Utbetalinger - planer og vilkår

Nedenfor finner du våre viktigste forutsetninger for utbetalinger, og oversikt over planlagte automatiske utbetalinger.

Prosjektmidler utbetales i hovedsak automatisk eller på grunnlag av EHF-faktura (EHF-elektronisk handelsformat). Hvorvidt prosjektmidler utbetales automatisk eller ikke fremgår av avtaledokumentet for det enkelte prosjekt, punkt 6.3.

Automatisk utbetaling

De fleste prosjektene som får støtte fra Forskningsrådet har avtale om automatisk utbetaling, tre ganger per år. Det gjelder f.eks. Forskerprosjekt, Unge forskertalenter, Innovasjonsprosjekter i næringslivet/offentlig sektor, Kompetanseprosjekter for næringslivet, Grunnbevilgninger til forskningsinstitutter, med flere.

Avtalte framdriftsrapporter og/eller regnskapsrapporter må være sendt inn og godkjent for at utbetalingene skal kunne skje. Plan for utbetalinger er avtalt i kontrakten med Forskningsrådet. Det er viktig at utbetalinger til prosjektet skjer i den takt som utgifter påløper i prosjektregnskapet.

Sluttrapport må være sendt inn og godkjent av Forskningsrådet før siste avtalte utbetaling kan skje.

Tabellene nedenfor viser plan for utbetalinger i 2021. Det forventes at utbetalinger kommende år skjer omtrent i samme periode.

Automatisk utbetaling for 1. tertial 2021

Støtteform

Utbetaling

Grunnbevilgninger og øvrige basisbevilgninger

Uke 6

Forskerprosjekter, institusjonsforankrede prosjekter, unge forskertalenter, stipender, med noen flere.

Uke 12

Innovasjonsprosjekter og Kompetanseprosjekter

Uke 14

Automatisk utbetaling for 2. tertial 2021

Støtteform Utbetaling
Grunnbevilgninger og øvrige basisbevilgninger
(utbetalingene for grunnbevilgninger er Corona-forsert
så mesteparten er allerede utbetalt)
Uke 19
Forskerprosjekter, institusjonsforankrede prosjekter,
unge forskertalenter, stipender, med noen flere.
Uke 25
Innovasjonsprosjekter og Kompetanseprosjekter del 1 Uke 27
Innovasjonsprosjekter og Kompetanseprosjekter del 2 Uke 36

Automatisk utbetaling for 3. tertial 2021

Støtteform Utbetaling
Grunnbevilgninger Uke 36
Forskerprosjekter, institusjonsforankrede prosjekter, unge forskertalenter, stipender og resten av basisbevilgningene. Uke 48
Innovasjonsprosjekter og Kompetanseprosjekter Utbetales på grunnlag av prosjektregnskapsrapport

Ved automatisk utbetaling sender Forskningsrådet oversikter over de planlagte utbetalingene på e-post til prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig sender tilbakemelding til Forskningsrådet som angitt i e-posten.

Ikke-automatisk utbetaling med EHF-faktura og Mer effektiv tilskuddsforvaltning (MET)

For prosjekter som ikke har automatisk utbetaling, skal utbetalingen som hovedregel skje på grunnlag av faktura til Forskningsrådet (se avtaledokumentet, punkt 6.3.) Forskningsrådets organisasjonsnummer er 970141669.

Prosjektansvarlig skal minimum sende inn én faktura årlig for prosjekter som løper over flere år. Samlefakturaer for flere prosjekter godtas ikke. Husk å merke fakturaen med Forskningsrådets prosjektnummer under "Deres ref."

Fakturaer utbetales fortløpende og uten ugrunnet opphold så snart fakturaen er godkjent.

Løsningen som heter Mer effektiv tilskuddsforvaltning (MET) baserer utbetalinger på grunnlag av EHF-faktura. Her er det nødvendig at fakturareferansen er ordrenummeret som prosjektansvarlig har mottatt på (dokumentet) ordre fra Norges forskningsråd.

Les mer om krav til EHF-fakturering på informasjonssiden: Send faktura elektronisk til Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.