Statlig grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern

Formålet med grunnbevilgningen er å sikre at forskningsinstitutter kan tilby næringsliv, offentlig sektor og/eller samfunnsliv forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet.

Grunnbevilgningen skal brukes til langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging som er relevant for dagens og framtidens brukere. Trettitre forskningsinstitutter og -konsern er i dag omfattet av Retningslinjer for statlig grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern.

Grunnbevilgningen utbetales av Forskningsrådet og har en fast del og en resultatbasert del. Hensikten med den resultatbaserte delen er å stimulere til god balanse mellom kvalitet og relevans. Den beregnes ut fra score på indikatorer som nasjonale oppdragsinntekter, internasjonale inntekter, vitenskapelig publisering, medvirkning til doktorgradsutdannelse og patenter og lisenser.

Krav og utfyllende regler

Statlig grunnbevilgning kan bare gis til forskningsinstitutter og -konsern som innfrir kravene i Retningslinjenes pkt. 4.1. Forskningsrådet har i samråd med Kunnskapsdepartementet fastsatt fire kvalifiseringsindikatorer som utdyping av enkelte av disse kravene. Kvalifiseringsindikatorene beskrives nærmere i Retningslinjer for statlig grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern - Utfyllende regler.

Spesielt om datterselskaper

Grunnbevilgningen til forskningsorganisasjoner som inngår som datterselskaper i et forskningskonsern, eller som eies av et annet forskningsinstitutt, utbetales til og disponeres av morselskapet (jf. Retningslinjenes pkt. 5.3). Forskningsrådet har tydeliggjort hva som skal være oppfylt for at et datterselskap skal kunne være omfattet av grunnbevilgningsordningen slik at morselskapet skal kunne anvende midler fra egen grunnbevilgning i datterselskapet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 22:55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.