I perioden 2014-2018 gjennomførte Forskningsrådet evalueringer av forskningsinstituttene, og fulgte disse opp i slutten av 2018 med en synteserapport med anbefalinger til Kunnskapsdepartementet.

ble bevilget til forskningsinstituttene i 2018

3 800millioner kroner

Vi forvalter ordningen som i dag går til 32 institutterSe hvilke krav som gjelder for å kunne få grunnfinansiering. 

STIM-EU skal stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologisk utvikling. Ordningen er resultatbasert – du kan altså ikke søke om støtte.

I alle FoU-prosjekter med bidrag fra Forskningsrådet skal instituttene budsjettere med timesatser som de selv har beregnet og fastlagt, basert på faktiske kostnader og effektiv drift. Dette skal meldes inn til Forskningsrådet hvert år. Se fremgangsmåte, retningslinjer og veiledning for innmelding av timesatser.