Statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern

Vi forvalter ordningen som i dag går til 33  institutter og forskningskonsern. Se hvilke krav som gjelder for å kunne få grunnfinansiering.

Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern ble fastsatt ved kongelig resolusjon i 2008 og ble revidert av Kunnskapsdepartementet 14. januar 2020 og 21. desember 2021.

I dag får 33 forskningsinstitutter og forskningskonsern grunnfinansiering (pdf).

Grunnbevilgningen har både en fast del og en resultatbasert del.

Den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen skal stimulere instituttene til å finne en god balanse mellom kvalitet og relevans i forskningen. Den fordeles etter oppnådde resultater på utvalgte indikatorer som nasjonale oppdragsinntekter, internasjonale inntekter, vitenskapelig publisering og medvirkning til dr.grader.

Krav for å få statlig grunnfinansiering

Institutter og forskningskonsern i ordningen må blant annet oppfylle følgende krav

  • drive forskning som er av interesse for norsk næringsliv, forvaltning eller samfunnsliv
  • ha faglig og vitenskapelig kompetanse som bl.a. kommer til uttrykk gjennom vitenskapelig publisering
  • ha tilstrekkelig stor forskningsaktivitet til at det skjer reell kompetanseoppbygging i organisasjonen
  • delta i en åpen konkurranse om nasjonale og internasjonale forskningsmidler
  • inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling i det norske forskningssystemet
  • ikke betale utbytte eller gi andre direkte eller indirekte fordeler til eier eller nærstående

I 2014 utdypet vi retningslinjenes grunnleggende krav for at instituttene kan få grunnfinansiering (pdf). Disse er oppdatert i tråd med de reviderte retningslinjene fra 14. januar 2020. Utdypning av retningslinjene fra 2014 innebærer at

  • nasjonale og internasjonale oppdragsinntekter skal være minst 25 prosent av de totale FoU-inntektene
  • vitenskapelig publisering, målt i publiseringspoeng per faglige årsverk, skal utgjøre minst 1/3 av gjennomsnittet for instituttets arena.
  • instituttet skal ha minst 20 faglige årsverk
  • bidragsinntektene (f.eks. fra Forskningsrådet og EU) må utgjøre minst 10 prosent av de totale FoU-inntektene

Disse opplysningene henter vi fra nøkkeltallene som forskningsinstituttene rapporterer inn til oss hvert år.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2022, 11.56 CET

Til utlysningene med søknadsfrist 2. februar betjener vi vakttelefonen 
+47 22 03 72 00 på følgende tidspunkter: torsdag 27. januar, fredag 28. januar, mandag 31. januar og tirsdag 1. februar (alle dager kl. 08.00–15.45) og onsdag 2. februar kl. 08.00–13.00.