Postdoktorstipendiatstilling

I utlysningstekster fra oss vil det komme klart fram om en postdoktorstipendiatstilling kan inngå i en søknad om prosjektmidler fra Forskningsrådet. Det er prosjektansvarlig (søker) eller en samarbeidspartner som ansetter stipendiater.

Stillingen finansieres for en periode på to til fire år. En kandidat kan ikke ha finansiert sin postdoktorstilling i mer enn én periode fra Forskningsrådet.

Hvem får postdoktorstillinger

Forskningsrådet tildeler midler til postdoktorstillinger primært til norske universiteter og høyskoler som har rett til å tildele doktorgrad, jf.

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Tildeling til andre forskningsorganisasjoner (i instituttsektoren) er aktuelt dersom søker kan redegjøre for at det foreligger særlige behov for postdoktorstilling.

Det er videre en forutsetning at loven som regulerer organisasjonenes ansettelsesforhold (Lov om statens ansatte m.v. eller Arbeidsmiljøloven) gir adgang til å foreta slike midlertidige ansettelser, og at stillingen oppfyller kravene i Forskrift om ansettelsesvilkår (nevnt over) § 1-2, ledd 1, 3, 5 og 7. En vurdering av dette må være gjort av den enkelte institusjon før søknad sendes Forskningsrådet.

Hva er en postdoktorstilling?

Vær oppmerksom på følgende punkter  

  • Den som skal tilsettes i postdoktorstilling må ha innlevert doktoravhandlingen før institusjonen kan fatte tilsettingsvedtak.
  • Tiltredelse i postdoktorstilling kan ikke skje før disputas er godkjent.
  • Det skal utarbeides en utviklingsplan for postdoktorperioden, se informasjon i ramme nedenfor.
  • Det forventes utenlandsopphold i postdoktorperioden. Se utlysningen av utenlandsstipend.

Forskningsrådets støtte til personal og indirekte kostnader knyttet til stipendiatstillinger er oppad begrenset til en såkalt rundsumsats (se Satser for finansiering av stipendiatstillinger). Forskningsrådet kan støtte andre prosjektrelaterte kostnader knyttet til stipendiaten, som for eksempel bruk av utstyr, reise og opphold.

Utviklingsplan for postdoktorer

Forskningsrådet krever en utviklingsplan for alle postdoktorer tilsatt i prosjekter som har fått bevilgning fra og med utlysninger i 2017. 

Ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor er beskrevet i egen forskrift hjemlet i UH-lovens § 6-4, fjerde ledd. Alle forskningsrådsfinansierte prosjekter skal følge forskriftens bestemmelser.

I henhold til forskriften skal postdoktorer følges opp med et planlagt kvalifiseringsløp. For å oppnå en målrettet bruk av postdoktorstillingen og styrke postdoktorenes karriereutvikling stiller Forskningsrådet krav om en utviklingsplan for alle postdoktorer (docx) finansiert av Forskningsrådet (se Rekruttering til forskning. Forskningsrådets policy 2016 - 2020.pdf).

Institusjonen der postdoktoren er ansatt har ansvar for innholdet i utviklingsplanen. Forskningsrådet vil påse at slik plan foreligger.