Evaluering av medisin og helsefag (EVALMEDHELSE)

Forskningsrådet evaluerer norsk forskning og høyere utdanning for å fremme kvalitet, relevans og effektivitet i forskningen. Evaluering av medisin og helsefag pågår i 2023 og 2024.

Hovedmålet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk biovitenskapelig forskning, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder. Evalueringen skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene. 

Forskningsrådet evaluerer norske fagmiljøer for å skape et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag om norsk forskning og høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv. Slik kunnskap er nyttig for institusjonene som deltar i evalueringen, for oss som gir råd til myndighetene om hvordan forskningen bør utvikles videre, og for myndighetene som setter mål og rammer for forskning og høyere utdanning. 

Forskningsrådet evaluerer norsk medisin og helsefaglig forskning som andre evaluering av to innenfor livsvitenskap. I 2022-2023 ble evaluering av biovitenskap gjennomført.  

Dette skjer nå 

Fagevaluering av medisin og helsefag er nå i 3. og siste fase av evalueringen. De åtte evalueringskomiteene som skal evaluere de 68 innmeldte administrative enhetene starter sitt arbeid i midten av april 2024. Medlemmene i evalueringskomiteene er internasjonale eksperter som innehar bred vitenskapelig kompetanse, både faglig kompetanse og andre kvalifikasjoner som erfaring med ledelse, strategi- og evalueringsarbeid og kunnskapsutveksling. Totalt er det rekruttert 31 menn (60 %) og 21 kvinner (40 %) fra ni land til evalueringskomiteene. Komitemedlemmene er rekruttert etter forslag fra miljøene samt Forskningsrådets egne ekspertdatabaser. Alle komitémedlemmene er oppnevnt av Forskningsrådet.  

De 68 administrative enhetene er fordelt på åtte sektorspesifikke komiteer, fire komiteer for administrative enheter tilhørende UH-sektor, en komité for administrative enheter fra instituttsektoren og tre komitéer for helseforetakene.  

Det planlegges digitale intervjumøter mellom innmeldte administrative enheter og evalueringskomiteene høsten 2024. 

Lederne av de åtte evalueringskomiteene skal utarbeide en nasjonal rapport for medisin og helsefaglig forskning. Rapporten skal være ferdig 1. mars 2025. Ingen evalueringsrapporter vil bli offentliggjort før i 2025. 

De 68 administrative enhetene har samlet meldt inn 317 forskergrupper til EVALMEDHELSE. Forskergruppene evalueres av 84 internasjonale eksperter fordelt på 18 ekspertpaneler. Evalueringsrapportene for forskergruppene vil inngå som datamateriale til sin tilhørende administrative enhet. Av de 84 rekrutterte ekspertene er 42 menn (50 %) og 42 kvinner (50 %) fra 16 land. Ekspertene er fremskaffet etter 1) forslag/innspill fra forskergruppene selv, 2) gode erfaringer med eksperter som tidligere har deltatt i et søknadsbehandlingspanel/er i Forskningsrådet samt 3) søk i relevante databaser eller lignende. Navnene på ekspertpanelene vil ikke bli offentliggjort før evalueringsrapportene for de administrative enhetene offentliggjøres (vår 2025). 

Fra 15. mars 2024 til 1. mars 2025 er evalueringssekretariatet i Technopolis ansvarlig for gjennomføringen av EVALMEDHELSE. 

Slik foregår evalueringen 

Forskningsrådet innleder arbeidet med å lage en evalueringsprotokoll som beskriver roller, prosesser og ansvarsfordeling i evalueringsarbeidet. Protokollen legger rammer for utformingen av evalueringsmandater for hver enkelt institusjon ved å angi overordnede evalueringsdimensjoner og felles evalueringskriterier. Høst 2021/vår 2022. 

Målet for fase 1 er å utforme evalueringsmandater for den enkelte institusjon. Institusjonene tar utgangspunkt i evalueringsprotokollen og tilpasser mandatet til institusjonens egne strategier og egenart. Tidsrom: Vår 2023. 

I fase 2 arbeider institusjonene og Forskningsrådet med å samle inn data til evalueringen. Dataene hentes delvis fra nasjonale databaser og delvis lokalt. Forskningsrådet vil sørge for analyser av datagrunnlaget som skal brukes til å vurdere felles obligatoriske evalueringskriterier, mens institusjonene samler inn andre data som skal brukes som grunnlag for å vurdere egne strategier. Tidsrom: Vår-høst 2023. 

I fase 3 vil evalueringskomiteene vurdere dataene som er samlet inn. Komiteene vil lage en rapport til hver av institusjonene som blir evaluert basert på evalueringsmandatet for hver enkelt institusjon. I tillegg vil komiteen skrive en sammenfattende vurdering av forskningen. Tidsrom: 2024. 

Oppfølging av evalueringen 

Hver enkelt institusjon vil ha ansvar for å følge opp anbefalingene som gjelder egen institusjon. Forskningsrådet vil benytte evalueringens vurderinger og anbefalinger i utviklingen av finansieringsvirkemidlene og i rådgiving overfor departementene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.