Evaluering av biovitenskap

Vi evaluerer norsk forskning og høyere utdanning for å fremme kvalitet, relevans og effektivitet i forskningen. Evalueringen av biovitenskap pågår i 2022 og 2023.

Forskningsrådet evaluerer norske fagmiljøer for å skape et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag om norsk forskning og høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv. Slik kunnskap er nyttig for institusjonene som deltar i evalueringen, for oss som gir råd til myndighetene om hvordan forskningen bør utvikles videre, og for myndighetene som setter mål og rammer for forskning og høyere utdanning.

Nå evaluerer vi norsk biovitenskapelig forskning som første evaluering av to innenfor livsvitenskap. Evalueringen vil pågå i 2022 og 2023. I 2023-2024 vil vi evaluere medisin og helsefag.

Forrige gang vi evaluerte fag innenfor livsvitenskap var i 2010/2011.

Disse enhetene er meldt inn

Vi har sendt brev til forskningsorganisasjonene og invitert dem til å melde seg på evalueringen med relevante enheter hos seg. Disse enhetene er meldt inn per 4.1. (pdf).

Formål

Hovedmålet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk biovitenskapelig forskning, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder. Evalueringen skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene.

Involvering av institusjonene

For at evalueringen skal være nyttig for forskningsinstitusjonenes strategiske utvikling, skal det utvikles evalueringsmandater for hver enkelt institusjon. Det innebærer at institusjonene deltar i planleggingen og utformingen av mandatet og i utvelgelse av relevante evalueringsdata og indikatorer.

Institusjonene vil også ha ansvar for innsamlingen av data som skal brukes som grunnlag for å vurdere de evalueringskriteriene som defineres lokalt.

Evalueringskomiteer

Forskningsrådet vil nedsette evalueringskomiteer basert på sektortilhørighet. Evalueringskomiteene skal vurdere de innsamlede dataene og gi anbefalinger til den enkelte institusjon og til nasjonale myndigheter som Forskningsrådet og departementene. Evalueringskomiteen blir satt sammen etter innspill fra miljøene som skal evalueres.

Evalueringskomiteene har kompetanse på biovitenskapelige hovedområder og ulike sider ved organisering og ledelse av forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Komiteen skal bestå av 7-9 medlemmer.

Ekspertpaneler

Ekspertpaneler organisert etter fag eller tema vil vurdere forskergrupper på tvers av institusjoner og sektorer. Ekspertpanelene vil bestå av 5-7 medlemmer per panel.

Faglig sekretariat

Forskningsrådet har etablert et eksternt faglig sekretariat for evalueringen. Sekretariatet skal blant annet koordinere datainnsamlingen fra institusjonene og bearbeide og analysere det innsamlede materialet blant annet fra CRIStin, NIFUs forskerpersonalregister, Databaser for statistikk om høyere utdanning (DBH) og Studiebarometeret.

Slik foregår evalueringen

Forskningsrådet lager en evalueringsprotokoll om beskriver roller, prosesser og ansvarsfordeling i evalueringsarbeidet. Protokollen legger rammer for utformingen av evalueringsmandater for hver enkelt institusjon ved å angi overordnede evalueringsdimenasjoner og felles evalueringskriterier.

Målet for fase 1 er å utforme evalueringsmandater for den enkelte institusjon. Institusjonene tar utgangspunkt i evalueringsprotokollen og tilpasser mandatet til institusjonens egne strategier og egenart. Tidsrom: Vår 2022.

I fase 2 arbeider institusjonene og Forskningsrådet med å samle inn data til evalueringen. Dataene hentes delvis fra nasjonale databaser og delvis lokalt. Forskningsrådet vil sørge for analyser av datagrunnlaget som skal brukes til å vurdere felles obligatoriske evalueringskriterier, mens institusjonene samler inn andre data som skal brukes som grunnlag for å vurdere egne strategier. Tidsrom: Vår-høst 2022.

I fase 3 vil evalueringskomiteene vurdere dataene som er samlet inn. Komiteene vil lage en rapport til hver av institusjonene som blir evaluert basert på evalueringsmandatet for hver enkelt institusjon. I tillegg vil komiteen skrive en sammenfattende vurdering av forskningen. Tidsrom: Vår 2023.

Tidsplanen kan bli endret. 

Oppfølging av evalueringen

Hver enkelt institusjon vil ha ansvar for å følge opp anbefalingene som gjelder egen institusjon. Forskningsrådet vil benytte evalueringens vurderinger og anbefalinger i utviklingen av finansieringsvirkemidlene og i rådgiving overfor departementene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 19.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.