166 skisser til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Skissene skal bidra til at forskningsorganisasjoner og -infrastrukturer får til en god nasjonal koordinering og samhandling som igjen skal lede fram til solide søknader til hovedutlysningen i november.

Alle som vil søke om infrastrukturmidler i år, måtte sende inn en skisse før 27. mai.

Innholdet i skissene viser stort behov og høye ambisjoner for infrastrukturene, men også at det gjenstår noe koordinering og prioritering for forskningsorganisasjonene som står som prosjektledere fram mot den endelige søknadsfristen 18. november.

Skissene blir ikke vurdert av Forskningsrådet, men vi offentliggjør dem her for at miljøer med liknende infrastrukturbehov lettere kan finne hverandre og for at de skal kunne inngå samarbeid om søknader til den endelige utlysningen.

Vi holder et webinar for søkere 22. september. Her vil dere få muligheten til å stille spørsmål til kjerneteamet for infrastruktur i Forskningsrådet, og dere vil kunne snakke med andre søkere.

Hvordan nå opp i konkurransen om infrastrukturmidler?

Vi lyser ut 1000–1200 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med frist 18. november. Se utlysning. Søkere kan opprette søknader fra og med 7. oktober.

Dersom alle de 166 innkomne skissene blir til søknader, vil det bety at dere søker om rundt 10 milliarder kroner og konkurransen vil bli veldig hard. Vi ber derfor forskningsorganisasjonene om å koordinere seg og prioritere behovene sine slik at antallet søknader begrenses. Der dere planlegger betydelige investeringer, ber vi også om at dere legger opp til en trinnvis oppbygging av infrastrukturen.

Noen av skissene ser ut til å gjelde mer lokale enn nasjonale behov, og noen av skissene synes å beskrive infrastrukturer som overlapper med andre skisser eller allerede etablerte infrastrukturer.

Midlene skal gå til forskningsinfrastrukturer som er av nasjonal viktighet. Med det mener vi infrastrukturer som:

  • har bred nasjonal interesse
  • legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning
  • som hovedregel bare finnes ett eller få steder i landet
  • skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer

Å være vertskap for en nasjonal forskningsinfrastruktur innebærer et stort ansvar og har i mange tilfeller økonomiske konsekvenser langt utover finansieringsperioden til Forskningsrådet.

Vertskapsinstitusjonene bør ha klare, langsiktige planer for hvordan de vil forvalte, drifte og gjøre infrastrukturene de etablerer tilgjengelige. Institusjonene bør sørge for at det er kvalifisert personell med et særlig ansvar for den daglige driften og for at infrastrukturen skal være tilgjengelig for alle relevante brukere, også brukere utenfor egen institusjon.

En nasjonal infrastruktur bør derfor ikke være knyttet til behovene i ett forskningsprosjekt, men være en tjenestetilbyder for mange ulike prosjekter innenfor ett eller flere forskningsområder.