Evaluering av medisin og helsefag

Forskningsrådet evaluerer norsk forskning og høyere utdanning for å fremme kvalitet, relevans og effektivitet i forskningen. Evaluering av medisin og helsefag (EVALMEDHELSE) pågår i 2023 og 2024, som den andre evalueringen innen livsvitenskap. Fagevaluering av biovitenskap startet opp i 2022 og ferdigstilles i 2023.

Hovedmålet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk medisin og helsefaglig forskning, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder. Evalueringen skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene.

Forskningsrådet evaluerer norske fagmiljøer for å skape et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag om norsk forskning og høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv. Slik kunnskap er nyttig for institusjonene som deltar i evalueringen, for oss som gir råd til myndighetene om hvordan forskningen bør utvikles videre, og for myndighetene som setter mål og rammer for forskning og høyere utdanning.

Dette skjer nå

Forskningsrådet inviterer aktuelle miljøer til deltakelse i EVALMEDHELSE med frist 6. juni 2023 til å melde inn administrative enheter og forskergrupper. 

Informasjonsmøte 15. mai 2023: Video-opptak og presentasjon

Frist for innmeldelse: 6. juni 2023 

Fase 1: Utforming av evalueringsmandater (Terms of Reference)

Målet for fase 1 er å utforme evalueringsmandater for den enkelte institusjon. Institusjonene tar utgangspunkt i evalueringsprotokollen og tilpasser mandatet til institusjonens egne strategier og egenart.  Frist for innsendelse av Terms of Reference: 30. september 2023 

Fase 2: Datainnsamling

I fase 2 arbeider institusjonene og Forskningsrådet med å samle inn data til evalueringen. Dataene hentes delvis fra nasjonale databaser og delvis lokalt. Forskningsrådet vil sørge for analyser av datagrunnlaget som skal brukes til å vurdere felles obligatoriske evalueringskriterier, mens institusjonene samler inn andre data som skal brukes som grunnlag for å vurdere egne strategier. 

I tråd med forslag til nasjonalt rammeverk for evaluering av forskning og høyere utdanning skal Forskningsrådets fagevaluering av medisin og helsefag (EVALMEDHELSE) koordineres med NOKUTs utdanningsevaluering av profesjonsstudiet i medisin. For mer informasjon om Evaluering av profesjonsstudiet i medisin se hjemmesiden til NOKUT.

Tidsrom: 2023/2024.

Fase 3: Dataene vurderes og evalueres

I fase 3 vil evalueringskomiteene vurdere dataene som er samlet inn. Komiteene vil lage en rapport til hver av institusjonene som blir evaluert basert på evalueringsmandatet for hver enkelt institusjon. I tillegg vil komiteen skrive en sammenfattende vurdering av forskningen. Tidsrom: 2024.

Tidsplanen kan bli endret.  

Oppfølging av evalueringen

Hver enkelt institusjon vil ha ansvar for å følge opp anbefalingene som gjelder egen institusjon. Forskningsrådet vil benytte evalueringens vurderinger og anbefalinger i utviklingen av finansieringsvirkemidlene og i rådgiving overfor departementene. 

Erfaring med oppfølging av forrige evaluering (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 11:09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.