Gjennomført
Se Resultat

PES Horisont Europa Rammebevilgning for 2021 og 2022

Viktige datoer

1. jan. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

24. mars 2021

Åpen for søknad

12. apr. 2021

Vi arrangerer et nettmøte om utlysningen

12. mai 2021

Søknadsfrist

16. jun. 2021

Beslutning om tildeling

21. jun. 2021

Søkerne får tilbakemelding på søknaden om støtte

31. des. 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

22. apr. 2021

Vi har lagt til et dokument med spørsmål og svar under Om utlysningen.

Formål

Rammebevilgningen skal gi et økonomisk bidrag og legge til rette for samspill med nasjonalt støtteapparat, slik at norske forskningsorganisasjoner og helseforetak tar ut sitt potensial i Horisont Europa.

Om utlysningen

Vi lyser ut 200 millioner kroner til to-årige rammebevilgninger til forskningsorganisasjoner og helseforetak. Midlene skal benyttes til å skape godt samspill med det nasjonale støtteapparatet og bidra til å nå ambisiøse mål for virksomheten og for norsk forskning i Horisont Europa.

Rammebevilgningen skal være et bidrag til å dekke interne kostnader knyttet til

 • strategiutvikling rettet mot deltakelse i Horisont Europa
 • posisjonering av egen institusjon og norske interesser generelt
 • kompetansebygging
 • prosjektetablering

Rammebevilgningen skal legge til rette for en skreddersydd dialog med Forskningsrådets NCP-er, eksperter og øvrig støtteapparat.­

Hovedregelen er at forskningsorganisasjoner får tildelt årlige PES-rammebevilgninger. Velger institusjonen likevel å søke PES enkeltsøknader, vil maksimal støtte være 500 000 kroner per år.

Utlysningen finnes kun på norsk.

Vi har samlet noen av de ofte stilte spørsmålene om utlysningen i dokumentet Spørsmål og svar om PES-rammen.

Hvem kan søke?

Bare godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon. Prosjektansvarlig må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder
Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Hva kan du søke om støtte til?

Søknaden må inneholde en god begrunnelse og beskrivelse av institusjonens planer, aktiviteter og milepæler og budsjett knyttet til punktene nedenfor som institusjonen velger å søke på. Det er ikke obligatorisk å søke om støtte til alle de fem punktene.

 • Utforme strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa
  Rammebevilgningen kan benyttes hvis institusjonen din skal utarbeide strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa eller revidere eksisterende dokumenter. Konkrete aktiviteter må beskrives og knyttes opp mot time- og reisekostnader og andre relevante utgifter.

 • Posisjonering av egen institusjon
  Midlene kan benyttes til posisjonering for å profilere og fremme egen institusjon som attraktiv partner i framtidige Horisont Europa-søknader. Beskriv og begrunn kort konkrete aktiviteter, og knytt dem opp mot time- og reisekostnader og andre relevante utgifter. Inkluder også behov for dialog og veiledning fra Forskningsrådets støtteapparat.

 • Strategisk posisjonering
  Strategisk posisjonering er definert som deltakelse i tematiske fora og strategiske nettverk hvor norske interesser kan ivaretas i forbindelse med utforming av arbeidsprogrammer, missions, partnerskap og andre satsinger i Horisont Europa. Redegjør og begrunn kort hvilke satsingsområder institusjonen vil fremme på Norges vegne, satsingsområdets relevans for norske mål og interesser, hvilke arenaer/fora som er aktuelle, og hvordan arbeidet vil bidra til økt koordinering av norske interesser. Konkrete aktiviteter må beskrives og knyttes opp mot time- og reisekostnader og andre relevante utgifter. Behov for dialog og veiledning fra Forskningsrådets støtteapparat skal beskrives i søknaden. 

  Flere pågående initiativer mottar støtte fra Forskningsrådets medvirkningsordning (MVO). Fra 2021 vil MVO-ordningen inngå i PES-rammebevilgningen. Strategisk posisjonering for Horisont Europa må fremmes gjennom denne søknaden.

 • Kompetansebygging
  Forskningsrådet tilbyr gratis Horisont Europa-kurs innenfor områder som strategiutvikling, søknadsskriving, prosjektledelse, økonomi og innovasjonsledelse. Spesielle kurs kan skreddersys etter avtale med enkeltinstitusjoner. Om din institusjon har behov for ytterligere tiltak for å styrke intern EU-kompetanse, kan dere søke om støtte til det innenfor PES-ordningen.

 • Utarbeide prosjektforslag
  Dere kan søke om støtte for å utarbeide prosjektforslag rettet mot utlysninger som er hel- eller delfinansiert av Horisont Europa. Søknaden om rammebevilgning må inneholde oversikt over hvilke områder og destination areas i Horisont Europa dere ønsker å prioritere de to kommende årene, hvilken rolle dere planlegger å ta, og hvor mye støtte dere søker om til de ulike områdene i Horisont Europa. Synliggjør også i hvilken grad dere vil inkludere norsk næringsliv og offentlig sektor i prosjektforslagene. Søknaden kan inkludere institusjonens merarbeid med å øke EU-kompetansen hos eventuelle norske samarbeidspartnere fra næringsliv og offentlig sektor.

Vi forutsetter at dere tidlig tar kontakt med Forskningsrådets NCP-er for å få skreddersydd veiledning slik at prosjektforslagene blir så gode som mulig.  NCP kan også vurdere assistanse fra konsulentselskapet PNO for å gjennomlese og kvalitetssikre prosjektforslag.

Hvilke kostnader kan rammebevilgningen dekke:

Forskningsinstitutter kan søke om støtte til

 • direkte og indirekte kostnader
 • innkjøp av ekstern assistanse og rådgiving

Universiteter, høgskoler og helseforetak kan få støtte til

 • frikjøp av tid til søknadsskriving, posisjonering, reiser, o.l. knyttet til etablering av nettverk, konsortier og prosjekter
 • tiltak for å styrke institusjonens EU-kompetanse
 • innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning knyttet til prosjektetablering og søknadsutvikling

Vi forutsetter at universiteter med medisinske eller helsevitenskapelige fakulteter samarbeider tett med helseforetakene. Helseforetakene kan søke om egne rammebevilgninger for prosjektetablering og posisjonering.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Midlene kan ikke benyttes til å dekke kostnader hos eventuelle samarbeidspartnere.

Beregning av støtte
Du kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte kostnader. Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at institusjonen ivaretar det nødvendige regnskapsmessig skillet

Rapportering

Institusjonen skal følge Forskningsrådets vanlige rutiner for skriftlig og økonomisk rapportering, i form av framdriftsrapport og prosjektregnskapsrapport. Forskningsrådet vil også sørge for at det det holdes minst ett årlig statusmøte med hver institusjon, i tillegg til den løpende dialogen om relevante aktiviteter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Det er siste versjon som er sendt før søknadsfristen som vil bli behandlet.

Søknaden må oppfylle disse kravene:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor formålet som er spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløpet, hva det søkes om midler til må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva dere søker midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og følge riktig mal.
 • Prosjektbeskrivelsen må svare konkret og tydelig på utlysningen.
 • Dere må fylle ut alle relevante punkter i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene skal være besvart så konkret og spesifikt som mulig.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Oversikt over hvilke områder og "destination areas" du planlegger å søke på i kommende to-årsperiode. Lastes opp under "Vedlegg/Annet".

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • strategi og handlingsplaner
 • skisser til initiativer som gjelder strategisk posisjonering

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Søknadene vil bli vurdert etter de tre faste kriteriene kvalitet, effekt og gjennomføringsevne. Kriteriene vektes likt og vurderingene gjøres samlet for alle de fem områdene.

For å ha et så godt utgangspunkt som mulig for å vurdere søknaden opp mot de tre evalueringskriteriene, oppfordrer vi dere til å sende inn søknader med tydelige, etterprøvbare og realistiske mål og budsjetter.

Data fra Ecorda vil bli benyttet som underlag for å vurdere søkernes evne til å gjennomføre planlagte aktiviteter.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir administrativt behandlet og besluttet i Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juni 2024, kl. 23.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.