Planlagt

Pilot Helse

Last ned utlysningen

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Gjennom Pilot Helse finansierer vi innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv, i tråd med Meld St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester.  

Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene.  

Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører utvikle gode løsninger som både når raskere ut til pasienter og innbyggere og styrker vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv.   

Om utlysningen

Mer informasjon kommer senere.

Se utlysningen av forprosjektmidler til Pilot Helse. Fristen for å søke om midler til forprosjekt er 8. november 2022.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer senere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer senere.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer senere.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | Pilot-H

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov i helsetjenesten?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot nye markedsmuligheter for bedriftene som er med i prosjektet?

• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Gjennomføring | Pilot-H

I hvilken grad gir prosjektplanen og prosjektgruppen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene, og for å få nyttiggjort resultatene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad er planer for brukermedvirkning relevant og dekkende?

• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre FoU-prosjektet på en effektiv måte med tilstrekkelig kapasitet?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos partnerne med en med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping med offentlig-privat samarbeid?

• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å sikre at FoU-resultatene blir nyttiggjort og gevinster realisert?

Virkninger og effekter | Pilot-H

I hvilken grad legger prosjektet til rette for gevinster og verdiskaping både i de offentlige virksomhetene og i norsk næringsliv, og også grunnlag for andre positive samfunnsmessige effekter? I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og troverdige?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv i form av bedriftsøkonomiske gevinster?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for gevinster og verdiskaping i helsesektoren i form av en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive eksterne effekter for pasienter, innbyggere og samfunn eller i form av kunnskapsspredning?

• I hvilken grad gir planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster grunnlag for at prosjektet kan oppnå de virkningene og effektene som er beskrevet? Er planen relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål om
- behov og planer for tilpasning av organisasjonen, systemer og/eller arbeidsprosesser,
- behov og planer for investeringer og allokering av ressurser,
- håndtering av IPR og regulatoriske godkjenninger,
- utvikling av forretningsmodeller og/eller planer for kommersialisering inkl. partnerskap,
- risikovurderinger mht. for eksempel implementering og/eller markedsadgang,
- formidling og kommunikasjon

Relevans for utlysningen | Pilot-H

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden utlysningens krav og forventinger til prosjektansvarlig og til samarbeidskonstellasjon?
• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden forventinger til og kjennetegn ved prosjektene som beskrevet i utlysningen?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske prioriteringene i utlysningen?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 10.00 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.