Evaluering av biovitenskap

Fagevaluering av biovitenskap har pågått siden 2022 og 14. mars 2024 ble den nasjonale rapporten fra evalueringen lansert. Hovedmålet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk biovitenskapelig forskning, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder.

Fagevaluering av biovitenskap er blitt gjennomført som en tre-nivås evaluering. Først ble 97 forskergrupper evaluert i fem internasjonale ekspertpaneler inndelt etter fag/disiplin og på tvers av sektorer (evalueringsperiode desember 2022-april 2023). Deretter ble forskergruppenes administrative enheter (22 innmeldte administrative enheter), som er hovedevalueringsobjektet i EVALBIOVIT, evaluert i tre sektorspesifikke evalueringskomiteer (evalueringsperiode februar-desember 2023).

De tre evalueringskomiteene, som har bestått av til sammen 18 internasjonale eksperter (ti menn (56%) og åtte kvinner (44%) fra ni land), innehar bred vitenskapelig kompetanse, både faglig kompetanse og andre kvalifikasjoner som erfaring med ledelse, strategi- og evalueringsarbeid og kunnskapsutveksling.  Lederne av de tre evalueringskomiteene har utarbeidet en nasjonal rapport for biovitenskapelig forskning som ble presentert på  lanseringsseminaret 14. mars 2024 (arbeidsperiode desember 2023-februar 2024).

Under følger en oversikt over medlemmene i de tre evalueringskomiteene:

Komité 1 – evaluering av administrative enheter tilhørende UH-sektor

Professor/section chief Marianne Holmer (chair), University of Southern Denmark, Denmark 
Professor Alan Dobson, University College Cork, Irland  
Research group leader Felicity Jones, The Friedrich Mieschler Laboratory (FML), Germany 
Professor Jan Tind Sørensen, Aarhus University, Denmark
Professor/dean Kjell Arne Johanson, The Swedish Museum of Natural History, Sweden 
Professor Martin Polz, Universität Wien, Austria 
Ass. Professor/Head Natasha Louise de Vere, University of Copenhagen, Denmark

Komité 2 – evaluering av administrative enheter tilhørende UH-sektor

Professor/dean Ivo Sbalzarini (chair) , Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics , Germany  
Professor Caroline Austin , Newcastle University , United Kingdom 
Professor/ Pro-Dean Ade Whitehouse , University of Leeds , United Kingdom 
Professor/Deputy dean Lena Mäler , Stockholm university , Sweden
EM. Professor/Director Nico Vermeulen, VU University Amsterdam, Netherlands 
EM. Professor/Director Lene Lange , Technical University Denmark , Denmark 
Adj. Professor, dr. Pikka Jokelainen , Statens Serum Institute , Denmark 

Komité 3 – evaluering av administrative enheter tilhørende instituttsektoren

Professor Colin Moffat (chair), Scottish Association for Marine Science, United Kingdom
Professor Barbara König, University of Zurich , Switzerland 
Professor Bengt Persson, Uppsala University & Karolinska Institute , Sweden 
 Professor Douglas MacMillan,  University of Kent, United Kingdom 

Forskningsrådet inngikk en kontrakt med Technopolis Group i 2022 om å være ansvarlig for gjennomføring av selve evalueringsprosessen.

Hver administrative enhet er selv ansvarlig for å følge opp anbefalingene som gjelder egen enhet.
 
Forskningsrådet vil benytte evalueringens anbefalinger i utvikling av finansieringsvirkemidler og i rådgiving overfor departementene. Forskningsrådet vil komme tilbake med mer informasjon om oppfølgingsarbeidet med EVALBIOVIT høsten 2024.
 
Forskningsrådet retter en stor takk til alle som har deltatt i EVALBIOVIT 2022-2023.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:26 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.