Gjennomført
Se Resultat

Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020 og Horisont Europa-prosjekter

Viktige datoer

13. okt 2021

Åpen for søknad

24. nov 2021

Søknadsfrist

Slutten av januar 2022

Beslutning om tildeling

01. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2022

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Målet med forsterkningsordningen er å forsterke de norske virkningene av Horisont 2020- og Horisont Europa-prosjekter. Ordningen dekker alle temaområder i disse programmene og er rettet mot norske deltakere i Horisont 2020- og Horisont Europa-prosjekter. 

Om utlysningen

Midlene skal brukes til selvstendige tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på, Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektet. De skal ikke brukes til aktiviteter som allerede er dekket av EU. Forsterkningsmidler kan heller ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter. 

Med forsterke mener vi her det å få til en økt samfunnsmessig effekt av vår norske deltakelse i Horisont 2020- og Horisont Europa-prosjekter. Gjennom det vil norske kommuner og andre offentlige aktører, bedrifter, interesseorganisasjoner og forskere få tilgang til forsknings- og innovasjonsresultatene produsert i Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektene.

For prosjekter i Pilar 1 (fremragende forskning), ønsker vi forsterkningsprosjekter som også bidrar til å formidle forskningsresultater til andre norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Du kan søke om inntil 1 million kroner per prosjekt. Prosjektet kan ha en varighet på mellom ett og to år.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Norske aktører som deltar eller har deltatt i et Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjekt, kan søke. 

Du kan bare søke om ett forsterkningsprosjekt per Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjekt. Dersom det er flere norske aktører i et Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjekt som ønsker forsterkningsmidler, forutsetter vi at disse sender inn en samlet søknad om støtte.

Horisont-2020-prosjekter som allerede har mottatt forsterkningsmidler, kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon, en offentlig virksomhet (les definisjonen av offentlig virksomhet her) eller et foretak.

Forskningsorganisasjonen, den offentlige virksomheten eller foretaket som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig for prosjektet i søknadsskjemaet, må ha en formell rolle (dette kan være koordinator, arbeidspakkeleder eller vanlig deltaker) i prosjektet.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder i forsterkningsprosjektet må ha en aktiv rolle i Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektet.

Krav til samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i forsterkningsprosjektet bør fortrinnsvis ha/ha hatt formelle roller i Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektet. Vi godtar andre samarbeidspartnere enn de som deltar/har deltatt i prosjektet når det gir en merverdi i forsterkningsprosjektet. Du må redegjøre for denne merverdien i søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Forsterkningsprosjektet må inneholde selvstendige aktiviteter som bygger på Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektet. Vi finansierer aktiviteter beskrevet i Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektets "Exploitation, Dissemination and Communication Plan", forutsatt at disse aktivitetene ikke allerede er finansiert i prosjektet. Vi kan også finansiere andre aktiviteter, for eksempel:

 • ekstra innsats for å formidle eller utnytte resultatene fra Horisont 2020-eller Horisont Europa-prosjektet i Norge, f.eks. ved å arrangere workshops, presentere på relevante nasjonale konferanser, produsere formidlingsmateriell osv.
 • etablering og drift av nasjonale nettverk i forbindelse med Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektet
 • eventuelle andre aktiviteter som øker nytten i Norge ved deltakelse i Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektet

Du kan søke om å få dekket inntil 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader.

Forsterkningsmidler kan ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter. Søknader som inneholder slike aktiviteter, vil bli avvist.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Les mer om bagatellmessig støtte.

Rapportering og utbetaling av støtte

Utlysningen omfattes av ordningen med automatisk utbetaling, forutsatt at prosjektet følger planlagt fremdrift. Prosjektansvarlig skal levere framdriftsrapport hvert år.   

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Forsterkning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Følgende formelle krav må være oppfylt: 

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Søknader som inneholder forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter vil bli avvist.

 • Alle punkter i malen for prosjektbeskrivelse må besvares så konkret og spesifikt som mulig.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst i utlysningen.
 • Skjema for bagatellmessig støtte (for foretak)
 • Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektets "Exploitation, Dissemination and Communication Plan" legges ved søknaden. Lastes opp under "Annet" i søknadsskjema.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknader til denne utlysningen vil bli vurdert etter de tre kriteriene kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Ettersom hovedmålet med forsterkningsordningen er å øke virkningen av Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektene i Norge, vil karakteren for Virkninger og effekter vektes med en faktor på 1,5.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Prosjekter som oppnår samme karakter i henhold til de tre hovedkriteriene over etter vekting, vil bli rangert som følger:

a. deltakelse i Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektet: koordinator prioriteres foran arbeidspakkeleder som prioriteres foran ordinære deltaker
b. den totale størrelsen på Horisont 2020- eller Horisont Europa-prosjektet (i euro)

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli behandlet av administrasjonen i Forskningsrådet.

Administrasjonen fatter endelig vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er slutten av januar 2022.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i slutten av januar 2022. For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. mars 2024, 01:40 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.