Hovudprosjekt

Neste utlysing av hovudprosjekt er planlagt med frist hausten 2023.

I utlysinga om hovudprosjekt vil du kunne søkje støtte til store prosjekt med tre–fire års varigheit, med støttebehov på rundt 10–20 millionar kroner per prosjekt. Prosjekta skal innrettast slik at formåla omtalt i bakgrunnen for Pilot Helse kan realiserast.

Kva kjenneteiknar eit Pilot Helse-prosjekt?

Eit Pilot Helse-prosjekt skal vere

  • basert på erkjende og spesifikke behov i spesialisthelsetenesta og/eller den kommunale helse- og omsorgstenesta som enten er forankra hos pasientar/innbyggjarar eller i tenesta sjølv
  • eit ambisiøst innovasjonsløp mest sannsynleg for framtidig implementering og skalering av løysingar nasjonalt og internasjonalt
  • eit samarbeid mellom fleire aktørar på tvers av offentleg, privat og eventuelt frivillig sektor som varetar perspektivet til brukarane på ein god måte

Eit Pilot Helse-prosjekt må

  • innehalde FoU-aktivitetar som bidrar til utvikling av innovative teknologiar, prosessar, produkt eller tenester som svarer på identifiserte og avklarte behov
  • inkludere FoU-aktivitetar som bidrar til å sikre at desse løysingane kan implementerast, blir kommersialiserte og blir skalerte i etterkant eller parallelt med FoU-prosjektet
  • ha potensial for å gi kvantifiserbare gevinstar både i offentleg og privat sektor

Sjå den førre utlysinga av hovudprosjekt her: Pilot Helse hovedutlysning 2021. Legg merke til at ny utlysing vil kunne ha andre krav og nye malar.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 17:25 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.