Hva er Pilot Helse?

Overordnet er Pilot Helse et konsept for sømløst virkemiddelsamarbeid i Norge med felles mål om en bærekraftig helse- og omsorgstjenestene og verdiskapning i norsk helsenæring.

Innovasjonsløpet skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene, og vil fungere som risikoavlastning for deltagerne i en tidlig fase.

Pilot Helse ble lansert i Meld. St. 18 (2018-2019) «Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester» og beskriver mange av de utfordringene helsenæringen står ovenfor for videre vekst. Her står også helsetjenestene ovenfor tilsvarende store utfordringer, og har behov for nye innovative løsninger som kan gi bedre og mer bærekraftige tjenester.

Målet med Pilot Helse er å fungere som et finansieringsalternativ og en brobygger for bedrifter og helse- og omsorgstjenestene for å koble innovative nye løsninger med utfordringene i tjenestene.

Forskningsrådet, Siva, de regionale helseforetakene og Kommunesektorens organisasjon vil forvalte midlene i samarbeid, og ved hjelp av ulike søknadstyper og virkemidler slik at brukergrensesnittet oppleves som enkelt. For deg som søker vil det være én inngangsportal, så tar vi oss av de administrative og praktiske i bakgrunnen.

Første utlysning fra Pilot Helse vil være åpen for alle temaer som sikter seg inn på å møte tydelige behov innenfor helsetjenesten, men følgende to hovedtemaer vil bli prioriterte:

  • Pasienten hjemme: Nye produkter og teknologi for diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i hjemmet i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
  • Bærekraftig helsetjeneste: Nye teknologiske løsninger som øker effektiviteten i helsetjenesten gjennom f.eks. bedre og mer effektiv beslutningsstøtte, samhandling mellom tjenester, arealutnyttelse, logistikk og personellbruk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 12.43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.