Eurostars- Europeisk fellesprogram for bedrifter

Forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prossesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene forutsetter internasjonalt samarbeid. Det kan søkes fra alle bransjer, på alle teknologiområder.

For å få tilgang til søknadsskjemaet, må man registrere seg på Eurostars nettside.

Hvem kan søke?

Eurostars er hovedsakelig til for forskningsutførende SMB-er. Forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler og store bedrifter kan være partnere, men prosjektet må ledes av en forskningsutførende SMB.

Norske SMB-er kan sende inn én prosjektsøknad per søknadsrunde og til enhver tid delta i maksimalt to løpende Eurostars-prosjekter.

Hva kan man søke om?

Eurostars støtter forskning- og utviklingsprosjekter med høyt innovasjonspotensiale. Programmet legger like stor vekt på konsortiesammensetning, gjennomføringsevne, forskning- og innovasjonsgrad og markedspotensiale.

Eurostarsprosjekter er samarbeidsprosjekter hvor alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og interesse i resultatet.

Det forutsettes samarbeid mellom minst to uavhengige partnere fra minst to Eurostarsland.

Prosjektet må ha et tydelig mål om nytt produkt, prosess eller tjeneste hvor markedsintroduksjon skal skje senest to år etter prosjektslutt.

Støtten under ordningen regnes som statsstøtte og tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25.

Aktivitetene som kan støttes må falle inn under definisjonen industriell forskning eller eksperimentell utvikling.

Les om Norge i Eurostars

Hvordan søke?

 1. Sjekk at din bedrift og prosjektet kvalifiserer til å søke støtte i Eurostars
  Start med å lese kriteriene som må oppfylles for å kunne søke Eurostars, for å være sikker på at din organisasjon og ditt prosjekt er kvalifisert til å søke. Her er informasjonen: 

  a. Eligibility Guidelines
  b. EUs definisjon av SMB

 2. Kontakt samarbeidspartnere
  En forutsetning i et Eurostars-prosjekt er at det må være minst to deltakere fra minst to ulike Eurostars-land. Derfor er det viktig å kartlegge potensielle partnere og innlede dialog med disse tidlig i prosessen. Hvis bedriften trenger hjelp til å finne samarbeidspartnere, se Enterprise Europe Network.

 3. Kontakt Forskningsrådets EUREKA-kontor
  EUREKA-kontoret i Forskningsrådet kan gi råd og veiledning i søknadsprosessen. Kontaktinformasjon finner du til høyre på denne siden.

 4. Les kravene til søknaden
  Det sendes inn én søknad på vegne av konsortiet, og den sendes inn elektronisk via Eurostars' nettsider. Det er utarbeidet veiledninger for hvordan søkandsskjemaet skal fylles ut:

  a. Guidelines for completing an application
  b. Using the online application system

 5. Send søknaden
  Send søknaden inn innen den gjeldende fristen. Det er to søknadsfrister i året. For å få tilgang til søknadsskjemaet, må dere registrere bedriftens informasjon på Eurostars sine nettider. Se informasjon om neste søknadsfrist og lenke til søknadsskjema nedenfor.

  Det er EUREKA-sekretariatet i Brussel som administrerer evalueringsprosessen, og det tar ca. fire måneder fra søknaden er sendt til resultatene foreligger.

  Søknadsskjema med alle veiledninger fins på Eurostars sine nettsider

 6. Vi kontakter deg
  Om prosjektet blir evaluert godt og finansiering til prosjektet blir bekreftet, blir dere kontaktet av Forskningsrådets EUREKA-kontor for videre oppfølging.

Eurostars-støtten består av nasjonale midler og midler fra EUs rammeprogram Horisont 2020. All støtte til norske partnere i prosjektet gis gjennom Forskningsrådet.