Gjennomført

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

Viktige datoer

24. mars 2021

Åpen for søknad

12. mai 2021

Søknadsfrist

18. okt. 2021

Beslutning om tildeling

Søkere får beskjed om de får støtte fortløpende etter denne datoen.

19. okt. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

19. feb. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

19. feb. 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med fellesutlysningen er å stimulere til økt samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter for å utvikle nye teknologier og tjenester rettet mot offshore petroleumsvirksomhet.

Om utlysningen

Vi lyser ut inntil 15 millioner kroner i forsknings- og utviklingsstøtte (FoU) til prosjekter i næringslivet. Midlene skal stimulere norske bedrifter til å samarbeide med brasilianske bedrifter om å løse kunnskaps- og teknologibehov innenfor offshore petroleumsvirksomhet.

Midlene fra Forskningsrådet skal kun dekke deler av kostnadene hos de norske deltagerne i prosjektene. De brasilianske deltagerne vil få dekket en andel av sine kostnader av det brasilianske forsknings- og teknologirådet Finep.

Utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Støtte under ordningen tildeles etter den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningen kapittel I være oppfylt. 

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en tidligere beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre markedet. Støtte kan som hovedregel heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand. Foretak som ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men som har blitt foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020-30.6.2021, kan likevel motta støtte.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER5/2021 R&D&I.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Dersom vi endrer utlysningen vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel.

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søker.

Søkerbedriften vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig bedrift
Prosjektansvarlig må være en bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske foretaksregisteret.

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene til innovasjon i egen virksomhet.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet
Prosjektansvarlig bedrift må gjennomføre prosjektet sammen med en brasiliansk bedrift. Denne må føres opp som samarbeidspartner i søknadsskjemaet til Forskningsrådet (den brasilianske partneren registreres i søknaden som "utførende" partner). Den brasilianske partneren må stå som søker til midler fra Finep. I søknadsskjemaet til Forskningsrådet skal du ikke føre opp eventuelle andre deltagere på brasiliansk side som samarbeidspartnere. Denne informasjonen vil det bli opplyst om i det obligatoriske vedlegget til søknaden.

Prosjektansvarlig bedrift kan utføre prosjektet i faktisk samarbeid med andre bedrifter (bedriftspartnere) i Norge. Disse vil få dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte og vil bli mottakere av statsstøtte. Som en hovedregel må slike bedriftspartnere oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta støtte.

Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører i prosjektet har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. Her kan du lese mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.

Andre internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra Forskningsrådet.

En prosjektpartner må defineres som enten 'finansierende og utførende' (bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller 'utførende' (fullfinansiert FoU-institusjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet).

Prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.

Bedrifter (prosjektansvarlig og samarbeidspartnere) i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.

Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet forventes å gi grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.

Kjennetegn ved prosjektet
I prosjektet tar dere utgangspunkt i en unik innovasjonsidé hos én eller flere bedrifter som samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være verdiskapende i form av et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjon i denne sammenhengen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene.

Bedriftene som samarbeider i prosjektet, har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen i prosjektet. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. Det kan også være at bedriftenes behov er rettet mot å demonstrere og verifisere teknologien/innovasjonen før markedsintroduksjon og videre kommersialisering. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket.

Prosjektet har tilgang til kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre FoU-aktivitetene. Prosjektansvarlig bedrift eller bedrifter som er samarbeidspartnere i prosjektet, kan engasjere FoU-leverandører til å gjennomføre FoU-aktiviteter. FoU-leverandører kan være forskningsorganisasjoner (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak) eller andre uavhengige leverandører av FoU-tjenester. Prosjektet kan benytte FoU-leverandører utenfor Norge når dere ser at dette er nødvendig og effektivt. Ph.d.-kandidater kan knyttes til prosjektet gjennom særskilt avtale med gradsgivende institusjon.

Prosjektet har et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene i prosjektet ikke vil kunne ha gjennomført prosjektet uten Forskningsrådets støtte. Det vil si at støtten er utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Prosjektstøtten kan også være avgjørende for å utløse ytterligere private investeringer i bedriftene til videreutvikling og utnyttelse av resultatene.

Prosjektet inneholder klare mål og en konkret plan for FoU-aktivitetene og for utnyttelse av FoU-resultatene. Resultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt kommersiell utnyttelse hos bedriftene i prosjektet, skal spres gjennom publisering og annen relevant formidling.

Hvis prosjektet omfatter demonstrasjon og kvalifisering, skal dette gjøres under reelle betingelser offshore eller ved relevante anlegg på land. Beskriv dette tydelig i prosjektbeskrivelsen.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til prosjektkostnader som er knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Vi kan gi støtte til en andel av bedriftenes kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter, og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-leverandører.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og kan være:

 • direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi

I søknaden må prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader, som er kostnader forbundet med bedriftens egenutførte FoU i prosjektet. Se retningslinjene våre for budsjettering av personal og indirekte kostnader.
 • Innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
 • Utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
 • Andre prosjektkostnader, som er forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

De budsjetterte prosjektkostnadene må være i henhold til beskrivelsen i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (3).

Omfang av støtte
Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Dette inkluderer bedriftens størrelse og prosjektets forskningsaktiviteter, i tillegg til en vurdering av om støtten er utløsende for FoU-aktiviteten. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent for innvilgede søknader. For innvilgede søknader, vil støtten bli endelig fastlagt når vi skriver kontrakt med dere.

Forutsetninger for tildeling av støtte
Støtten blir tildelt med hjemmel i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, har sistnevnte forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

 • De norske bedriftene i prosjektet må levere en egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bli publisert i Registeret for offentlig støtte.
 • Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtak. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Denne utlysningen dekker kun temaområdet Petroleum. Vi beskriver de prioriterte temaene innenfor Petroleum under og i avtaledokumentet "Joint Call Finep RCN 2020".

Petroleum

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til industriell forskning og eksperimentell utvikling innenfor prioriteringer gitt i utlysningsteksten og avtaledokumentet mellom Forskningsrådet og Finep.

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUndergrunnsforståelseBoring, komplettering og intervensjonProduksjon, prosessering og transportStorulykker og arbeidsmiljø

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av temaene listet opp rett over som er mest relevante for søknaden.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Støtte fra Forskningsrådet skal dekke deler av kostnadene kun hos prosjektansvarlig og de norske samarbeidspartnerne i prosjektet. I budsjettene i søknadsskjemaet skal du derfor kun inkludere kostnader og finansiering hos den norske delen av samarbeidsprosjektet. Kostnads- og finansieringsbeløpene på brasiliansk side vil bli inkludert i det obligatoriske vedlegget til søknaden.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • En søknad som beskriver det samme prosjektet må sendes inn til Finep av den brasilianske bedriften som er ansvarlig for den brasilianske delen av samarbeidsprosjektet. En søknad som kun er innsendt i ett av landene, vil bli avvist.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på 10 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). Bruk standard mal.
 • "Joint call Finep RCN mandatory attachment (2021)" som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad oppfyller bedriftene i prosjektet utlysningens krav og forventninger til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen, der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Som del av relevansvurderingen tar vi hensyn til teksten under pkt. 15 i prosjektbeskrivelsen der søker skal beskrive hvorfor prosjektet bør gjennomføres som et norsk-brasiliansk samarbeid.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt. 

Behandlingsprosedyre

Søknadene fra de norske søkerne vil bli evaluert av Forskningsrådet i samarbeid med eksterne eksperter. I tillegg til dette vil en helhetlig porteføljevurdering legges til grunn for den rangerte listen over prosjektsøknadene som vedtas av porteføljestyreutvalg for petroleum.

Endelig vedtak om bevilgning fattes i dialog mellom Forskningsrådet og Finep. Foreløpige resultater fra dialogen mellom Finep og Forskningsrådet, blir offentliggjort i midten av september, 2021. De endelige resultatene kommer i midten av oktober 2021. Se dokumentet Joint Call Finep RCN Petroleum 2020 for mer informasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 07.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.