Forskningsorganisasjoner omfattet av Retningslinjene

Retningslinjer for grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern deler instituttene/konsernene inn i fem arenaer etter hvilke departementer som finansierer grunnbevilgningen.

 

Institutt-arenaene er (finansierende departementer i parentes):

 1. Miljøarenaen
  (Klima- og miljødepartementet)
 2. Primærnæringsarenaen
  (Nærings- og fiskeridepartementet)
 3. Primærnæringsarenaen
  (Landbruks- og matdepartementet)
 4. Samfunnsvitenskapelig arena
  (Kunnskapsdepartementet)
 5. Teknisk-industriell arena
  (Nærings- og fiskeridepartementet)

Tabellen nedenfor gir en oversikt over de 33 forskningsinstituttene og -konsernene som i dag er omfattet av retningslinjene, samt hvilke(n) arena(er) de har virksomhet på.

    Institutt-arena
  Institutt (morselskap) Miljø Primærnæring
(NFD)
Primærnæring
(LMD)
Samfunns-vitenskapelig Teknisk-industriell
1) CICERO Senter for klimaforskning x        
2) Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) x        
3) Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) x        
4) Norsk institutt for luftforskning (NILU) x        
5) Norsk institutt for naturforskning(NINA) x        
6) Norsk institutt for vannforskning (NIVA) x        
7) Transportøkonomisk institutt (TØI) x        
8) NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi     x    
9) Nofima AS   x      
10) RURALIS Institutt for rural- og regionalforskning     x    
11) Veterinærinstituttett     x    
12) Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet (CMI)       x  
13) Forskningsstiftelsen Fafo       x  
14) Fridtjof Nansens Institutt (FNI)       x  
15) Institutt for fredsforskning (PRIO)       x  
16) Institutt for samfunnsforskning (ISF)       x  
17) Møreforskning AS       x  
18) Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)       x  
19) Nordlandsforskning       x  
20) Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)       x  
21) NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS       x  
22) NTNU Samfunnsforskning AS       x  
23) Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)       x  
24) Stiftelsen Telemarksforskning       x  
25) Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning       x  
26) Stiftinga Vestlandsforsking       x  
27) Institutt for energiteknikk (IFE)         x
28) NORCE Norwegian Research Centre AS x     x x
29) Norsk Regnesentral AS         x
30) RISE PFI         x
31) Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI)         x
32) Stiftelsen NORSAR         x
33) Stiftelsen SINTEF   x   x x

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 18:44 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.