Forskningsrådet utarbeider flere publikasjoner knyttet til oppfølging av grunnbevilgningen for instituttene og videre utvikling av instituttpolitikken.

I alle FoU-prosjekter med bidrag fra Forskningsrådet skal instituttene budsjettere med timesatser som de selv har beregnet og fastlagt, basert på faktiske kostnader og effektiv drift. Dette skal meldes inn til Forskningsrådet hvert år. Se fremgangsmåte, retningslinjer og veiledning for innmelding av timesatser.

ble bevilget til forskningsinstituttene i 2020

4,4milliarder kroner

Vi forvalter ordningen som i dag går til 32 institutterSe hvilke krav som gjelder for å kunne få grunnfinansiering. 

STIM-EU skal stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologisk utvikling. Ordningen er resultatbasert – du kan altså ikke søke om støtte.

Midlene skal stimulere til fusjoner og tettere institusjonelt samarbeid og fusjoner både innenfor instituttsektoren og på tvers av instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren. Søknader behandles fortløpende.