Utbetalinger - planer og vilkår

Nedenfor finner du våre viktigste forutsetninger for utbetalinger, og oversikt over planlagte automatiske utbetalinger.

Prosjektmidler utbetales i hovedsak automatisk eller på grunnlag av EHF-faktura (EHF-elektronisk handelsformat). Hvorvidt prosjektmidler utbetales automatisk eller ikke fremgår av avtaledokumentet for det enkelte prosjekt, punkt 6.3.

Automatisk utbetaling

De fleste prosjektene som får støtte fra Forskningsrådet har avtale om automatisk utbetaling, tre ganger per år. Det gjelder f.eks. Forskerprosjekt, Unge forskertalenter, Innovasjonsprosjekter i næringslivet/offentlig sektor, Kompetanseprosjekter for næringslivet, Grunnbevilgninger til forskningsinstitutter, med flere.

Avtalte framdriftsrapporter og/eller regnskapsrapporter må være sendt inn og godkjent for at utbetalingene skal kunne skje. Plan for utbetalinger er avtalt i kontrakten med Forskningsrådet. Det er viktig at utbetalinger til prosjektet skjer i den takt som utgifter påløper i prosjektregnskapet.

Sluttrapport må være sendt inn og godkjent av Forskningsrådet før siste avtalte utbetaling kan skje.

Tabellene nedenfor viser plan for utbetalinger i 2020. Det forventes at utbetalinger kommende år skjer omtrent i samme periode.

Automatisk utbetaling for 1. tertial 2020

Støtteform

Utbetaling

Grunnbevilgninger og øvrige basisbevilgninger

Uke 6

Forskerprosjekter, institusjonsforankrede prosjekter, unge forskertalenter, stipender, med noen flere.

Uke 13

Innovasjonsprosjekter og Kompetanseprosjekter

Uke 16

Automatisk utbetaling for 2. tertial 2020

Støtteform Utbetaling
Grunnbevilgninger og øvrige basisbevilgninger
(utbetalingene for grunnbevilgninger er Corona-forsert så mesteparten er allerede utbetalt)
Uke 20
Forskerprosjekter, institusjonsforankrede prosjekter, unge forskertalenter, stipender, med noen flere. Uke 26
Innovasjonsprosjekter og Kompetanseprosjekter del 1 Uke 28
Innovasjonsprosjekter og Kompetanseprosjekter del 2 Uke 37

Automatisk utbetaling for 3. tertial 2020

Støtteform Utbetaling
Grunnbevilgninger
(utbetalingene for grunnbevilgninger er Corona-forsert så mesteparten er allerede utbetalt)
Uke 37
Forskerprosjekter, institusjonsforankrede prosjekter, unge forskertalenter, stipender og resten av basisbevilgningene. Uke 49
(ikke helt bestemt)
Innovasjonsprosjekter og Kompetanseprosjekter Utbetales på grunnlag av prosjektregnskapsrapport

Ved automatisk utbetaling sender Forskningsrådet oversikter over de planlagte utbetalingene på e-post til prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig sender tilbakemelding til Forskningsrådet som angitt i e-posten.

Ikke-automatisk utbetaling med EHF-faktura

For prosjekter som ikke har automatisk utbetaling, skal utbetalingen som hovedregel skje på grunnlag av faktura til Forskningsrådet (se avtaledokumentet, punkt 6.3.) Forskningsrådets organisasjonsnummer er 970141669.

Prosjektansvarlig skal minimum sende inn én faktura årlig for prosjekter som løper over flere år. Samlefakturaer for flere prosjekter godtas ikke. Husk å merke fakturaen med Forskningsrådets prosjektnummer under "Deres ref."

Fakturaer utbetales fortløpende og uten ugrunnet opphold så snart fakturaen er godkjent.