Evaluering av medisin og helsefag går inn i sin andre fase i evalueringsprosessen

Fagevaluering av medisin og helse er kommet godt i gang. Over 75 administrative enheter og over 300 forskergrupper er innmeldt til fagevalueringen.

Det vil bli oppnevnt åtte-ni sektorspesifikke evalueringskomitéer som skal evaluere innmeldte administrative enheter fra UH- sektoren, instituttsektoren og helseforetaksiden.  I tillegg skal det etableres nesten 20 ekspertpanel som skal evaluere forskergruppene.  

Medlemmene i evalueringskomitéene vil være internasjonale og inneha bred vitenskapelig kompetanse, både faglig kompetanse og andre kvalifikasjoner som erfaring med ledelse, strategi- og evalueringsarbeid og kunnskapsutveksling. Medlemmene i ekspertpanelene skal være internasjonalt ledende eksperter innen medisin og helsefaglig forskning og innovasjon.  Forskningsrådet har mottatt en rekke forslag til komité- og ekspertmedlemmer fra innmeldte administrative enheter og forskergrupper som vil bli vurdert i arbeidet med å sette sammen komitéene og panelene. 

Terms of Reference (ToR) – frist 30. september 2023 

Evalueringsprotokollen ble vedtatt av porteføljestyret for livsvitenskap 5. april 2022. Innmeldte administrative enheter har frist 30. september 2023 med tilpasse mandatet (Terms of Reference) for evalueringen til egne strategiske mål. 

Egenvurderingsskjema – frist 31. januar 2024 

Alle kontaktpersoner for innmeldte administrative enheter skal i disse dager ha mottatt egenvurderingsskjema fra Forskningsrådet. Her finner du eksempel på egenvurderingsskjemaet. Frist for å returnere egenvurderingsskjemaet er 31. januar 2024. Hvis du ikke har mottatt epost med egenvurderingsskjemaet ber vi dere om å sjekke spamfilteret før dere tar kontakt med Forskningsrådet på evalmedhelse@forskningsradet.no. 

Informasjonsmøte om egenvurderingsskjema 28. september

Forskningsrådet arrangerte 28. september 2023 et digitalt informasjonsmøte om egenvurderingsskjemaet.
Her finner du presentasjonen fra informasjonsmøtet

Slik foregår evalueringen

Forskningsrådet innleder arbeidet med å lage en evalueringsprotokoll som beskriver roller, prosesser og ansvarsfordeling i evalueringsarbeidet. Protokollen legger rammer for utformingen av evalueringsmandater for hver enkelt institusjon ved å angi overordnede evalueringsdimensjoner og felles evalueringskriterier. Vår 2023. 

Informasjonsmøte 15. mai 2023: Video-opptak og presentasjon

Fase 1: Utforming av evalueringsmandater (Terms of Reference)

Målet for fase 1 er å utforme evalueringsmandater for den enkelte institusjon. Institusjonene tar utgangspunkt i evalueringsprotokollen og tilpasser mandatet til institusjonens egne strategier og egenart.  Frist for innsendelse av Terms of Reference: 30. september 2023 

Fase 2: Datainnsamling

I fase 2 arbeider institusjonene og Forskningsrådet med å samle inn data til evalueringen. Dataene hentes delvis fra nasjonale databaser og delvis lokalt. Forskningsrådet vil sørge for analyser av datagrunnlaget som skal brukes til å vurdere felles obligatoriske evalueringskriterier, mens institusjonene samler inn andre data som skal brukes som grunnlag for å vurdere egne strategier. 

I tråd med forslag til nasjonalt rammeverk for evaluering av forskning og høyere utdanning skal Forskningsrådets fagevaluering av medisin og helsefag (EVALMEDHELSE) koordineres med NOKUTs utdanningsevaluering av profesjonsstudiet i medisin. For mer informasjon om Evaluering av profesjonsstudiet i medisin se hjemmesiden til NOKUT.

Tidsrom: 2023/2024.

Fase 3: Dataene vurderes og evalueres

I fase 3 vil evalueringskomiteene vurdere dataene som er samlet inn. Komiteene vil lage en rapport til hver av institusjonene som blir evaluert basert på evalueringsmandatet for hver enkelt institusjon. I tillegg vil komiteen skrive en sammenfattende vurdering av forskningen.

Tidsrom: 2024. Tidsplanen kan bli endret.  

Oppfølging av evalueringen

Hver enkelt institusjon vil ha ansvar for å følge opp anbefalingene som gjelder egen institusjon. Forskningsrådet vil benytte evalueringens vurderinger og anbefalinger i utviklingen av finansieringsvirkemidlene og i rådgiving overfor departementene. 

Erfaring med oppfølging av forrige evaluering (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 06:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.