Gjennomført
Se Resultat

PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024

Viktige datoer

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

14. feb. 2023

Åpen for søknad

15. mars 2023

Søknadsfrist

15. mai 2023

Beslutning om tildeling

Søkerne får tilbakemelding på søknaden om støtte.

31. des. 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

13. feb. 2023

Utlysningsteksten er en god del endret og komplett fra i dag.

Formål

Rammebevilgningen skal bidra til at forskningsorganisasjoner og helseforetak kan dra nytte av mulighetene i EUs rammeprogram Horisont Europa. Bevilgningen skal benyttes til en eller flere av følgende aktiviteter: strategisk arbeid, påvirknings- og posisjoneringsarbeid, kompetansebygging og utarbeiding av prosjektforslag.

Bevilgningen dekker kun aktiviteter rettet  mot Horisont Europa. Dersom en forskningsorganisasjon ikke søker om rammebevilgning, er maksimal støtte 500 000 kroner per år gjennom den løpende PES-ordningen.  

Om utlysningen

Vi lyser ut inntil 180 millioner kroner til to-årige rammebevilgninger til forskningsorganisasjoner og helseforetak. Midlene skal benyttes til å skape godt samspill med det nasjonale støtteapparatet og bidra til å nå ambisiøse mål for virksomheten og for norsk forskning og innovasjon i Horisont Europa. Søknadsarbeid rettet mot utlysninger fra andre EU-programmer som Digital Europe, COSME og Invest EU dekkes ikke.

Rammebevilgningen skal være et bidrag til å dekke interne kostnader knyttet til

 • strategiutvikling rettet mot deltakelse i Horisont Europa
 • posisjonering av egen institusjon,
 • posisjonering av norske prioriteringer og forskningsagenda rettet mot Horisont Europa
 • kompetansebygging
 • prosjektetablering

Rammebevilgningen skal legge til rette for dialog med Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner for Horisont Europa (NCP-er), og resten av støtteapparatet. Hovedregelen er at forskningsorganisasjoner får økonomisk bidrag gjennom PES-rammebevilgninger. Velger en forskningsorganisasjon istedenfor å søke om støtte fra den løpende PES-ordningen, vil maksimal støtte være 500 000 kroner per år.

Se opptak og presentasjon fra informasjonsmøte om utlysningen. 

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon. Prosjektansvarlig må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Hva kan du søke om støtte til?

Søknaden må inneholde en god begrunnelse og beskrivelse av institusjonens planer, aktiviteter og milepæler og budsjett knyttet til punktene nedenfor som institusjonen velger å søke på.

Dersom institusjonen har mottatt PES-støtte i første del av Horisont Europa (2021-2022), skal det fremkomme hvordan denne søknadens ambisjonsnivå og de planlagte aktivitetene forholder seg til resultater oppnådd og rapportert fra forrige PES-prosjekt.

Det er ikke obligatorisk å søke om støtte til alle de fem aktivitetsområdene under.

Utforme strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa

Dersom dere ikke allerede har fått midler til dette gjennom PES, kan rammebevilgningen benyttes til å utarbeide strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa. Konkrete aktiviteter må beskrives. Oppgi forventede time- og reisekostnader og andre relevante utgifter.

Posisjonering av egen institusjon

Midlene kan benyttes til posisjonering for å profilere og fremme egen institusjon som deltaker i kommende Horisont Europa-søknader. Beskriv og begrunn kort konkrete aktiviteter, og knytt dem opp mot time- og reisekostnader og andre relevante utgifter.

Eventuelle planer for dialog og koordinering med NCP-apparatet bør beskrives i søknaden.

Posisjonering av norske interesser og forskningsagenda

Midlene kan benyttes til deltakelse i tematiske fora, strategiske nettverk og partnerskapskonsortier, hvor nasjonale interesser kan ivaretas i forbindelse med utforming av strategiske forsknings- og innovasjonsagendaer, arbeidsprogrammer, "missions" og andre satsinger i Horisont Europa. Tidligere kunne slike kostnader dekkes gjennom Medvirkningsordningen (MVO). Aktiviteten dere søker om støtte til kan ikke være overlappende med prosjekter som gjennomføres i regi av støttes av Energi-MVO-er.

Redegjør og begrunn kort hvilke satsingsområder institusjonen vil fremme på Norges vegne, satsingsområdets relevans for norske mål og interesser, hvilke arenaer/fora som er aktuelle, og hvordan arbeidet vil bidra til økt koordinering av norske interesser. Konkrete aktiviteter må beskrives og knyttes opp mot time- og reisekostnader og andre relevante utgifter. Planer for dialog og koordinering med NCP-apparatet skal beskrives i søknaden.

Kompetansebygging

Forskningsrådet tilbyr gratis Horisont Europa-kurs om strategiutvikling, søknadsskriving, prosjektledelse, økonomi og innovasjonsledelse. Spesielle kurs kan skreddersys etter avtale med enkeltinstitusjoner. Det er kun dersom dere har behov for ytterligere tiltak for å styrke intern EU-kompetanse, at dere kan søke om et økonomisk bidrag til det innenfor PES-ordningen. Forskningsrådet dekker ikke deltakelse på kurs som er tilsvarende de vi tilbyr gratis.

Dersom flere aktører som omfattes av PES-rammebevilgningen samler seg om en kompetansesatsing av nasjonal interesse (eksempelvis NARMAs kompetanseutviklings-program), kan en av aktørene sende inn en separat PES-søknad på vegne av aktørene. En slik søknad vil bli særskilt behandlet innenfor ordningen.

Utarbeide prosjektforslag

Dere kan søke om støtte for å utarbeide prosjektforslag rettet mot utlysninger som er hel- eller delfinansiert av Horisont Europa. Søknaden om rammebevilgning må inneholde oversikt over hvilke områder og destination areas i Horisont Europa dere ønsker å prioritere i 2023 og 2024, hvilken rolle dere planlegger å ta, og hvor mye støtte dere søker om til de ulike områdene i Horisont Europa.

Synliggjør også i hvilken grad dere vil inkludere norsk næringsliv og offentlig sektor i prosjektforslagene. Søknaden kan inkludere institusjonens merarbeid med å øke EU-kompetansen hos eventuelle norske samarbeidspartnere fra næringsliv og offentlig sektor. Støttebeløp til å utarbeide prosjektforslag kan bygge på satsene som gjelder for den løpende PES-utlysningen).

Vi forutsetter at dere tidlig tar kontakt med Forskningsrådets NCP-er for å få skreddersydd veiledning slik at EU-prosjektforslagene blir så gode som mulig.  NCP-ene kan også vurdere assistanse fra konsulentselskapet PNO for å lese gjennom og kvalitetssikre prosjektforslag.

Hvilke kostnader kan rammebevilgningen dekke?

Forskningsinstitutter kan søke om støtte til

 • direkte og indirekte kostnader
 • innkjøp av ekstern assistanse og rådgiving

Universiteter, høgskoler og helseforetak kan få støtte til

 • frikjøp av tid til søknadsskriving, posisjonering, reiser, o.l. knyttet til etablering av nettverk, konsortier og prosjekter
 • tiltak for å styrke institusjonens EU-kompetanse
 • innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning knyttet til prosjektetablering og søknadsutvikling

Vi forutsetter at universiteter med medisinske eller helsevitenskapelige fakulteter samarbeider tett med helseforetakene om EU-mobilisering.

Midlene kan ikke benyttes til å dekke kostnader hos eventuelle samarbeidspartnere.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Beregning av støtte

Du kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte kostnader. Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at institusjonen ivaretar det nødvendige regnskapsmessig skillet.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap.

Institusjonen skal følge Forskningsrådets vanlige rutiner for skriftlig og økonomisk rapportering i form av årlig elektronisk aktivitetsrapport og prosjektregnskapsrapport.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle disse kravene

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor formålet som er spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløpet og hva det søkes om midler til må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva dere søker midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og følge riktig mal.
 • Prosjektbeskrivelsen må svare konkret og tydelig på utlysningen. Dere må fylle ut alle relevante punkter i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene skal være besvart så konkret og spesifikt som mulig.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på 5 til maks 10 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Oversikt over hvilke områder og "destination areas" du planlegger å søke på i år 2023–2024. Lastes opp under "Vedlegg/Annet".

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • strategi og handlingsplaner
 • skisser til initiativer som gjelder strategisk posisjonering

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert etter de tre faste kriteriene kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Kriteriene vektes likt og vurderingene gjøres samlet for de fem aktivitetsområdene. Det er ikke nødvendig å søke om støtte under alle aktivitetsområdene for å få full uttelling.

For å ha et så godt utgangspunkt som mulig for å vurdere søknaden opp mot de tre evalueringskriteriene, oppfordrer vi dere til å sende inn søknader med tydelige, etterprøvbare og realistiske mål og budsjetter.

Data fra Ecorda og resultater rapportert på tidligere PES-prosjekter vil bli benyttet som underlag for å vurdere søkernes evne til å gjennomføre planlagte aktiviteter.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir administrativt behandlet og besluttet i Forskningsrådet.

Slik bruker vi kriteriene over i å vurdere PES-søknadene

 • Kvalitet (Excellence): med spesiell vekt på prosjektbeskrivelsen vurderes i hvilken grad planene er gjennomtenkte, troverdige og velbegrunnede for å nå institusjonens mål, og om målene er klare og relevante.
 • Virkninger og effekter (Impact): vurderingen vil spesielt legge vekt på om beskrevne aktiviteter er forankret i institusjonens samfunnsoppdrag, strategiske mål og planer, og i hvilken grad PES-søknaden samsvarer med institusjonens potensial i Horisont Europa (antall prosjekter eller økonomisk retur)
 • Gjennomføring (Implementation): med utgangspunkt i beskrevne planer og organisering, vurderes i hvilken grad planene er realistiske (basert på statistikk fra Ecorda over søknader, innvilgede prosjekter, suksessrate, økonomisk retur), om budsjettet er realistisk og i tråd med planlagte aktiviteter, og om risiko er beskrevet og drøftet. Et overdimensjonert budsjett gir lav karakter.

Endelig karakter er et gjennomsnitt av de tre del-karakterene. Karakterskalaen 0–7 blir brukt.

Søknader som oppnår mindre enn 4,0 i snitt vil ikke få støtte.  Søkere som ikke får tildelt rammebevilgning  vil fortsatt kunne søke den løpende PES-utlysningen om støtte til å etablere EU-søknader.

Søknader som oppfyller karakterkravene blir med i fordelingen av tilgjengelige midler. Det kan gjøres unntak fra denne type kutt for felles søknader fra flere institusjoner (ref. NARMA eksempel over).

Modell for fordeling av støtte på søkerne

Modellen er basert på endelig karakter, og fordeler tilgjengelig budsjett på søkerne i to trinn. 

 • Trinn 1: søkt beløp skaleres ned i henhold til endelig karakter dersom den er lavere enn 7. 
 • Trinn 2: alle får et likt, prosentvis kutt basert på tilgjengelig budsjett.  

Tilgjengelig budsjett vil bli fordelt prosentvis mellom de to sektorene på følgende måte: 60 prosent av midlene går til søknader fra instituttsektoren, 30 prosent av midlene går til universiteter, høgskoler og helseforetak. De resterende 10 prosent vil bli skjønnsmessig fordelt basert på de to sektorene.

Svar på søknaden

Vi forventer å publisere søknadsresultatet i midten av mai 2023.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.