Gjennomført
Se Resultat

Forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Viktige datoer

01. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2022

Seneste tillatte prosjektstart

21. sep 2022

Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

30. nov 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Midlene skal gi kommuner og fylkeskommuner innenfor alle sektorer og tjenesteområder og statlige virksomheter som jobber innenfor arbeids- og velferdstjenestene og barnevernet støtte til å forberede og utvikle innovasjonsprosjekter.

Innovasjonsprosjekter skal bidra til at offentlige virksomheter innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling.

Se utlysningen av hovedprosjekt her: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Om utlysningen

Søker er kommunale og fylkeskommunale virksomheter som har en ambisjon om å utvikle et innovasjonsprosjekt. Alle sektorer og tjenesteområder er relevante.

Statlige virksomheter som jobber innenfor de statlige delene av arbeids- og velferdstjenestene og barnevernet, kan også søke.

Midlene skal brukes til aktiviteter for å utvikle ideer og konsepter, etablere samarbeidskonstellasjoner og til å avklare brukerbehov, strategisk forankring, nytteverdi og kunnskaps- og forskningsbehov. Midlene skal ikke brukes til forskning.

I 2022 er søknadsfristen for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor 21. september. Dere kan søke om forprosjektmidler til og med 2. mai 2022.

Innovasjonsprosjekter skal bidra til at offentlige virksomheter innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling.

Innovasjonsprosjekter skal gjennomføres i et samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører. Innovasjonsprosjekter støttes med opptil 7 millioner i støtte. Vi krever ikke at dere må ha gjennomført og fått støtte til forprosjekt for å kunne søke om midler til et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

Vi anbefaler at dere bruker prosjektetableringsverktøyet prosjektkanvas (presentasjonen åpnes i et nytt vindu) når dere skal etablere et innovasjonsprosjekt. Les også mer her: Fra idé til forskningsprosjekt for offentlig sektor (forskningsradet.no).

Utlysningen av forprosjekt finnes kun på norsk.

Hvem kan søke?

Kommunale og fylkeskommunale virksomheter kan søke om støtte til forprosjekter. Alle kommunale tjeneste- og ansvarsområder er inkludert.

Statlige virksomheter som jobber innenfor de statlige delene av arbeids- og velferdstjenestene og barnevernet, kan også søke.

Godkjente forskningsorganisasjoner og bedrifter kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en kommunal eller fylkeskommunal virksomhet eller en statlige virksomhet som jobber innenfor de statlige delene av arbeids- og velferdstjenestene og barnevernet.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere offentlige virksomheter, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Samarbeidspartnere

Andre aktører i offentlig sektor kan være samarbeidspartnere.

Se definisjonen på offentlig sektor.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig.

Prosjektleder skal ha kompetanse til å lede forprosjektet. Det er ellers ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om opptil 150 000 kroner i støtte til å dekke kostnader som er nødvendig for å gjennomføre forprosjektet.

Forskningsrådets støtte kan dekke følgende kostnader:

 • personal- og indirekte kostnader hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnere
 • innkjøp av tjenester som er nødvendig for å avklare sentrale spørsmål knyttet til brukerbehov, nytteverdi og kunnskaps- og forskningsbehov
 • driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Se hvordan dere setter opp budsjett her.

Forutsetning for tildeling av støtte

Forskningsrådets støtte i denne utlysningen er forbeholdt offentlige virksomheter.

Ved tilfeller der prosjektansvarlig eller samarbeidspartner er å anse som et foretak i statsstøtterettslig forstand (en aktør som tilbyr varer eller tjenester i et marked i konkurranse med andre), vil støtten til den aktuelle støttemottakeren blir tildelt i form av bagatellmessig støtte. Vi vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Les mer om bagatellmessig støtte.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis basert på godkjent rapport og spesifisert faktura.

I sluttrapporten skal dere beskrive aktivitetene dere har gjennomført og resultatene dere har oppnådd.

For prosjekter som skal gjennomføres over to kalenderår må det sendes inn en faktura for hvert kalenderår. Fakturaen for det første året skal sendes inn sammen med en enkel framdriftsrapport.

Dere må føre et regnskap over alle kostnader i prosjektet inkludert personal- og indirekte kostnader. Prosjektregnskapet kan bli underlagt kontroll og skal kunne vises til oss ved forespørsel.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle sektorer og tjenesteområder i kommunal- og fylkeskommunal sektor.

Statlige virksomheter kan kun søke om prosjekter knyttet til innovasjon i arbeids- og velferdstjenestene og barnevernet.

Temaer på tvers

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden kan kun sendes inn en gang.

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • søknaden må være innenfor formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du laster ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du laster ned nederst på siden.
 • Egenerklæring knyttet til bagatellmessig støtte for hvert foretak som skal motta støtte.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Søker vil få beskjed om dette senest fire uker etter innsending av søknad.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over.

Behandlingsprosedyre

Søknader behandles administrativt og fortløpende av Forskningsrådets administrasjon.

Hvis vi mottar flere søknader enn midlene kan dekke, vil de som sendte inn søknaden først, få tildelt støtte. Søknader som blir ferdigbehandlet etter at midlene er oppbrukt, vil ikke motta støtte.

Forventet svar på søknaden er inntil fire uker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. november 2022, 14.04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.