Gjennomført
Se Resultat

Pilot-E: Fleksibilitet i kraftsystemet og fossilfri høytemperatur varme i industrien

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Om utlysningen

Hvordan skal du gripe an søknadsprosessen?

 • Les denne utlysningsteksten nøye.
 • Gå inn på PILOT-Es hjemmeside og se igjennom presentasjoner og webinarer som er holdt om utlysningen gjennom våren og forsommeren.
 • Gå sammen med partnerne i konsortiet og skriv en prosjektbeskrivelse og sett opp et budsjett for prosjektet.
 • Søknaden skal sendes inn via Forskningsrådets søknadsportal. Der oppretter dere en elektronisk søknad (søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 10. august). Fyll inn administrative opplysninger i henhold til veiledningen og legg ved de obligatoriske vedleggene Prosjektbeskrivelse, budsjett, partneropplysninger og CV-er.
 • Ta gjerne kontakt med oss i prosessen. Vi ønsker å ha dialog med mulige søkere. Du kan kontakte koordinator Trond Moengen eller andre i PILOT-E-teamet, se alle kontaktpersoner på PILOT-Es hjemmeside eller lenger ned i utlysningen.
 • Send søknad innen onsdag 21. september 2022 kl. 13.00. Vi anbefaler å trykke på send-knappen så snart du har fylt inn informasjon i det elektroniske søknadsskjemaet og lagt ved en første versjon av vedlegg. Du kan revidere og trykke send så mange ganger du ønsker fram til fristen. Vi kan ikke se søknaden før fristen er utløpt.

Hva er PILOT-E?

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

Ordningen skal føre til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for så å bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp og/eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt. Vi ønsker å følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked.

Status som PILOT-E-prosjekt innebærer

 • én søknad fra bedriftene og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang
 • tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova

I et PILOT-E-prosjekt skal dere

 • beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forsknings- og utviklingsaktiviteter
 • ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning
 • være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert i denne utlysningen
 • ha et forsert utviklingsløp som planlegges gjennomført i løpet av tre år

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

En bedrift skal være prosjektansvarlig og må stå som søker på vegne av konsortiet. Bedrifter som skal motta støtte, må være registrert i det norske foretaksregisteret.

Utlysningen er ikke åpen for søknader fra næringslivsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere

Et PILOT-E-prosjekt utføres av minimum to uavhengige bedrifter som sammen utvikler en ny løsning. I prosjektet kan dere også ha med én eller flere forskningsorganisasjoner som FoU-leverandør. Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.  Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet.

Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet, men deres innsats vil ikke være utløsende for finansiering fra PILOT-E og de vil dermed ikke kunne motta støtte. Merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge, og at prosjektet skal bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge.

I tilfeller der sluttbruker er en offentlig aktør, vil anskaffelsen kunne falle inn under Lov om offentlige anskaffelser. Dette kan du lese mer om i vedlegget Når sluttbruker er en offentlig aktør.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre FoU-prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Dere kan søke om støtte til

 • personal- og indirekte kostnader
 • innkjøp av FoU-tjenester fra institutt- og UoH-sektoren
 • utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr)
 • andre driftskostnader (inkl. materialer osv. til prototype/pilot)

I tillegg kan dere søke om investeringsstøtte fra Enova. For mer informasjon om hva slags støtte dere kan få gjennom Pilot-E og om hvordan statsstøtteregelverket legger føringer for hva og hvem vi kan støtte, se avsnittet Finansiering lenger ned i utlysningen.

Økonomiske rammer

Utlyst beløp i 2022 er inntil 100 millioner kroner pluss en ikke-definert ramme fra Enova.

Minimum søknadsbeløp per prosjekt er 10 millioner kroner.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1.1.2023 og 1.6.2023. Maksimal prosjektlengde er tre år og seneste tillatte prosjektslutt er 31.05.2026.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Denne utlysningen er meldt som en støtteordning til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Finansering og støttegrad vil bli beregnet for det enkelte prosjekt og den enkelte støttemottaker, og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte ordningene som tas i bruk er notifisert:

Dersom det er motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Utlysningen kan bli justert frem til og med seks uker før fristen.

 • Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene.
 • Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–31.12.2021. Da kan det likevel få støtte. Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bli publisert i Registeret for offentlig støtte.

Så snart prosjektansvarlig vet at dere får bevilgning, må eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen bli informert. Dette er nødvendig for at alle partnere i prosjektet kan være med og vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon eller ikke.

Les mer om statsstøtteregelverket.

Hvor lenge og fra hvem får dere finansiering?

Et PILOT-E-prosjekt får støtte til utviklingsløpet fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang, gitt at dere når milepælene dere har satt dere. Prosjektansvarlig må dokumentere god økonomisk sikkerhet for sin del av finansieringen.

Kostnadsgrunnlaget som sendes inn i søknaden, vil danne grunnlaget for støtte til utviklingsdelen av prosjektet. Støtten tildeles da under et av Forskningsrådets og/eller Innovasjon Norges virkemidler.

I tillegg vil den første sluttbrukeren kunne kvalifisere for finansiering fra Enova til å ta løsningen i bruk. Støtte fra Enova kan gis til den som skal investere i løsningen og som realiserer miljøgevinsten. Slik støtte tildeles under miljøstøtteregelverket, som har andre regler for tildeling av støtte enn regelverket for støtte til FoU. Investeringsstøtte kan kun gis til prosjekter som gir en miljøgevinst sammenliknet med en alternativ investering, og det er en merkostnad forbundet med å ta i bruk den mer miljøvennlige løsningen.

Det samlede kostnadsgrunnlaget og kontantstrømmen for investeringen vil normalt ikke være klart på søknadstidspunktet, men vil bli avklart som et resultat av utviklingen i de første fasene i prosjektet. Dersom dere trenger investeringsstøtte, må dere supplere med enda mer konkret informasjon om investeringen før dere kan få mer finansiering. Enova kan først vurdere prosjektet for støtte når dere har sendt inn denne informasjonen.

Når et prosjekt får status som et PILOT-E prosjekt ved oppstarten, betyr det at forutsetningene for å kunne kvalifisere for støtte fra et av Enovas teknologiprogrammer på et senere stadium er til stede, basert på informasjonen som er kjent på tidspunktet for vedtak i PILOT-E. Støtte fra Enova til en senere investering fordrer imidlertid at investeringsprosjektet oppfyller vilkårene for støtte under et av Enovas programmer, også når kostnadsgrunnlaget er tilstrekkelig modent for å sende inn søknad til Enova.

Dersom dere underveis i prosjektgjennomføringen ikke når de milepælene dere har satt dere, vil dere ikke få videre finansiering gjennom PILOT-E. Disse prosjektene kan eventuelt søke annen finansiering gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enovas andre utlysninger rettet mot næringslivet.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • Dere må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet i forbindelse med revidert søknad. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Prosjektansvarlig bedrift avgjør selv hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer frem i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen for 2022 er rettet mot to temaer:

 1. Økt fleksibilitet i kraftsystemet
 2. Fossilfri høytemperatur varme i industrien

For begge temaene gjelder:

 • Rene investeringer i konvensjonell elektrisk infrastruktur ligger utenfor denne utlysningen.
 • Prosjektene må være nyskapende og ha teknologisk risiko med gjenstående forsknings- og utviklingsutfordringer.
 • Næringsmulighetene for involverte partnere må være godt sannsynliggjort med markedsestimater beskrevet og kvantifisert så langt det er mulig.
 • I PILOT-E-prosjektene vil koblingen til Enova fortsatt være gjennom en sluttbruker, eller gjennom realisering av pilotprosjekter i nær industriell skala. Dette gjelder for begge temaene. Husholdninger kan benytte seg av Enova-tilskuddet.

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

For å kunne kvalifisere som PILOT-E-prosjekt må

 • søker ha norsk organisasjonsnummer
 • prosjektet gjennomføres i Norge og vil bidra til kunnskaps- og næringsutvikling i Norge
 • prosjektet være innenfor tematikken i utlysningen
 • søker ha beskrevet en strategi og plan for å ta løsningen til markedet
 • søker involvere kunder og brukere i utvikling av løsningen
 • finansieringen fra PILOT-E være utløsende for at prosjektet blir satt i gang

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 12 sider. Bruk fastlagt mal.
 • Budsjett. Bruk fastlagt mal. Lastes opp under Vedlegg/Annet.
 • CV for sentrale prosjektdeltakere. Bruk fastlagt mal.
 • Bedriftsopplysninger. Bruk fastlagt mal. Lastes opp under Vedlegg/Partneropplysninger.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon

 1. Innovasjonsgrad
 2. Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans

Virkninger og effekter

 1. Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet
 2. Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere

Gjennomføring

 1. Gjennomføringsevne
 2. Realisering og spredning av innovasjonen

Innovasjonsgrad | PILOT-E

Innovasjonshøyde er et uttrykk for hvor original og nyskapende ideen er, sammenliknet med eksisterende løsninger, i et internasjonalt perspektiv. Med innovasjon forstås verdiskapende fornyelse, og den planlagte løsningen må derfor være bedre/billigere/enklere enn dagens alternativer.

Panelet skal vurdere det foreslåtte prosjektet i forhold til:
• Konkurrerende løsninger på markedet
• Alternative måter å løse problemet på

Innovasjonsområder:
• Nye eller forbedrede teknologier/løsninger/tjenester
• Nye eller forbedrede prosesser
• Nye forretningsmodeller

Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans | PILOT-E

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det skal også vurderes i hvilken grad prosjektets forskningsresultater er relevant for målsettingen med prosjektet. Det må fremgå av søknaden at prosjektet har kunnskap om status på forskningsfeltet.

Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:
• Forskningens bidrag til faglig utvikling
• Forskningens relevans for innovasjonen
• Demonstrert kunnskap om status på forskningsfeltet

Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet | PILOT-E

Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet (samfunnsøkonomisk nytte) utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet, sett i lys av den nødvendige omstillingen som samfunnet må gjennom. Søker skal sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.

Det skal vurderes:
• Potensial for mer effektiv energiutnyttelse og/eller klimagassreduksjon når løsningen realiseres i markedet.
• Om løsningen er dokumentert betydelig bedre enn beste tilgjengelige teknologi
• Hvorvidt prosjektet adresserer problemstillinger som kan gi tydelig bidrag til omstillingen til et lavutslippssamfunn
• Hvorvidt prosjektet har samfunnsnytte ut over klima- og energigevinst – sammenliknet med konkurrerende løsninger
• Når relevant: potensial for reduksjon i eller lave nye infrastrukturkostnader
• Når relevant: potensial for nye samfunnsnyttige energirelaterte tjenester

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere | PILOT-E

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering.
Det skal vurderes om prosjektet vil bidra til varig økt økonomisk lønnsomhet i bedriften og styrket konkurransekraft.

Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket. Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
• Ny omsetning
• Reduserte kostnader
• Økning eller opprettholdelse av konkurranseevne

Gjennomføringsevne | PILOT-E

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad samarbeidspartnerne samlet sett anses å kunne gjennomføre PILOT-E-prosjektet på en god måte.

• Bedriftene/konsortiet har tilstrekkelig faglig, organisatorisk og teknologisk kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet og kommersialisere løsningen når den er ferdig
• Bedriftene har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse.
• Prosjektet er godt forankret i strategier og hos styre/ ledelse.
• Bedriftene har en realistisk plan for fullfinansiering av prosjektet
• Prosjektet fremstår gjennomførbart ut fra:
- Prosjektplan, inklusiv arbeidspakker, fremdriftsplan og leveranser
- Tydelig forankring hos og involvering av sluttbruker
- Plan for risikohåndtering
- Plan for involvering av regulatoriske myndigheter (hvis relevant)
- Håndtering av immaterielle rettigheter (hvis relevant)
- Plan for innhenting av evt. offentlige tillatelser, dersom dette ikke er på plass
- Målbare milepæler
- Budsjett og ressursinnsats

Realisering og spredning av innovasjonen | PILOT-E

Plan for realisering av innovasjonen er et uttrykk for i hvilken grad realisering og spredning av innovasjonen ut over PILOT-E-prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:

• Det er sannsynliggjort et definert marked for løsningen, både nasjonalt og internasjonalt. Markedet bør være kvantifisert så langt det er mulig.
• Bedriftene/konsortiet har en realistisk plan og gode forutsetninger for å nå et definert marked
• Bedriftene/konsortiet har en troverdig forretningsmodell for prosjektet og for videre spredning av innovasjonen

Se også vedlegget Evalueringsprosedyre og utdypende beskrivelse av kriterier.

 

PILOT-E vil prioritere prosjekter som

 • utvikler løsninger som
  • har høy innovasjonsgrad og betydelige og kvantifiserte teknologiske eller konseptuelle fortrinn sammenliknet med beste tilgjengelige teknologi (BAT)
  • kan gi tydelig bidrag til omstillingen til et energifleksibelt lavutslippssamfunn
  • har stort og realistisk potensial for å tas i bruk i markedet også ut over PILOT-E-prosjektet
 • vil gi langsiktig verdiskaping for konsortiedeltakerne og som beskriver klart hvordan verdiskapingen skal finne sted og verdien av den
 • omfatter ambisiøse forskningsutfordringer og en konkret plan for arbeid med disse
 • har realistiske planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og prosjektgjennomføring, samt konkrete og målbare milepæler
 • har avtale med konkret sluttbruker om demonstrasjon/pilotering av løsningen(e)
 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli behandlet av PILOT-Es arbeidsgruppe og av fageksperter.

Først gjør vi en forvurdering av om søknaden tilfredsstiller formelle krav. Søknadene vil deretter bli behandlet i en to-trinns-prosess.

Første trinn i søknadsbehandlingen

Første trinn omfatter disse vurderingene basert på søknaden med vedlegg:

 1. innledende vurdering av hvorvidt prosjektet er kvalifisert som et PILOT-E prosjekt – se kvalifiseringskriteriene lenger opp i utlysningen
 2. vurdering i henhold til fastsatte rangeringskriterier

Vurderingen vil bli foretatt av et PILOT-E-panel bestående av representanter fra Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, i tillegg til relevante nasjonale fageksperter.

Andre trinn i søknadsbehandlingen

I andre trinn vil de høyest rangerte prosjektene bli invitert til å presentere prosjektet for PILOT-E-panelet og eksterne eksperter. Intervjuene gjennomføres i Oslo eller digitalt i uke 42 (17. til 21. oktober). Vi forutsetter at søkere kan stille på møtet.

PILOT-Es felles administrasjon, som består av representanter for Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, beslutter hvilke av prosjektene som gis status som Pilot-E-prosjekt. Bevilgende organer i Forskningsrådet og Innovasjon Norge vedtar koordinert hvilke prosjekter som skal få bevilgning, mens Enova samtidig bekrefter en intensjon om finansiering når løsningen skal demonstreres eller tas i bruk for første gang av en egnet bruker.

Merk at støtte fra Enova er betinget av at dere i innovasjonsprosjektet selvstendig oppfyller kriteriene for støtte, og at det vil bli gjort en egen vurdering av støttebeløpet når innovasjonsprosjektet er klart for beslutning.

Forventet svar på søknaden er i løpet av desember 2022.

Oppfølging av PILOT-E-prosjekter

Prosjekter som når opp i konkurransen, vil bli fulgt tett gjennom prosjektforløpet. Oppfølgingen inkluderer:

 • ordinær oppfølging som for de aktuelle virkemidlene som benyttes
 • oppfølgingsmøter ved milepælene
 • en observatør fra PILOT-E (Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Enova) som sitter i prosjektets styringsgruppe

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.