Søk nå

Støtte til arrangementer med fokus på finansmarkedenes funksjon og etisk bevissthet

Formål

Formålet med denne utlysningen er å støtte faglige arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til formål innenfor virksomhetsområder som omfatter verdipapirmarkedet (se Regelverkets § 7). I tillegg kan vi støtte formål innenfor bank- og forsikringsvirksomhet, det øvrige finansmarkedet samt regnskap og revisjon.

Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål. I tillegg må den vise at støtten fra fondet har utløsende effekt. Du må også redegjøres for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Det kan ikke gis støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.

Om utlysningen

Arrangementet det søkes om støtte til, kan ikke være påbegynt eller gjennomført på det tidspunktet styret behandler søknaden, ettersom støtten fra Finansmarkedsfondet skal være såkalt utløsende.

Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål. Du må redegjøre for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Det må framkomme tydelig at arrangementet er støttet av Finansmarkedsfondet i informasjonsmaterialet som utarbeides i forbindelse med arrangementet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Forskningsorganisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder
Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig organisasjon og ha godkjent doktorgrad.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Støtte skal gå til planlegging og gjennomføring av arrangementer.

Godkjente kostnader i forbindelse med arrangementet er:

 • knyttet til planlegging og gjennomføring
 • Kostnader til lokaler, materiell, reisekostnader for foredragsholdere og innkjøpte tjenester. Reiseutgifter for ordinære deltakere dekkes ikke.

Hvis det kreves deltakeravgift skal denne også synliggjøres i budsjettet og i sluttregnskapet. Deltakeravgiften kan utgjøre deler av egenfinansieringen.

Det legges spesiell vekt på at søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål, samt at støtten fra fondet har utløsende effekt.

Forutsetning for tildeling av støtte

Finansmarkedsfondet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Finansmarkedsfondets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Finansmarkedsfondets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er angitt i Forskningsrådets Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Rapportering og utbetaling av støtte

50 prosent av bevilgningen utbetales normalt ved inngåelse av kontrakt, resterende 50 prosent av bevilgningsbeløpet etter avsluttet arrangement. Dere må levere sluttrapport. Utbetaling forutsetter at innsendt sluttrapport og regnskapsrapport blir godkjent. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. Sluttrapporten skal inkludere oversikt over foredrag med opplysninger om hvor de er tilgjengelig, informasjon om antall deltakere, en oppsummering av måloppnåelse og erfaringene med arrangementet, i tillegg til en kopi av selve programmet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Politikk- og forvaltningsområder

Finansmarkedene og økonomisk styring

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • Tidligere program for tilsvarende arrangement
 • CV for sentrale deltakere i prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles administrativt i Forskningsrådet. Finansmarkedsfondets styre fatter vedtak om bevilgning eller avslag.

Vi vil publisere hvilke søknader som får bevilgning i etterkant av vedtaksmøtene på finansmarkedsfondet.no

Opprett søknad

Søknader til Støtte til arrangementer med fokus på finansmarkedenes funksjon og etisk bevissthet lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.