Postdoktorstilling

Forskningsrådet finansierer postdoktorstillinger i prosjekter som har prosjektmidler fra oss. Det er prosjektleder som søker om postdoktorstipend og ansetter kandidaten i stillingen.

Stillingen finansieres for en periode på to til fire år. En kandidat kan ikke ha finansiert sin postdoktorstilling i mer enn en periode fra Forskningsrådet.

Hvem får postdoktorstillinger

Forskningsrådet tildeler midler til postdoktorstillinger primært til norske universiteter og høyskoler som har rett til å tildele doktorgrad, jf.

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Tildeling til andre forskningsorganisasjoner (i instituttsektoren) er aktuelt dersom søker kan redegjøre for at det foreligger særlige behov for postdoktorstilling.

Det er videre en forutsetning at loven som regulerer organisasjonenes ansettelsesforhold (Lov om statens ansatte m.v. eller Arbeidsmiljøloven) gir adgang til å foreta slike midlertidige ansettelser, og at stillingen oppfyller kravene i Forskrift om ansettelsesvilkår (nevnt over) § 1-2, ledd 1, 3, 5 og 7. En vurdering av dette må være gjort av den enkelte institusjon før søknad sendes Forskningsrådet.

Hva er en postdoktorstilling?

Vær oppmerksom på følgende punkter  

  • Den som skal tilsettes i postdoktorstilling må ha innlevert doktoravhandlingen før institusjonen kan fatte tilsettingsvedtak.
  • Tiltredelse i postdoktorstilling kan ikke skje før disputas er godkjent.
  • Det skal utarbeides en utviklingsplan for postdoktorperioden, se informasjon i ramme nedenfor.
  • Det forventes utenlandsopphold i postdoktorperioden. Se utlysningen av utenlandsstipend.

Satsene for postdoktorstipend skal dekke personal- og indirekte kostnader for stipendperioden, og dokumenterte driftskostnader kan dekkes i et visst omfang.

Utviklingsplan for postdoktorer

Forskningsrådet krever en utviklingsplan for alle postdoktorer tilsatt i prosjekter som har fått bevilgning fra og med utlysninger i 2017. 

Ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor er beskrevet i egen forskrift hjemlet i UH-lovens § 6-4, fjerde ledd. Alle forskningsrådsfinansierte prosjekter skal følge forskriftens bestemmelser.

I henhold til forskriften skal postdoktorer følges opp med et planlagt kvalifiseringsløp. For å oppnå en målrettet bruk av postdoktorstillingen og styrke postdoktorenes karriereutvikling stiller Forskningsrådet krav om en utviklingsplan for alle postdoktorer (docx) finansiert av Forskningsrådet (se Rekruttering til forskning. Forskningsrådets policy 2016 - 2020.pdf).

Institusjonen der postdoktoren er ansatt har ansvar for innholdet i utviklingsplanen. Forskningsrådet vil påse at slik plan foreligger. 

Dersom hele perioden skal tilbringes i utlandet

Skal hele perioden tilbringes ved et utenlandsk universitet, kan det søkes om utenlandsstipend for opphold fra minimum tre måneder til maksimum tolv måneder av stipendperioden, fortrinnsvis det første året.

Utenlandsstipendet skal dekke etablerings- og merutgifter ved utenlandsoppholdet etter gjeldende satser. Forskningsrådet vil ikke tildele ekstra midler til reiser eller til besøk i hjemlandet.