Innlemmelse av datterselskaper i grunnbevilgningen

Datterselskaper som i dag er inkludert i grunnbevilgningsordningen, er listet under overskriften "Organisasjoner omfattet av regjeringens Strategi for helhetlig instituttpolitikk, inkludert organisasjoner omfattet av Retningslinjer for statlig grunnbevilgning av forskningsinstitutter og forskningskonsern".

Grunnbevilgningen til forskningsorganisasjoner som inngår som datterselskaper i et forskningskonsern, eller som eies av et annet forskningsinstitutt, utbetales til og disponeres av morselskapet, jf. pkt. 5.3 i Retningslinjer for statlig grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern. (Unntatt fra denne regelen er datterselskaper der morselskapet er registrert i utenlandet. I så fall betraktes datterselskapet som selvstendig enhet. Grunnbevilgningen utbetales til og disponeres av datterselskapet.)

Dersom forutsetningene angitt nedenfor er oppfylt, kan morselskapet beslutte at et datterselskap som i dag ikke er inkludert i grunnbevilgningsordningen, skal inkluderes i ordningen og derved være omfattet av Retningslinjene for grunnbevilgning. Først da kan morselskapet anvende midler fra egen grunnbevilgning i datterselskapet. Følgende må være oppfylt for at morselskapet skal kunne beslutte å inkludere et datterselskap i grunnbevilgningsordningen:

  1. Datterselskapet må være godkjent som forskningsorganisasjon av Forskningsrådet, se liste under overskriften "Andre godkjente forskningsorganisasjoner" på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner, samt definisjon og krav for å bli godkjent som forskningsorganisasjon på samme nettside.
  2. Den samlede virksomheten i morselskapet og hvert enkelt datterselskap som morselskapet ønsker å anvende midler fra grunnbevilgningen i, må oppfylle de grunnleggende kravene som listes opp i Retningslinjenes pkt. 4. Disse omfatter bl.a. krav til at instituttet må drive forskning og forskningsformidling, ha faglig og vitenskapelig kompetanse og ha tilstrekkelig stor forskningsaktivitet til at det skjer kompetanseoppbygging i organisasjonen.*
  3. Morselskapet må innen utgangen av desember i kalenderåret to år før året morselskapet ønsker datterselskapet inkludert i grunnbevilgningsordningen sende Forskningsrådet en kvalitativ redegjørelse for at datterselskapet oppfyller de grunnleggende kravene i retningslinjene, jf. pkt. 1 ovenfor.
  4. Det må rapporteres nøkkeltall for datterselskapet f.o.m. året før morselskapet ønsker datterselskapet inkludert i grunnbevilgningsordningen.

For rapportering av nøkkeltall gjelder følgende:

• Det skal rapporteres nøkkeltall fra hvert av de selskapene som konsernet inkluderer i grunnbevilgnignsordrningen (dette fordi nasjonal FoU-statistikk føres etter foretaksnummer).

  • For datterselskaper som er eller ønskes inkludert i grunnbevilgningsordningen, skal hele virksomheten rapporteres.
  • For morselskap eller datterselskaper som mottar grunnbevilgning på flere institutt-arenaer, må rapporteringen foretas separat på hver av de ulike arenaene.
  • Datterselskaper som ikke har anledning til å rapportere sin publisering til Cristin, bes oversende separate publiseringslister til Forskningsrådet.
    Det skal være samsvar mellom enhetene hvor grunnbevilgning kan anvendes og enhetene som inngår i nøkkeltallsrapporteringen.
  • Hvilke datterselskaper som skal inngå i grunnbevilgnignsordrningen skal fremgå av instituttenes årlige rapportering (verbal del) til Forskningsrådet.

Forskningsrådet legger til grunn at datterselskaper inkludert i grunnbevilgnignsordrningen, gjør dette over tid. Morselskapet skal foreta en særskilt vurdering, og eventuelt melde tilbake til Forskningsrådet, dersom nye datterselskaper erverves, eller dersom dagens datterselskaper ikke lenger tilfredsstiller kravene i Retningslinjer for statlig grunnbevilgning.

*) Ad pkt. 2 ovenfor: Merk at Forskningsrådet, i sin årlige vurdering av om institutter fortsatt kvalifiserer for grunnbevilgning, legger nøkkeltall for instituttets/konsernets samlede virksomhet (dvs. morselskap + innlemmede datterselskaper) til grunn for kvalifiseringsindikatorene definert i Retningslinjer for statlig grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern – utfyllende regler.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.