Gjennomført

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

STIM-OA er besluttet videreført fram til 2022 (for regnskapsåret 2021). Årets utlysning følger kravene til fjorårets utlysning. Det er ikke lenger krav om publiseringsfond for forskningsorganisasjoner i UH-sektoren.

Viktige datoer

4. aug. 2021

Åpen for søknad

15. sep. 2021

Søknadsfrist

1. okt. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. okt. 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig.

Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. Med STIM-OA-støtten, kan dere få dekt inntil 50 prosent av forskningsorganisasjonens kostnader til åpen publisering fra forrige regnskapsår.

Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på åtte år (2015–2022). STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsorganisasjoner i Norge.

Om utlysningen

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrifter med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke kostnader til frikjøp av enkeltartikler i ellers abonnementsbaserte tidsskrifter ("Hybrid Open Access").

STIM-OA erstatter all finansiering av artikkelavgifter over driftskostnader i enkeltprosjekter. Artikkelavgifter skal derfor ikke inngå som driftskostnad i ordinære prosjektsøknader.

Vi lyser ut STIM-OA-midler én gang i året. Vi dekker  kun kostnader til artikkelavgifter ("Article Processing Charges", APC) fra forrige regnskapsår. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon og må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Administrativt ansvarlig og Prosjektleder bør være samme person.

Hva kan du søke om støtte til?

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om støtte til å dekke artikkelavgifter (APC) fra 2020.

Artiklene skal være publisert i tidsskrifter som er

Støtten dekker ikke kostnader til "hybrid" Open Access-publisering, dvs. frikjøp av enkeltartikler i tidsskrifter som ellers er abonnementsbaserte.

Beregning av støtte

STIM-OA støtter organisasjonenes publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonenes kostnader til åpen publisering for regnskapsåret 2020.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Utbetaling av støtte

Utbetaling av støtte skjer etter kontraktsinngåelse ved fakturering til Forskningsrådet på godkjent støttebeløp.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kommunikasjon og formidling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Hver enkelt organisasjon kan kun sende inn én søknad.
 • Kostnader det søkes støtte til må føres med prosjektperiode 01.10.2021–31.12.2021.
 • Artiklene dere har betalt artikkelavgift for i 2020 skal føres opp i en egen liste etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Artikkellisten skal være så komplett som mulig. Felter merket med stjerne må fylles ut. Artikler som ikke har komplett informasjon i obligatoriske felter vil bli strøket fra listen. Listen skal innen søknadsfristen:

Veiledning til utfylling av søknadsskjemaet

 • Prosjektansvarlig: Administrativt ansvarlig og Prosjektleder bør være samme person.
 • Finansieringsplan: De samlede APC-kostnadene fra 2020 skal fordeles på Egenfinansiering (50 prosent av hele beløpet) og Søkes Forskningsrådet (50 prosent av hele beløpet).
 • Hele beløpet, dvs. samlede kostnader til artikkelavgifter (APC) fra 2020, skal føres under Andre driftskostnader i kostnadsplanen.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vurderes av Forskningsrådets administrasjon. Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist.

Hvis totalt søkt beløp overstiger de tilgjengelige midlene, vil det foretas en lik prosentvis avkortning hos samtlige søkere.

Forventet svar på søknaden er november 2021.

Obligatorisk vedlegg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 09.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.