Aktuelle rapporter om instituttpolitikken

Forskningsrådet utarbeider flere publikasjoner knyttet til oppfølging av grunnbevilgningen for instituttene og videre utvikling av instituttpolitikken.

Innmelding av timesatser

I alle FoU-prosjekter med bidrag fra Forskningsrådet skal instituttene budsjettere med timesatser som de selv har beregnet og fastlagt, basert på faktiske kostnader og effektiv drift. Dette skal meldes inn til Forskningsrådet hvert år. Se fremgangsmåte, retningslinjer og veiledning for innmelding av timesatser.

ble bevilget til forskningsinstituttene i 2020

4,4milliarder kroner

Statlig grunnfinansiering av forskningsinstituttene

Vi forvalter ordningen som i dag går til 33 institutter. Se hvilke krav som gjelder for å kunne få grunnfinansiering. 

Midler for økt EU-deltakelse (RES-EU)

Forskningsinstitutter som deltar EU-prosjekter, får ikke full dekning for kostnadene sine fra EU. RES-EU er en rettighetsbasert ordning som i noen grad kompenserer for dette.

Midler for fusjoner og tettere samarbeid i instituttsektoren (2016-2021)

Midlene har stimulert til fusjoner og tettere institusjonelt samarbeid og fusjoner både innenfor instituttsektoren og på tvers av instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren. Forskningsrådet har, fra ordningen ble etablert i 2016, tildelt drøyt 20 millioner kroner til 17 ulike fusjonsprosesser. Ordningen avvikles f.o.m. desember 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.