Eurostars - Europeisk fellesprogram for bedrifter

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene må ha internasjonalt samarbeid. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke.

I søknadsvurderingen vektlegges forskning- og innovasjonsgrad, gjennomføringsevne, markedspotensialet og konsortiets sammensetning.

Eurostarsprosjekter er samarbeidsprosjekter, der alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og interesse av resultatet.

Nytt krav til norske søknader fra juli 2022

Det er nå krav om å ha med en norsk SMB i alle Eurostarssøknader med norske deltakere. Dette vil si at norske universiteter, høyskoler, institutter og store bedrifter ha med en norsk SMB for å kunne delta i Eurostars.

Høstens Eurostars-utlysning har søknadsfrist 15. september kl. 14.00. Utlysningen lanseres på den europeiske nettsiden 13. juli. Les mer om utlysningen her.

EUREKA sekretariatet arrangerer et webinar for søkere 12. juli fra kl. 11–12. Meld deg på webinaret her

Søknad må opprettes via Eurostars internasjonale sider.

  1. Det er hovedpartner i prosjektet som sender inn søknaden på vegne av alle prosjektpartnere i konsortiet.
  2. For å få tilgang til søknadsskjemaet, må man registrere seg på Eurostars nettside.

Det er to søknadsfrister i Eurostars hvert år, en i februar/mars og en i september/oktober. Utlysningene publiseres seks uker før søknadsfristen.

Du finner også informasjon om Eurostars  og utlysning på nettsidene til Eureka.

For å kvalifisere til støtte må prosjektet oppfylle en rekke kriterier

  • Søkerbedriften må falle inn under definisjonen liten eller mellomstor bedrift (SME definition | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu))
  • Alle partnere må kunne finansiere egen del av prosjektet.
  • SMB må ha minst 500 000 kroner i egenkapital ved søketidspunktet. (Dokumentasjonskrav: Offentlig godkjent årsregnskap. Alternativt, ved kapitalforhøyelse, må det foreligge erklæring fra revisor, advokat, finansinstitusjon/bank eller regnskapsfører).
  • Det er hovedpartner/prosjektleder som sender inn søknaden på vegne av alle prosjektpartnere i konsortiet. Minst 50 prosent av de totale prosjektkostnadene må dekkes av partnerne i prosjektet. Underleverandører kan derfor ikke overstige de totale prosjektkostnadene med 49 prosent.
  • Det må i prosjektet foreligge et samarbeid mellom flere bedrifter, eller mellom bedrifter og FoU-institusjon.
  • Det forutsettes samarbeid mellom minst to uavhengige partnere fra minst to Eurostarsland. Prosjektet må ha et tydelig mål om nytt produkt, prosess eller tjeneste.
  • Introduksjon i markedet/kommersialisering skal være planlagt senest to år etter prosjektslutt.
  • Aktivitetene som kan støttes må falle inn under definisjonen industriell forskning eller eksperimentell utvikling.

Se utdypende informasjon om kriteriene for støtte i Eurostars her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 18.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.