Gjennomført
Se Resultat

Pilot Helse

Oppdatering 15.11.2023: Vedtak om bevilgning forventes innen utgangen av februar.

Viktige datoer

02. aug 2023

Åpen for søknad

13. sep 2023

Søknadsfrist

01. jan 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

Februar 2024

Forventet svar på søknaden

15. aug 2024

Seneste tillatte prosjektstart

14. aug 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Gjennom Pilot Helse finansierer vi innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv, i tråd med Meld St. 18 (2018–2019) "Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester". 

Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. 

 

Om utlysningen

Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører sammen utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere. Samtidig skal vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv styrkes.

Hva kjennetegner et Pilot Helse-prosjekt?

Et Pilot Helse-prosjekt skal

 • være basert på erkjente og spesifikke behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv
 • være et ambisiøst innovasjonsløp med stor sannsynlighet for framtidig implementering og skalering av løsninger nasjonalt og internasjonalt
 • ha samarbeid mellom flere aktører på tvers av offentlig, privat og eventuelt frivillig sektor som ivaretar brukernes perspektiv på en god måte

Et Pilot Helse-prosjekt må

 • inneholde FoU-aktiviteter som bidrar til utvikling av innovative teknologier, prosesser, produkter eller tjenester som svarer på identifiserte og avklarte behov
 • inkludere FoU-aktiviteter som bidrar til å sikre at disse løsningene kan implementeres, kommersialiseres og skaleres i etterkant eller parallelt med FoU-prosjektet
 • ha potensial til å gi kvantifiserbare gevinster både i offentlig og privat sektor

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Det er krav om at flere samarbeidspartnere står bak søknaden. Søknaden må sendes inn av prosjektansvarlig på vegne av alle partnerne i samarbeidskonstellasjonen. Prosjektansvarlig må være enten

 • en virksomhet i offentlig sektor med organisasjonsnummer i Norge og som representerer helse- og omsorgssektoren (inkludert kommuner). Se definisjonen på offentlig sektor.

eller

 • en bedrift som er registret i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge

Universiteter og høyskoler kan ikke søke, altså være prosjektansvarlig.

Enkeltmannsforetak, klynger, bransjeforeninger og teknologioverføringskontor kan ikke søke, altså være prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere.  

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeidspartnere og roller

Hvis prosjektansvarlig som sender inn søknaden er en bedrift, er det krav om samarbeid med minst én offentlig virksomhet som er registrert med organisasjonsnummer i Norge. Denne virksomheten må representere helse- og omsorgsektoren (kommuner er inkludert).

Hvis prosjektansvarlig er en offentlig virksomhet, er det krav om samarbeid med minst én bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge. Enkeltmannsforetak, klynger, bransjeforeninger og teknologioverføringskontor kan ikke være samarbeidspartner.

Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, noe som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. De skal også bidra med egenfinansiering. Samarbeidspartnerne og prosjektansvarlig skal inngå en konsortieavtale. Denne avtalen skal regulere rettighetene til bruk og kommersiell utnyttelse av resultatene.

Norske og utenlandske forskningsorganisasjoner, kompetansemiljøer eller FoU-utførende bedrifter kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, skal markedsverdien av rettighetene de beholder trekkes fra  prisen på  tjenestene de leverer.

Relevante brukerorganisasjoner, klynger, frivillig sektor, enkeltmannsforetak og/eller andre relevante aktører kan delta i prosjektet som underleverandører. Underleverandørenes roller i prosjektet skal beskrives i prosjektbeskrivelsen og kostnadene føres på enten prosjektansvarlig eller samarbeidspartnerens budsjett i søknaden.

Merk at prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre, noe som innebærer at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette følger av definisjonen av samarbeidspartner i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter (se lenke under), sammenholdt med definisjonen av faktisk samarbeid. Heller ikke FoU-leverandører kan ha kontrollerende innflytelse over eller være kontrollert av prosjektansvarlig eller samarbeidspartner. Med kontrollerende innflytelse mener vi at man har aksjemajoritet eller på annen måte kan kontrollere den andre.  

Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnerne og FoU-leverandørene ved søknadstidspunktet som er utgangspunktet for – og en avgjørende betingelse for – tildelingen av støtte. Dersom dere gjør endringer i prosjektsammensetning før eventuell inngåelse av kontrakt, kan tilsagnet vårt om finansiering trekkes tilbake.

Krav til prosjektleder

Det er en fordel hvis prosjektleder har tidligere erfaring fra offentlig-privat innovasjonssamarbeid. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet, vil bli vurdert av fagpanelet.

Krav til brukermedvirkning

Brukermedvirkning og brukerkunnskap er som oftest viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. Med brukere mener vi i denne sammenhengen pasienter og/eller innbyggere, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I Pilot Helse-prosjekter forventer vi at dere legger opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør komme tydelig fram i prosjektbeskrivelsen. Hvis brukermedvirkning ikke inkluderes i prosjektet, må det komme tydelig fram i søknaden hvorfor dette ikke er relevant i deres prosjekt.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådets støtte til Pilot Helse-prosjekter skal kun brukes til FoU-aktiviteter. I prosjektbeskrivelsen skal dere skissere en plan for implementering, skalering og kommersialisering, men vi finansierer ikke kostnader til disse aktivitetene.

Støtte til bedrifter og andre foretak (enten som prosjektansvarlig eller samarbeidspartner) utgjør statsstøtte, og FoU-aktivitetene som støttes må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling slik begrepene er definert i statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Viktige definisjoner" på statsstøttesiden vår). I søknadsskjemaets framdriftsplan skal du kategorisere FoU-aktivitetene ved å velge enten "Industriell forskning" eller "Eksperimentell utvikling" fra nedtrekksmenyen.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring og produksjon/ferdigstilling av produkter og tjenester som skal markedsføres.

Støtte til offentlige aktører skal gå til FoU-aktiviteter og til aktiviteter som er nødvendige for å kunne tilpasse organisasjonen, systemer og arbeidsprosesser slik at løsningen(e) som utvikles i prosjektet kan anskaffes og implementeres i etterkant av avsluttet FoU-prosjekt. I søknadsskjemaets framdriftsplan skal du markere FoU-aktivitetene som "Hovedaktivitet".

Dere kan søke om støtte til å dekke følgende prosjektkostnader som er faktiske kostnader og som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader
 • innkjøp av FoU-tjenester fra kompetansemiljøer/ forskningsorganisasjoner
 • utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr)
 • andre driftskostnader

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer. Dette kan du også lese mer om på den siden.

Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarlig eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, som for eksempel egen, ulønnet arbeidsinnsats. Dere skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Omfanget av støtten

Graden av støtte til prosjektkostnader hos offentlige virksomheter begrenses til 80 prosent av godkjente prosjektkostnader.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. Vi gir ikke ekstra støtte for faktisk samarbeid. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter, og tabellen under.

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellom bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt når vi inngår kontrakt med dere. Dere vil motta tilbud om en betinget tildeling med forutsetning om å utarbeide en revidert søknad i samsvar med tildelingsvedtaket, jf. kulepunktene under.

Forutsetning for tildeling av støtte

Våre forutsetninger for tildelingen finner du i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Vi forutsetter at prosjektet gjennomføres i faktisk samarbeid mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne må inngå en konsortieavtale som regulerer fordeling av rettighetene til bruk og kommersiell utnyttelse av resultatene.

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 72/2023/R&D&I.

 • Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.
 • Støtten som går til foretak tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Se Gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og med juli 2020 (engelsk)
 • Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.
 • Bedriftene i prosjektet må levere egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bli publisert i "Register for offentlig støtte".
 • Annen offentlig støtte til dekning av de samme støtteberettigede kostnadene vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Når prosjektansvarlig vet at prosjektet får tildeling, må den informere eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål

Kontaktpersonene nedenfor utgjør referansegruppen til Pilot Helse-ordningen. Personene representerer spesialist- og primærhelsetjenestene i hele landet. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om prosjektet ditt passer til utlysningens formål eller om du trenger hjelp til å komme i kontakt med riktig fagmiljø/tjenestenivå i helsetjenesten.

Navn

Arbeidssted

E-post

Telefon

Tine Thorbjørnsen

Forskningsrådet

tth@forskningsradet.no 

41611585

Anila Nauni

Forskningsrådet

ann@forskningsradet.no

 

Pernille Thingstad

KSF region midt

pernille.thingstad@trondheim.kommune.no

95761041

Marit S. Bratlie

Helse Midt-Norge RHF

marit.bratlie@helse-midt.no

90727296

Francis Odeh

KSF region nord

Francis.Odeh@bodo.kommune.no

95155539

Sture Pettersen

Helse Nord RHF

sture.pettersen@helse-nord.no

91703299

Cille Haglans Sevild

KSF region vest

cille.sevild@stavanger.kommune.no

51508014

Lena Forgaard

Helse Vest RHF

lena.forgaard@helse-vest.no

48124019

Elisabeth Holen-Rabbersvik

KSF region sør

Elisabeth.Holen-Rabbersvik@kristiansand.kommune.no

93248992

Christian Skattum

Oslo Universitetssykehus

Christian.Skattum@ous-hf.no

40000920

Otto Christian Dahl 

KS

otto.christian.dahl@ks.no

98643249

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for alle prosjekter som sikter seg inn på å møte tydelige behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv. Behovene må være basert på en konkret behovsavklaring med bred involvering av interessenter. Vi ser etter prosjekter der man tar sikte på å utvikle innovasjoner som møter behovene samtidig som de vil kunne bidra til bærekraft i helsetjenesten og samfunnet i tillegg til verdiskaping for næringslivet.

Med bærekraft i helsetjenesten mener vi at helsetjenestene i framtida fortsatt skal kunne tilby trygge, likeverdige og tilpassede tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere uten økt totalbelastning på hverken tjenestene eller samfunnet.

Med innovasjoner mener vi nye eller vesentlig forbedrede løsninger, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte. For at prosjektene skal kunne bidra til verdiskaping i norsk næringsliv, bør løsningene som utvikles ha et marked både i Norge og utlandet.

Gjennom aktørdialog i forkant av utlysningen, har vi kommet opp med noen eksempler på utfordringer som Pilot Helse-prosjekter kan rette seg mot:

 • Digital og desentralisert helseoppfølging: Innovasjoner for digital og desentralisert diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
 • Samhandling mellom tjenester: Innovasjoner for samhandling mellom forskjellige deler av helse-, omsorgs- og velferdstjenestene som ivaretar pasienters, innbyggeres og pårørendes behov på en trygg og likeverdig måte.
 • Helsekompetanse og mestring: Innovasjoner som øker innbyggernes, pasienters, og pårørendes kunnskap og kompetanse om egen helse, forebygging og mestring av sykdom, med søkelys på psykisk helse.
 • Helsedata: Innovasjoner for sikker og effektiv innsamling, lagring og deling av helsedata som skal brukes til å gi bedre og mer effektiv diagnostikk, behandling og rehabilitering samt bidra til trygge tjenester av høy kvalitet.
 • En robust helsesektor: Innovasjoner som bidrar til at helsesektoren kan møte dagens og framtidas utfordringer, inkludert styrket beredskap og bedre forutsetninger for å håndtere kriser, som for eksempel epidemier og flyktningestrømmer. Dette kan inkludere innovasjoner som bidrar til økt selvforsyning av legemidler, vaksiner, diagnostikk og medisinsk utstyr.

Andre utfordringer forankret i konkrete behov kan også være relevante for Pilot Helse-prosjekter.

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Oppgi ES-nummeret til en eventuell søknad om forprosjekt i feltet "Other relevant programmes/activities/projects" (nummer både for søknader som fikk bevilgning og de som ikke fikk bevilgning skal legges inn).

Obligatoriske vedlegg

De obligatoriske vedleggene skal skrives i fastlagte maler som ligger nederst i utlysningen.

 • prosjektbeskrivelse, maksimum 15 sider 
 • partneropplysninger (kun for bedrifter)
 • CV for prosjektleder og andre sentrale deltakere i prosjektet, maksimum fire sider per CV

Søknader som ikke oppfyller kravene over kan bli avvist.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over vil ikke bli vurdert.

Det er ikke teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | Pilot-H

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov i helsetjenesten?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot nye markedsmuligheter for bedriftene som er med i prosjektet?

• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | Pilot-H

I hvilken grad legger prosjektet til rette for gevinster og verdiskaping både i de offentlige virksomhetene og i norsk næringsliv, og også grunnlag for andre positive samfunnsmessige effekter? I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og troverdige?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv i form av bedriftsøkonomiske gevinster?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for gevinster og verdiskaping i helsesektoren i form av en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive eksterne effekter for pasienter, innbyggere og samfunn eller i form av kunnskapsspredning?

• I hvilken grad gir planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster grunnlag for at prosjektet kan oppnå de virkningene og effektene som er beskrevet? Er planen relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål om
- behov og planer for tilpasning av organisasjonen, systemer og/eller arbeidsprosesser,
- behov og planer for investeringer og allokering av ressurser,
- håndtering av IPR og regulatoriske godkjenninger,
- utvikling av forretningsmodeller og/eller planer for kommersialisering inkl. partnerskap,
- risikovurderinger mht. for eksempel implementering og/eller markedsadgang,
- formidling og kommunikasjon

Gjennomføring | Pilot-H

I hvilken grad gir prosjektplanen og prosjektgruppen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene, og for å få nyttiggjort resultatene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad er planer for brukermedvirkning relevant og dekkende?

• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre FoU-prosjektet på en effektiv måte med tilstrekkelig kapasitet?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos partnerne med en med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping med offentlig-privat samarbeid?

• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å sikre at FoU-resultatene blir nyttiggjort og gevinster realisert?

Relevans for utlysningen | Pilot-H

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden utlysningens krav og forventinger til prosjektansvarlig og til samarbeidskonstellasjon?
• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden forventinger til og kjennetegn ved prosjektene som beskrevet i utlysningen?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske prioriteringene i utlysningen?

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil vi først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist.

Trinn 1

Etter forvurdering vil søknadene bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Vurderingen blir presentert for en referansegruppe med representanter fra RHF-ene, KS og SIVA. Søknader med tydelig svak relevans for Pilot Helse vil ikke gå til Trinn 2.

Trinn 2

Søknader som blir vurdert som relevant for Pilot Helse og som oppfyller formelle krav og føringer i utlysningen, fordeles i paneler hvor det sitter eksperter med relevant kompetanse.

For hver enkelt søknad sjekker vi at ekspertene er habile og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens temaområde. Ekspertene vurderer kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Vurderingen fra ekspertene har avgjørende betydning for om prosjektet kan tildeles støtte.

Vedtak i porteføljestyret

Administrasjonen legger så søknadene og vurderingene fram for vedtak i porteføljestyret for Helse i Forskningsrådet. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder og de tematiske prioriteringene i utlysningen, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten, porteføljeplanen og tildelingsbrev fra Helse og omsorgsdepartementet. Departementet har spesielt bedt Forskningsrådet prioritere implementerings- og effektforskning. 

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, det vil si at vi vurderer søknadene ut fra

 • forskningsetiske krav
 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får tildeling i februar 2024.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 17:21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.