Statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern

Vi forvalter ordningen som i dag går til 32 institutter og forskningskonsern. Se hvilke krav som gjelder for å kunne få grunnfinansiering.

Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern ble fastsatt ved kongelig resolusjon i 2008 og ble revidert av Kunnskapsdepartementet 14. jan 2020.

I dag får 32 forskningsinstitutter og forskningskonsern grunnfinansiering (pdf).

Grunnbevilgningen har både en fast del og en resultatbasert del.

Den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen skal stimulere instituttene til å finne en god balanse mellom kvalitet og relevans i forskningen. Den fordeles etter oppnådde resultater på utvalgte indikatorer som nasjonale oppdragsinntekter, internasjonale inntekter, vitenskapelig publisering og medvirkning til dr.grader.

Krav for å få statlig grunnfinansiering

Institutter og forskningskonsern i ordningen må blant annet oppfylle følgende krav

  • drive forskning som er av interesse for norsk næringsliv, forvaltning eller samfunnsliv
  • ha faglig og vitenskapelig kompetanse som bl.a. kommer til uttrykk gjennom vitenskapelig publisering
  • ha tilstrekkelig stor forskningsaktivitet til at det skjer reell kompetanseoppbygging i organisasjonen
  • delta i en åpen konkurranse om nasjonale og internasjonale forskningsmidler
  • inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling i det norske forskningssystemet
  • ikke betale utbytte eller gi andre direkte eller indirekte fordeler til eier eller nærstående

I 2014 utdypet vi retningslinjenes grunnleggende krav for at instituttene kan få grunnfinansiering (pdf). Disse er oppdatert i tråd med de reviderte retningslinjene fra 14. januar 2020. Utdypning av retningslinjene fra 2014 innebærer at

  • nasjonale og internasjonale oppdragsinntekter skal være minst 25 prosent av de totale FoU-inntektene
  • vitenskapelig publisering, målt i publiseringspoeng per faglige årsverk, skal utgjøre minst 1/3 av gjennomsnittet for instituttets arena.
  • instituttet skal ha minst 20 faglige årsverk
  • bidragsinntektene (f.eks. fra Forskningsrådet og EU) må utgjøre minst 10 prosent av de totale FoU-inntektene

Disse opplysningene henter vi fra nøkkeltallene som forskningsinstituttene rapporterer inn til oss hvert år.