdeling mellom porteføljestyrer, blir avgjørende, for å sikre helheten i strategien.

Det er definert fire samfunnsmål for porteføljen:

 1. Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet
 2. Etablering av nye grønne verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder
 3. Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon
 4. Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn

Porteføljeplanen har definert 11 brukermål som beskriver ønsket tilstand eller adferd blant brukerne eller aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet:

 1. Bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning
 2. Bedrifter i hele landet bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin nasjonale og internasjonale konkurransekraft
 3. Bedrifter i hele landet bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene
 4. Bedrifter i hele landet deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft
 5. Universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak investerer og bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for nasjonalt og regionalt næringsliv
 6. Universiteter og høyskoler tilrettelegger for student- og stipendiatentreprenørskap
 7. Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om grønn, digital omstilling og nye eksportnæringer
 8. Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater
 9. Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter
 10. Offentlig sektor øker bruken av innovative offentlige anskaffelser for å skape et større hjemmemarked for nye bedrifter og næringer
 11. Offentlig aktører søker tettere samarbeid med kunnskapsintensive bedrifter for å utvikle bedre tjenestetilbud og mer innovative brukeropplevelser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 15.24 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.