Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene

Vi forvalter ordningen som i dag går til 37 institutter. Se hvilke krav som gjelder for å kunne få basisfinansiering.

Basisfinansieringen er todelt og består av en grunnbevilgning og strategiske instituttsatsinger. Alle departementer kan finansiere strategiske instituttsatsinger på utvalgte områder. Per nå har miljøinstituttene, primærnæringsinstituttene og de utenrikspolitiske instituttene en slik ordning.

Retningslinjene for statlig basisfinansiering ble fastsatt ved kongelig resolusjon i 2008 og ble revidert av Kunnskapsdepartementet i 2013.

I dag får disse 37 forskningsinstituttene basisfinansiering (pdf).

Grunnbevilgningen har både en fast del og en resultatbasert del.

Den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen skal stimulere instituttene til å finne en god balanse mellom kvalitet og relevans i forskningen. Den fordeles etter oppnådde resultater på utvalgte indikatorer som nasjonale oppdragsinntekter, internasjonale inntekter, vitenskapelig publisering og medvirkning til dr.grader.

Krav for å få statlig basisfinansiering

Instituttene i ordningen må blant annet oppfylle følgende krav

  • drive forskning som er av interesse for norsk næringsliv, forvaltning eller samfunnsliv
  • ha faglig og vitenskapelig kompetanse som bl.a. kommer til uttrykk gjennom vitenskapelig publisering
  • ha tilstrekkelig stor forskningsaktivitet til at det skjer reell kompetanseoppbygging i organisasjonen
  • delta i en åpen konkurranse om nasjonale og internasjonale forskningsmidler
  • inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling i det norske forskningssystemet
  • ikke betale utbytte eller gi andre direkte eller indirekte fordeler til eier eller nærstående

I 2014 utdypet vi retningslinjenes grunnleggende krav for at instituttene kan få basisfinansiering (pdf). De innebærer

  • nasjonale og internasjonale oppdragsinntekter skal være minst 25 prosent av de totale FoU-inntektene
  • vitenskapelig publisering, målt i publiseringspoeng per faglige årsverk, skal utgjøre minst 1/3 av gjennomsnittet for instituttets arena.
  • instituttet skal ha minst 20 faglige årsverk
  • bidragsinntektene (f.eks. fra Forskningsrådet og EU) må utgjøre minst 10 prosent av de totale FoU-inntektene

Disse opplysningene henter vi fra nøkkeltallene som forskningsinstituttene rapporterer inn til oss hvert år.