Nytt norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal lage et nytt veikart for norsk forskningsinfrastruktur. Veikartet skal synliggjøre Norges behov for oppdatering av forskningsinfrastruktur i årene framover.

EISCAT-fasiliteten i Tromsø. Foto: Craig Heinselman, EISCAT Scientific Association

Veikartet beskriver det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets infrastruktur-satsing og vil være sentralt i utvelgelse av prosjekter ved tildelinger. Veikartet skal utarbeides ved hjelp av faglige innspill fra institusjonene og innsikter fra tematiske workshoper. Det endelige veikartet planlegges ferdigstilt i juni 2023.

Hvem kan bidra?

Alle institusjoner som har søkt Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur om midler siden oppstart i 2009, har fått invitasjon til å komme med innspill. Innspillene må være godt forankret i egen organisasjon.

Veikartprosessen

For å sikre at veikartet har bred forankring og bygger på den best tilgjengelige kunnskapen, har vi bedt institusjonene om skriftlige innspill på fag- eller temaområder som er relevante for seg.

Innspillene skal handle om:

 • forskningens behov for forskningsinfrastruktur for å løse utfordringer innenfor et strategisk prioritert område
 • hvilke eksisterende nasjonale infrastrukturer er av stor verdi å opprettholde og videreutvikle
 • innenfor hvilke områder det blir spesielt viktig å etablere nye nasjonale infrastrukturer eller samarbeide om internasjonalt
 • hvilke hull kan dekkes gjennom utvikling av eksisterende nasjonale og /eller samarbeid om/tilgang til internasjonale forskningsinfrastrukturer

Se høringsdokumentet og innspillene som har kommet inn så langt.

Vi vil sette sammen et eksternt utvalg for å sikre at veikartet har en bred nasjonal forankring. Innspillene vil være et viktig utgangspunkt for workshoper som skal arrangeres i november og for arbeidet til dette utvalget. I tillegg til innspillene har vi derfor bedt institusjonene om forslag til kandidater til utvalget og som deltagere til workshoper.

Om utvalget:

 • Hovedoppgaven til utvalget vil være å utarbeide et samlet utkast til Nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur.
 • Forskningsrådet vil være sekretariat for utvalget. Endelig veikart besluttes av Forskningsrådets styre.
 • Utvalget vil bestå av maks 8 personer. Forskningsrådet vil velge ut disse personene og utpeke en leder.
 • Vi ønsker en hensiktsmessig balanse mellom personer fra større og mindre institusjoner i både UH- og instituttsektor og fra næringslivet. I tillegg må det være god kjønnsbalanse og geografisk dekning.

Om workshopene:

 • Arrangeres i november 2022.
 • Oppsummeringene fra workshopene vil inngå som kunnskapsgrunnlag til utvalget.
 • Inndelingen av workshopene vil være relatert til landskapsanalysene i ESFRI Roadmap 2021 med noen tilpasninger for å fange opp viktige temaer for norske miljøer.
 • Det kan være aktuelt at enkelte kandidater deltar i flere workshoper.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. august 2022, 23.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.