Nytt norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal lage et nytt veikart for norsk forskningsinfrastruktur. Veikartet skal synliggjøre Norges behov for oppdatering av forskningsinfrastruktur i årene framover.

EISCAT-fasiliteten i Tromsø. Foto: Craig Heinselman, EISCAT Scientific Association

Veikartet beskriver det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets infrastruktur-satsing og vil være sentralt i utvelgelse av prosjekter ved tildelinger. Veikartet skal utarbeides ved hjelp av faglige innspill fra institusjonene og innsikter fra tematiske workshoper. Det endelige veikartet planlegges ferdigstilt i juni 2023.

Hvem kan bidra?

Alle institusjoner som har søkt Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur om midler siden oppstart i 2009, har fått invitasjon til å komme med innspill. Innspillene må være godt forankret i egen organisasjon. I tillegg til innspillene har vi bedt institusjonene om forslag til kandidater til utvalget og som deltakere på workshoper (se under). Også representanter fra næringsliv, offentlig sektor og Forskningsrådets porteføljestyrer er gitt mulighet til å delta i workshopene. 

Veikartprosessen

For å sikre at veikartet har bred forankring og bygger på den best tilgjengelige kunnskapen, har vi bedt institusjonene om skriftlige innspill på fag- eller temaområder som er relevante for seg. Innspillene vil være et viktig utgangspunkt for arbeidet til utvalget og workshoper som skal arrangeres i november.

Innspillene skal handle om:

 • forskningens behov for forskningsinfrastruktur for å løse utfordringer innenfor et strategisk prioritert område
 • hvilke eksisterende nasjonale infrastrukturer er av stor verdi å opprettholde og videreutvikle
 • innenfor hvilke områder det blir spesielt viktig å etablere nye nasjonale infrastrukturer eller samarbeide om internasjonalt
 • hvilke hull kan dekkes gjennom utvikling av eksisterende nasjonale og /eller samarbeid om/tilgang til internasjonale forskningsinfrastrukturer

Se høringsdokumentet og innspillene fra alle institusjonene

Se innspillene som er kommet inn per fag/tema:

Om utvalget

Vi har satt sammen et eksternt utvalg for å sikre at veikartet har en bred nasjonal forankring. Hovedoppgaven til utvalget er å utarbeide et samlet utkast til Nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur. Endelig veikart besluttes av Forskningsrådets styre. 

Utvalget skal

 • beskrive det nasjonale og internasjonale infrastrukturlandskapet og behovene sett fra et nasjonalt ståsted i et 15-års perspektiv
 • gi anbefalinger om hvilke av de eksisterende infrastrukturene som er av stor verdi å opprettholde og videreutvikle innenfor alle relevante områder
 • gi anbefalinger om områder der det blir spesielt viktig å etablere nye infrastrukturer nasjonalt eller samarbeide om på internasjonalt nivå

Les mandatet for utvalget. 

Utvalget består av 10 personer:

 • Per Morten Sandset (UiO) - leder
 • Camilla Brekke (UiT)
 • Eli Aamot (SINTEF)
 • Ole Hjortland (UiB)
 • Katrine Vinnes (Norsk industri)
 • Trond Martin Dokken (NORCE)
 • Øyvind Fylling-Jensen (NOFIMA)
 • Sveinung Løset (NTNU)
 • Kristiane Lindland (UiS)
 • Knut Bjørgaas (Kartverket)

Forskningsrådet er sekretariat for utvalget. 

Vi har tatt hensyn til balanse mellom personer fra større og mindre institusjoner i både UH- og instituttsektor, fra næringslivet og offentlig forvaltning, i tillegg til kjønn og geografisk dekning.

Om workshopene

I november 2022 arrangerte vi workshoper, der inviterte deltakere fra forskningsinstitusjonene, offentlig sektor, næringslivet og Forskningsrådets porteføljer deltar. Vi arrangerte disse sju workshopene:

 • Datainfrastruktur og IKT – 3. november
 • Samfunnsvitenskap og humaniora – 7. november 
 • Mat og helse – 8. november
 • Energi – 14. november
 • Andre infrastrukturbehov innenfor naturvitenskap og teknologi – 18. november
 • Hav og polar – 21. november
 • Klima og miljø – 28. november

Inndelingen av workshopene er relatert til landskapsanalysene i ESFRI Roadmap 2021, med noen tilpasninger for å fange opp viktige temaer for norske miljøer. Den tematiske inndelingen av workshoper legger ingen føringer for hvordan strukturen i det endelige veikartet blir. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 00.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.