Gjennomført
Se Resultat

Grønn plattform – hovedutlysning

Viktige datoer

24. mars 2021

Åpen for søknad

12. mai 2021

Søknadsfrist

1. sep. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

6. sep. 2021

Beslutning om tildeling

1. jan. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

26. apr. 2021

Vi har lagt ut en ny versjon av malen for budsjett.

26. mars 2021

Det er gjort større endringer i utlysningsteksten.

Formål

Målet med utlysningen er å gi tilskudd til helhetlige prosjekter innenfor grønn omstilling. Prosjektene skal ha et behov for et samlet offentlig tilskudd på over 50 millioner. De skal inkludere målrettet forskning, teknologiutvikling, forretningsutvikling, og de skal koble hele løpet fra kunnskapsproduksjon til implementering, kommersialisering og skalering av grønne teknologier, prosesser, produkter og tjenester.

Delmål for utlysningen er å bidra til grønn omstilling gjennom å:

 • utvikle teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som inngår i helhetlige og grønne verdikjeder
 • bedre miljøet i forhold til dagens løsninger, uten å gi negative konsekvenser for klima og miljø
 • øke omstillingstakten, konkurransekraften og verdiskapingen i næringslivet
 • øke private investeringer innenfor grønn omstilling

Om utlysningen

Hvordan skal du gripe an søknadsprosessen?

 • Les denne utlysningsteksten nøye.
 • Gå sammen med partnerne i konsortiet og skriv en prosjektbeskrivelse og sett opp et budsjett for prosjektet.
 • Problemstillinger som har behov for en vesentlig forskningsinnsats for å bygge kompetanse og forskningskapasitet, skal beskrive disse aktivitetene i en egen søknad om Kompetanseprosjekt. Forskningen i kompetanseprosjektet skal ikke medføre statsstøtte til bedriftene i konsortiet og forskningsinnsatsen skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.
 • Denne utlysningen og utlysningen for Kompetanseprosjekter på Grønn plattform resulterer i uavhengige prosjekter som begge bidrar til å løse utfordringen identifisert av konsortiet i ulike deler av utviklingsløpet.
 • Ta gjerne kontakt med oss i prosessen. Vi ønsker å ha dialog med mulige søkere. Du kan kontakte Grønn plattform-teamet, se kontaktinformasjon på denne siden.

På Grønn plattform-siden legger vi ut svar på ofte stilte spørsmål 

Dette er den første utlysningen i Grønn plattform, og er rettet mot store, ambisiøse grønne prosjekter. Norske bedrifter og forskningsinstitutter er målgruppen. Regjeringen har gitt en samlet bevilgning på 1 milliard kroner til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva til denne utlysningen. Det er tidligere lyst ut midler til forprosjekter i Grønn plattform, men det er ikke krav om gjennomført forprosjekt for å søke denne utlysningen.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les mer om statsstøtte under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte".

Utlysningen har følgende budsjett:

Søkere

Virkemiddelaktør

Budsjett

Bedrifter

Forskningsrådet

170 MNOK

Forskningsinstitutter og andre godkjente forskningsorganisasjoner

Forskningsrådet

380 MNOK

Bedrifter

Innovasjon Norge

307,5 MNOK

Eksisterende katapult-sentre

Siva

115,5 MNOK

Prosjektets inndeling
Prosjektet skal bestå av flere delprosjekter, hvor en av konsortiedeltakerne skal være ansvarlig delprosjektleder. Hvert delprosjekt kan brytes ned i arbeidspakker som kan utføres av konsortiedeltakere og/eller FoU-leverandører.

Realisering av verdiskapingspotensial
Prosjektet skal føre til verdiskaping for hver av de deltagende bedriftene, og bidra til samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Potensialet skal synliggjøres i forhold til de samlede kostnadene for prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal inkludere en plan for implementering, kommersialisering, skalering og/eller eksport av resultatene. Denne planen skal bygge opp under konsortiedeltagernes langsiktige ambisjoner og strategier, og styrke deltagernes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Avgrensing mot andre virkemidler
Denne utlysningen bygger på at Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova utfyller hverandre gjennom sine ulike roller og virkemidler. Søknader som har et omfang eller en innretning som passer bedre med en enkelt tilskuddsordning eller eksisterende samfinansieringstilbud fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva eller Enova oppfordres til å søke direkte på disse.

Kompetanseprosjekt
Problemstillinger som har behov for en vesentlig forskningsinnsats for å bygge kompetanse og forskningskapasitet, skal beskrive disse aktivitetene i en egen søknad om Kompetanseprosjekt.  Forskningen i dette prosjektet skal ikke medføre statsstøtte for bedriftene i konsortiet og forskningsinnsatsen skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Dette er nødvendig for å kunne skille støtten til denne forskningsaktiviteten, som ikke er statsstøtte, fra støtten til bedriftene i konsortiet som søker til hovedutlysningen. Prosjektansvarlig for søknaden om kompetanseprosjekt skal være (en av de) deltakende forskningsinstitutt(ene) i konsortiet. Søknaden skal vurderes av internasjonale fageksperter og skal derfor skrives på engelsk.

Kompetanseprosjektets finansieringsplan skal legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet for Kompetanseprosjektet.

For å skille tilskuddet i Kompetanseprosjektet fra statsstøtten som gis til andre aktiviteter må budsjett og finansiering i denne delsøknaden holdes adskilt. Excel-budsjettet skal inkludere alle kostnader og finansiering for alle aktivitetene.

Hvem kan søke?

Et konsortium skal stå bak søknaden. Søknader til denne utlysningen sendes inn av en bedrift som er ansvarlig på vegne av konsortiet (prosjektansvarlig). Det skal utpekes en prosjektleder som skal være et felles kontaktpunkt mot virkemiddelapparatet.  Prosjektleder kan ikke være samme person som er prosjektleder for et eventuelt kompetanseprosjekt knyttet til konsortiet.

Et konsortium er i denne sammenheng en sammenslutning av minimum to bedrifter og minimum en forskningsorganisasjon som inngår forpliktende avtaler om gjennomføring av prosjekt(er) som rettes mot å løse en utfordring. Dersom et konsern har to datterselskaper som representerer hver sine deler av verdikjeden i konsortiet, vil dette aksepteres som to bedrifter i konsortiet.

Enkeltpersonforetak kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig må være en bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske foretaksregisteret.

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover tilskudd fra Grønn plattform) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene.

Krav til samarbeid og roller:

 • Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, bør dette reflekteres i prisen på arbeidet.
 • Andre internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra Grønn plattform.
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Bedriftene som samarbeider i prosjektet, har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen i prosjektet. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling slik begrepene er definert i statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Viktige definisjoner" på statsstøttesiden vår).

Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnere og FoU-leverandører ved søknadstidspunktet, som er utgangspunktet for bevilgning, og en avgjørende betingelse for tildeling av støtte. Ved endringer i prosjektsammensetning før eventuell inngåelse av kontakt, kan vårt tilsagn om finansiering trekkes tilbake.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til:

 • personal- og indirekte kostnader
 • innkjøp av FoU-tjenester fra kompetansemiljøer forskningsorganisasjoner
 • utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr)
 • andre driftskostnader (inkl. materialer etc. til prototype/pilot)
 • Investeringsstøtte til supplerende investeringer i eksisterende katapult-sentre (se norskkatapult.no).

Statsstøtte
Denne utlysningen omfatter flere støtteordninger som er meldt til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Finansering og støttegrad vil bli beregnet for det enkelte prosjekt og den enkelte støttemottaker, og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte ordningene som tas i bruk er notifisert:

 • Støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene.
 • Støtte fra Innovasjon Norge tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel  36. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene.
 • Investeringsstøtte til utstyr fra Siva gis utelukkende til eksisterende katapult-senter og organisasjonen som driver dette. Støtten gis under rammene for offentlig støtte, gruppeunntaksforordningens artikkel 27.  Støttesats skal ikke overstige 50 prosent av de totale støtteberettigede kostnadene. Akkumulert støtte til et katapult-senter kan ikke overstige 7,5 millioner euro over en tidshorisont på 10 år. Det skal være åpen tilgang til fasilitetene, og bruken skal reflektere kostnadene.

Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Omfang av støtte
For artikkel 25 er graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter, og i hvilken grad støtten er utløsende for økt FoU-satsing hos samarbeidspartnerne i prosjektet. Vi gir ikke ekstra støtte for faktisk samarbeid. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent, jf. statsstøtteregelverket.

Aktivitet

Stor bedrift

Mellomstor bedrift

Liten bedrift

GBER

Industriell forskning (FR*)

50 %

60 %

70 %

Art. 25

Eksperimentell utvikling (FR*+IN**)

25 %

35 %

45 %

Art. 25

Miljøinvesteringer (IN**)

40 %

50 %

60 %

Art. 36

Investeringsstøtte, utstyr til katapult (Siva)

50 %

Art. 27

*Forskningsrådet
**Innovasjon Norge

Mer informasjon om statsstøtteregelverket:

Forutsetninger for tildeling av støtte
Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

 • Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.
 • Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–30.06.2021. Da kan det likevel få støtte.
 • Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 63/20XX/R&D&I. 
 • Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bli publisert i Register for offentlig støtte.

Når prosjektansvarlig vet at prosjektet får bevilgning, må den informere eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Med grønn omstilling mener vi teknologier, prosesser, produkter og tjenester som er nye eller vesentlig forbedret for å gi positive effekter for klima og miljø. Grønn omstilling skal bruke naturressursene effektivt og ikke påføre skade på miljø eller samfunn. Det påligger den enkelte søker å vise hvordan hovedprosjektet vil bidra til dette. Utlysningen vil ta hensyn til prinsippene i EUs klassifiseringssystem for bærekraft (EU-taksonomien) i vurderingen av kravet til vesentlig forbedring.

Bransjer og næringer

Fiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteyting

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Oppgi ES-nummeret til en eventuell søknad om kompetanseprosjekt i feltet "Other relevant programmes/activities/projects"

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse etter mal
 • intensjonsbrev (LOIer) med indikert egeninnsats fra alle partnere
 • Excel-budsjett for Grønn plattform etter mal
 • Bedriftsopplysninger etter mal (kun for bedrifter)
 • Balanse og resultatregnskap for 2020 (kun for bedrifter)
 • CV for prosjektleder og delprosjektledere etter mal
 • Prosjekter som søker investeringsstøtte under ordningen Norsk katapult skal legge ved et eget dokument som beskriver utstyret i henhold til mal

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet

Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over vil ikke bli vurdert.

Det er ikke teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

 1. Relevans for utlysningen
 2. Forskning og innovasjon
  • Innovasjonsgrad
  • Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans
 3. Virkninger og effekter
  • Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere
  • Samfunnsøkonomisk nytteverdi
 4. Gjennomføring
  • Plan for gjennomføring av prosjektet og realisering av innovasjonen
  • Gjennomføringsevne

Relevans for utlysningen

Med relevans for utlysningen mener vi i hvilken grad det helhetlige prosjektet bidrar til grønn omstilling og møter hensikten med utlysningen. Relevansen vurderes etter følgende punkter:

• Bidrag i forhold til norske og næringens/sektorens klima- og miljømål
• Positive miljøeffekter i tråd med EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet
• Merverdien av en fellesfinansiering fra Grønn plattform, hvordan helheten i prosjektet samlet er større en tilsvarende samling av uavhengige delprosjekt.

Innovasjonsgrad

Med innovasjon forstås verdiskapende fornyelse/nyskaping. Innovasjonsgrad er et uttrykk for hvor betydelig innovasjonen er sammenlignet med beste tilgjengelige løsning i markedet internasjonalt. Det vurderes hvorvidt det er en innovasjon bare for partnerne eller også i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng. Prosjektet må ha en betydelig teknisk risiko. Det bør være mulig å opprette rettigheter (IPR) for teknologien/løsningen som utvikles, og det skal ikke foreligge allerede eksisterende rettigheter som kan sperre for kommersialisering.

Innovasjonsområder som vurderes:
• Nye eller forbedrede teknologier/løsninger/tjenester
• Nye eller forbedrede prosesser
• Nye forretningsmodeller

Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det skal også vurderes i hvilken grad prosjektets forskningsresultater er relevant for målsettingen med prosjektet. Det må fremgå av søknaden at prosjektet har kunnskap om status på forskningsfeltet.

Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:
• Forskningens bidrag til faglig utvikling
• Forskningens relevans for innovasjonen
• Demonstrert kunnskap om status på forskningsfeltet

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere

Verdiskapingspotensial er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført implementering og kommersialisering. Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for prosjektet. Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket.
Informasjon om markedet for resultatet av prosjektet, og plan for implementering, kommersialisering, skalering og/eller eksport vil bli vurdert. Denne planen skal bygge opp under konsortiedeltagernes langsiktige ambisjoner og strategier, og styrke deltagernes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet skal føre til verdiskapende aktivitet i Norge, og verdiskapingspotensialet vil bli vurdert. Dette kan være:
• Ny grønn omsetning
• Reduserte kostnader
• Styrking av bedriftens internasjonale konkurransekraft

Samfunnsøkonomisk nytteverdi

Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet. Søker bør sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.

Eksterne effekter som vil bli vurdert kan være:
• Sysselsettingseffekt
• Nytte for offentlig sektor
• Nytte for det sivile samfunn
• Når relevant: potensial for reduksjon i eller lave nye infrastrukturkostnader
• Samfunnsnytte av ny kunnskap og innsikt
• Andre miljøeffekter ut over det som er spesifisert i punkt 1. Relevans for utlysningen

Plan for gjennomføring av prosjektet og realisering av innovasjonen

Plan for gjennomføring av prosjektet og realisering av innovasjonen
er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet fremstår som gjennomførbart.

Disse punktene vil bli vurdert:
• Prosjektplan, inklusiv delprosjekter, arbeidspakker og leveranser
• Plan for risikohåndtering
• Plan for innhenting av evt. offentlige tillatelser, dersom dette ikke er på plass
• Målbare milepæler
• Budsjett og ressursinnsats, herunder finansiering

Gjennomføringsevne

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad konsortiet samlet sett anses å kunne gjennomføre prosjektet på en best mulig måte.

Følgende vurderes:
• Konsortiets sammensetning, rollefordeling og kompetanse
• Konsortiets evne til fullfinansiering av prosjektet (etter offentlig støtte)
• Faglig ledelse
• Organisering og administrativ ledelse

Søknaden må innfri følgende kvalifikasjonskrav:

 • Søkere skal ha norsk organisasjonsnummer.
 • Skal ha positive effekter for klima og miljø, og effekten skal være kvantifisert.
 • Ha et totalbehov for offentlig tilskudd på 50 millioner kroner eller mer.
 • Skal utføres av et konsortium (minimum to bedrifter og minimum ett forskningsinstitutt eller annen godkjent forskningsorganisasjon
 • Skal ha kvantifisert verdiskapingspotensialet, og ha en plan for realisering av dette.
 • Bedrifter som deltar i konsortiet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter, se Statsstøtteregelverket.
 • Alle obligatoriske vedlegg er lagt ved søknaden.

Søknader som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene over vil bli avvist og eventuelt henvist til andre tilbud fra virkemiddelapparatet.

Behandlingsprosedyre

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Når søknaden er mottatt, vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva først sjekke at den oppfyller de formelle kravene. Søknader som ikke tilfredsstiller disse, vil bli avvist.

Søknaden vil bli behandlet av paneler med habile fageksperter på aktuelle tema og fagområder, samt gjennomgå ordinær saksbehandling enten hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Siva.

Dersom det er sendt inn en egen søknad om Kompetanseprosjekt vil det gjøres en totalvurdering av begge søknadene.

Samlet resultat av vurderingskriteriene for prosjektet, delprosjektene og det eventuelle kompetanseprosjektet vil ligge til grunn for rangering av prosjekter som fremmes for vedtak.

Ved den endelige rangering vil det, i tillegg til kvalitetsvurderingen av hver enkelt søknad, legges vekt på å få en balansert prosjektportefølje.

Prosjekter med behov for stor andel investeringsstøtte ut over det som tilbys gjennom ordningen Norsk katapult, vil ikke bli prioritert.

De best rangerte prosjektene innenfor utlysningens ramme vil bli fremmet for vedtak. Et prosjekt kan bli finansiert av flere virkemiddelaktører.

Alle søknadsdokumenter vil deles med SIVA, Innovasjon Norge og Enova. Ved innsending av søknad samtykker du til dette.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 19:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.