Hva er Pilot Helse?

Pilot Helse er en ordning som lyser ut midler til ambisiøse innovasjonsløp som skal bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og samtidig verdiskapning i norsk helsenæring.

Innovasjonsløpene skal være basert på avklarte behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Gjennom forpliktende samarbeid skal private og offentlige aktører sammen med brukere utvikle gode løsninger som enkeltaktører ikke kan løfte frem alene. Midler i Pilot Helse-ordningen skal fungere som risikoavlastning både for offentlige og private aktører.

Pilot Helse ble introdusert som en oppfølging av Meld. St. 18 (2018-2019) «Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester» som beskriver mange av de utfordringene helsenæringen står ovenfor for videre vekst. Meldingen beskriver også hvordan helsetjenestene står ovenfor tilsvarende store utfordringer, og har behov for nye innovative løsninger som kan gi bedre og mer bærekraftige tjenester. Pilot Helse skal finansiere innovasjonsløp der behovene i tjenesten og hos innbyggerne kan matches med verdensledende løsninger fra norske bedrifter. I tillegg til å finansiere innovasjonsløp rettet mot utvikling av gode løsninger som kommer raskere ut til pasienter og innbyggere, skal Pilot Helse-ordningen bidra til økt tillit og forståelse mellom aktørene i helsesektoren.

Pilot Helse er et samarbeid mellom Forskningsrådet, de regionale helseforetakene, Kommunesektorens organisasjon (KS), SIVA og Innovasjon Norge. Det er Forskningsrådet som lyser ut midler, men både utforming av utlysningene og deler av vurderingen er gjort i samarbeid med disse aktørene.

Hva kjennetegner et Pilot Helse-prosjekt?

Et Pilot Helse-prosjekt skal være

  • basert på erkjente og spesifikke behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv
  • et ambisiøst innovasjonsløp med stor sannsynlighet for fremtidig implementering og skalering av løsninger nasjonalt og internasjonalt
  • et samarbeid mellom flere aktører på tvers av offentlig, privat og eventuelt frivillig sektor som ivaretar brukernes perspektiv på en god måte

Et Pilot Helse-prosjekt må

  • inneholde FoU-aktiviteter som bidrar til utvikling av innovative teknologier, prosesser, produkter eller tjenester som svarer på identifiserte og avklarte behov
  • inkludere FoU-aktiviteter som bidrar til å sikre at disse løsningene kan implementeres, kommersialiseres og skaleres i etterkant eller parallelt med FoU-prosjektet
  • ha potensial for å gi kvantifiserbare gevinster både i offentlig og privat sektor

Pilot Helse-prosjekter er krevende å utvikle og derfor er det lyst ut midler til forprosjekter før utlysning av midler til hovedprosjekt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 17.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.