Status for hydrogenforskning i Norge

Forskningsrådet har 20 års historie med hydrogenforskning. De siste årene har interessen fra industrien vært sterkt økende.

Samlet årlig forskningsfinansiering fra Forskningsrådet ligger nå på ca 60 millioner kroner. I tillegg kommer et titalls millioner kroner i form av egenfinansiering og kontantbidrag fra bedriftene. Det meste av forskningen går nå gjennom ENERGIX-programmet, men FME-et MoZEES, som handler om både hydrogen og batteri, representerer også en betydelig satsing. Gjennom infrastruktursatsingen har Forskningsrådet finansiert Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre og i 2020 starter et nytt, stort prosjekt for etablering av avansert forskningsutstyr: SMART-H: Materialforskning for bedre transport av hydrogengass.

hydrogenbåt på havet med himmel i bakgrunnen. Foto:

Topeka – et planlagt hydrogendrevet lasteskip som også skal distribuere flytende hydrogen. Rederiet Wilhelmsen og en lang rekke partnere fikk høsten 2020 innvilget 80 mill. NOK i EU-støtte gjennom HySHIP-prosjektet, til å bygge dette skipet. Satsingen er nært knyttet til et BKK-ledet prosjekt på flytende hydrogen som nettopp har startet opp, med støtte gjennom PILOT-E-ordningen. Foto: NCE Maritime CleanTech / NTB.

Grønn hydrogen

Grønn hydrogen er hydrogen produsert fra fornybar energi. I Forskningsrådets portefølje av prosjekter er om lag halvparten av forskningen rettet mot forskjellige materialvitenskapelige temaer. Noe aktivitet handler om brenselceller, men den største forskningsaktiviteten skjer på elektrolyse. Dette har sammenheng med at man i Norge har drevet med vannelektrolyse helt siden 1929. Med selskapet Nel Hydrogen har Norge en internasjonalt sterk posisjon på dette området, og leverer elektrolysører og fyllestasjoner til fremvoksende markeder for grønn hydrogen i både Amerika, Europa og Asia. Nel er også tungt involvert i forskning, både gjennom innovasjonsprosjekter, kompetanseprosjekter og som en av mange bedriftspartnere i MoZEES.

Blå hydrogen

Blå hydrogen, det vil si hydrogen fra naturgass med karbonfangst og -lagring (CCS), er også et område hvor materialforskning, og da særlig membranforskning, er viktig. Målet er å finne mer effektive prosesser for å skille hydrogen og CO2 etter reformering av naturgass. Equinor er et av selskapene som engasjerer seg sterkt på dette feltet, og Norge har gjennom mange år bygget opp sterke forskningsmiljøer på CCS. Blå hydrogen kan for Norge bli viktig både som transportdrivstoff, til industriformål og for energieksport. Hydrogen kan eksporteres både i flytende form på store skip og i gassrørledninger. Forskningsrådets portefølje har material- og teknologiprosjekter knyttet til begge alternativer.

Flytende hydrogen

I det nylig avsluttede prosjektet HYPER, som ble ledet av SINTEF Energi, arbeidet de med teknologiutvikling som skal gjøre storskala produksjon av flytende hydrogen mulig. Her er noen av resultatene fra dette prosjektet:

Maritime markeder

I tillegg til materialforskning, finansierer Forskningsrådet mange prosjekter i kategoriene sikkerhet, bruk og system. Sikkerhetsforskningen har nylig blitt aktualisert etter eksplosjonen på en hydrogen-fyllestasjon i Sandvika sommeren 2019. Selv om vi gjennom mange år med forskning har opparbeidet mye kunnskap og mange gode løsninger for trygg håndtering av hydrogen, gjenstår fortsatt mange viktige forskningsutfordringer.

Bruk av hydrogen som et maritimt drivstoff er nå i rask utvikling, med en rekke pilot- og demonstrasjonsprosjekter forskjellige steder langs norskekysten. Der batterier ikke strekker til eller ikke kan lades, vil hydrogen kunne bli et viktig alternativ. Norge har en rekke interessante maritime markeder med både cruiseturisme, ferjer, fiskerivirksomhet, havbruk og offshore olje- og gassoperasjoner. Takket være høy forskningsbasert kompetanse og sterke og framsynte verft, rederier og teknologileverandører, er Norge her i ferd med å ta attraktive internasjonale posisjoner i nye og bærekraftige verdikjeder.

OED og KLD lanserte i juni 2020 regjeringens hydrogenstrategi. - Et viktig mål for regjeringen er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, gjennom å bidra til og støtte teknologiutvikling og kommersialisering, sa olje- og energiminister Tina Bru ifbm. lanseringen.