Hva gjør Forskningsrådet?

Forskningsrådet skal fremme forskning og innovasjon med høy kvalitet og relevans. Vi skal bidra til å bygge kunnskap på prioriterte områder for å sette Norge i stand til å møte utfordringer i samfunnet og næringslivet.

På vegne av regjeringen forvalter vi den største konkurransearenaen for tildeling av offentlige FoU-midler og investerer hvert år ca. ti milliarder kroner i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Midlene kommer fra 18 departementer.

Vår oppgave er å etablere gode fordelingsmekanismer som fremmer utvikling i forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor og sikrer at midlene fordeles til de beste aktørene.

Les: Tildelingsbrev fra departementene.

Forskningsrådet behandler mange søknader 

Hvert år får vi inn mer enn 4000 søknader fra universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren, offentlig sektor og næringslivet og deler ut midler til ca. 800 av disse prosjektene.

Dessuten drifter vi SkatteFUNN, en nasjonal, rettighetsbasert skatteincentiv-ordning for næringslivsaktører som investerer i FoU. Omkring 8000 prosjekter fra norske virksomheter får skattereduksjon ved hjelp av denne ordningen hvert år.

Forskningsrådet arbeider bredt

Vi arbeider med alle fag- og disiplinområder og med alt fra grunnleggende forskning til forskningsbasert innovasjon og kommersialisering. Vi jobber innenfor mange prioriterte tematiske områder og utvikler nye virkemidler der det er behov for det. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid er et viktig arbeidsfelt.

Forskningsrådet gir råd til myndighetene

Forskningsrådet er myndighetenes viktigste rådgiver på FoU-området. Vi identifiserer overordnede forsknings- og innovasjonsbehov og foreslår prioriteringer som vi spiller inn i budsjettprosesser og i arbeid med Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og andre planer for forskning og innovasjon. 

Forskningsrådet hjelper forskere ut i verden

På det internasjonale området hjelper vi norske forskningsmiljøer å få gjennomslag i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, og vi forvalter bilaterale avtaler med åtte sentrale FoU-land utenfor Europa. Vi har også egne ordninger som skal gi norske forskere internasjonal erfaring. 

Forskningrådet skal bli mer brukervennlig

Tjenestene våre skal være mest mulig intuitive og effektive for brukerne, enten de skal søke midler til et prosjekt, melde seg på et arrangement, finne informasjon om prosjekter og tildelinger, eller annet. Tett dialog med brukerne er en forutsetning for at vi skal kunne utføre oppdraget vårt.

Som andre offentlige virksomheter arbeider Forskningsrådet med å redusere kostnader og effektivisere virksomheten, blant annet gjennom digitalisering.