Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forord

Forskningsrådet oppdaterer veikartet i forkant av hver utlysning av midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Denne utgaven er den sjette i rekken siden finansieringsordningen startet i 2009. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020 underbygger anbefalingene i Verktøy for forskning Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur om å opprettholde investeringsvolumet og sørge for langsiktig finansiering av forskningsinfrastruktur i årene som kommer. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020 har to hoveddeler:

  1. En beskrivelse av det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets tenkning og prioriteringer omkring forskningsinfrastruktur for ulike fag-, tema- og teknologiområder, såkalte områdestrategier.
  2. En presentasjon av store og nasjonalt viktige forskningsinfrastrukturer, som enten har mottatt finansiering etter utlysningen i 2018 eller tidligere utlysninger, eller er vurdert som støtteverdige av Forskningsrådet. Her presenteres også nasjonale og internasjonale infrastrukturprosjekter som har fått finansiering gjennom en politisk beslutning utenfor den åpne konkurransearenaen.

Områdestrategiene i del 1 beskriver forskningsmål, eksisterende infrastruktur og mulige framtidige behov for forskningsinfrastruktur innenfor de respektive områdene. Forskningsrådet har invitert norske FoU-institusjoner til å gi innspill på områdestrategiene og beskrive behov for ny eller oppgradert forskningsinfrastruktur. Også i denne runden kom det inn mange gode og gjennomarbeidede innspill. Alle disse er blitt vurdert av Forskningsrådets administrasjon og sett i sammenheng med prioriteringer i eksisterende nasjonale strategier.

I Strategi for Norges forskningsråd 20202024 trekker vi fram at tilgang til forskningsinfrastrukturer av høy kvalitet er en av forutsetningene for at vi skal innfri vår ambisjon om å understøtte framtidsrettede forsknings- og innovasjonssystemer. Gjennom våre tildelinger til gode infrastrukturprosjekter kan vi bidra til strategisk fokus og faglig konsentrasjon i forskningen og sørge for at ressursene åpnes for alle relevante forskningsmiljøer og næringer i landet.

Siden oppstart av ordningen er det blitt bevilget nær 6 milliarder kroner til etablering og videreutvikling av rundt 110 forskningsinfrastrukturer, og mange av disse er på vei inn i, eller har kommet i, driftsfase. Dette betyr at vi nå, etter ti år med Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, har kommet i en fase der en økende andel av nye investeringer vil gå til fornyelse og oppgradering av eksisterende nasjonale forskningsinfrastrukturer. Samtidig indikerer den strategiske gjennomgangen av de ulike områdestrategiene, så vel som hittil mottatte søknader til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, at det fortsatt er betydelig behov for investeringer i en rekke helt nye infrastrukturer. I perioden 2020/2021 vil virkemiddelet Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur bli evaluert.

Forskningen blir stadig mer datadrevet, noe som krever mer tungregningskapasitet, mer lagringskapasitet og mer avanserte verktøy for dataanalyser. Samtidig vil målsettingen om åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata kreve betydelige investeringer i elektronisk infrastruktur som sørger for sikker og effektiv deling og gjenbruk av slike data. I januar 2020 lanserte vi Forskningsrådets policy for åpen forskning, og her understreker vi blant annet viktigheten av at forskningsdata gjøres tilgjengelig for videre bruk. Behov for e-infrastruktur og datainfrastrukturer er store utfordringer innenfor alle forskningsområder og er derfor beskrevet i et eget kapittel i veikartet.

Deltakelse i internasjonale forskningsorganisasjoner gir norske forskere tilgang til forskningsinfrastrukturer og mulighet for å delta i nyskapende og ressurskrevende forskning som det ville være umulig å oppnå med nasjonale midler alene. Deltakelsen gir også betydelig potensial for teknologioverføring og utvikling av norsk næringsliv. Norges deltagelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer er omtalt i et eget kapittel.

Veikartet er et levende dokument som oppdateres etter hver større utlysning og utvikles kontinuerlig. Gjeldende versjon av veikartet vil alltid finnes på www.forskningsradet.no/veikart.

John-Arne Røttingen
Administrerende direktør

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 11:18 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.