Statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern

Vi forvalter ordningen som i dag går til 33  institutter og forskningskonsern. Se hvilke krav som gjelder for å kunne få grunnfinansiering.

Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern ble fastsatt ved kongelig resolusjon i 2008 og ble revidert av Kunnskapsdepartementet 14. januar 2020 og 21. desember 2021.

I dag får 33 forskningsinstitutter og forskningskonsern grunnfinansiering (pdf).

Grunnbevilgningen har både en fast del og en resultatbasert del.

Den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen skal stimulere instituttene til å finne en god balanse mellom kvalitet og relevans i forskningen. Den fordeles etter oppnådde resultater på utvalgte indikatorer som nasjonale oppdragsinntekter, internasjonale inntekter, vitenskapelig publisering og medvirkning til dr.grader.

Krav for å få statlig grunnfinansiering

Institutter og forskningskonsern i ordningen må blant annet oppfylle følgende krav:

  • ha som hovedformål å utføre uavhengig forskning og forskningsformidling på felter som er relevante for norsk næringsliv, forvaltning og/eller samfunnsliv.
  • ha inntekter oppnådd ved deltakelse i et nasjonalt oppdragsmarked. Instituttet må også ha inntekter vunnet i åpen konkurranse om nasjonale og/eller internasjonale forskningsmidler.
  • ha et rimelig forhold mellom det totale omfanget av forskningsaktivitet og instituttets faglige bredde for å sikre tilstrekkelig kompetanse og robusthet på instituttets forskningsområder.
  • utvikle og vedlikeholde tilstrekkelig bredde i kompetanse til å kunne presentere oppdragsforskningens resultater i relevante sammenhenger. Instituttet må videre kunne gjøre rede for om avgrensningen i et oppdrag påvirker resultatet av forskningen i vesentlig grad.
  • ha faglig og vitenskapelig kompetanse som kommer til uttrykk gjennom vitenskapelige publikasjoner i anerkjente publikasjonskanaler.
  • være registrert i norsk foretaksregister.
  • være organisert og drevet slik at det ikke betales utbytte. Datterselskap i forskningskonsern som er 100 prosent eid av annet selskap i konsernet, kan betale utbytte til morselskapet.
  • eiere eller enkeltforetak kan gis fortrinnsrett til forskningsresultater som er finansiert av grunnbevilgningen.
  • inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling i det norske forskningssystemet.

Forskningsrådet har i samråd med Kunnskapsdepartementet fastsatt fire kvalifiseringsindikatorer, med tilhørende flaggegrenser, som utdyping av enkelte krav i Retningslinjenes pkt. 4.1. Disse kvalifiseringsindikatorene beskrives nærmere i dokumentet Utfyllende regler - Reviderte retningslinjer for statlig grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern, datert september 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 01.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.