Eurostars for innovativt næringsliv

Små og mellomstore bedrifter kan søke om midler til innovasjons-, forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom Eurostars. Det er to søknadsfrister i Eurostars hvert år, en på vårparten og en om høsten. Neste søknadsfrist er 12. september 2024.

Eurostars er en del av EUs partnerskap for innovative SMB-er (små og mellomstore bedrifter) i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Partnerskapet er medfinansiert av EU.

Støtten til Eurostars-prosjekter regnes som statsstøtte og tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25.

Små og mellomstore bedrifter kan gjennom programmet søke om midler til innovasjons-, forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal raskt ut i markedet etter prosjektslutt. Prosjektene må ha et reelt internasjonalt samarbeid med minst to uavhengige parter og omfatter alle bransjer og teknologiområder.

I søknadsvurderingen vektlegges forskning- og innovasjonsgrad, gjennomføringsevne, markedspotensialet og konsortiets sammensetning. 

Eurostars-prosjekter er samarbeidsprosjekter der alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og en egeninteresse av resultatet.

Informasjon om søknaden og søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i Eurostars hvert år, en på vårparten og en om høsten. Neste søknadsfrist er 12. september 2024 kl. 14.00. Fullstendig utlysningen blir publisert på denne siden 12. juli 2024

Det blir arrangert et webinar for søkere i forbindelse med lanseringen av høstens utlysing. Mer informasjon kommer. 

Søknader må opprettes via Eurostars internasjonale sider.

Det er hovedpartner i prosjektet som sender inn søknaden på vegne av alle prosjektpartnere i konsortiet. For å få tilgang til søknadsskjemaet, må du registrere deg på nettsidene til Eureka.

Hvem kan søke?

Eurostars er hovedsakelig for SMB-er. Alle norske Eurostars-søknader ha med en norsk SMB. Forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler og store bedrifter kan være partnere, men prosjektet må ledes av en SMB.

Norske SMB-er og andre norske partnere kan kun sende inn én prosjektsøknad per søknadsrunde og til enhver tid delta i maksimalt to løpende Eurostars-prosjekter.

Har du to pågående prosjekter, må det ene være avsluttet (dere må ha sendt inn sluttrapport) ved søknadstidspunktet, før du søker.

For å kvalifisere til støtte må prosjektet oppfylle en rekke kriterier

 • Søkerbedriften må falle inn under definisjonen liten eller mellomstor bedrift (SME definition | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu)
 • Det er krav om å ha med en norsk SMB i alle Eurostars-søknader med norske deltakere. Dette vil si at norske universiteter, høyskoler, institutter og store bedrifter  ha med en norsk SMB for å kunne delta i Eurostars.
 • Alle partnere må kunne finansiere egen del av prosjektet.
 • Alle norske bedrifter må ha minst 500 000 kroner i total egenkapital ved søketidspunktet. (Dokumentasjonskrav: Offentlig godkjent årsregnskap. Alternativt, ved kapitalforhøyelse, må det foreligge erklæring fra revisor, advokat eller regnskapsfører, inkludert en oppdatert balanserapport som tar hensyn til kapitaløkning).
 • Det må være samarbeid mellom minst to uavhengige partnere fra minst to Eurostarsland. Prosjektet må ha et tydelig mål om nytt produkt, prosess eller tjeneste.
 • Minst 50 prosent av de totale prosjektkostnadene må dekkes av partnerne i prosjektet. Underleverandører kan derfor ikke overstige de totale prosjektkostnadene med 49 prosent.
 • Summen av hvert lands deltakeres prosjektkostnader kan være maksimalt 70 prosent av de totale prosjektkostnadene. 
 • Introduksjon i markedet/kommersialisering må skje raskt etter prosjektslutt.
 • Aktivitetene som kan støttes må falle inn under definisjonen industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling.

Se utdypende informasjon om "Eligibility"-kriteriene for støtte i Eurostars.

Hva kan dere få i støtte?

 • For SMB-er kan ikke Forskningsrådets finansiering overstige 50 prosent av godkjente innrapporterte prosjektkostnader (eksperimentell utvikling og/eller industriell forskning).
 • For institutter, universiteter og høyskoler kan Forskningsrådets finansiering ikke overstige 70 prosent av godkjente innrapporterte prosjektkostnader.
 • For store bedrifter kan Forskningsrådets finansiering ikke overstige 30 prosent av godkjente innrapporterte prosjektkostnader.
 • Maksimalt støttebeløp for den norske andelen av et Eurostars-prosjekt er 6 millioner som forutsetter prosjektkostnader på 12 millioner. 

Les mer om godkjente prosjektkostnader og utregning av timesatser. Overhead-kostnader blir kalkulert inn i timeprisen som indirekte kostnader for de norske partnere.

Støttenivåene kan variere fra land til land. Forskningsrådet finansierer de norske partnerne i prosjektet.

Hvordan kan dere kombinere Eurostars med andre støtteordninger?

Det er ikke mulig å kombinere støtten til Eurostars-prosjektet med annen direkte offentlig støtte fra Norge eller EU. Imidlertid er det mulig å ha offentlige lån (Innovasjon Norge).

Det er mulig å kombinere Eurostars med indirekte støtte fra SkatteFUNN basert på utgiftene til FoU i prosjektet. Støtten via en godkjenning i SkatteFUNN vil avkortes over skatteoppgjøret i henhold til statsstøtteregelverket.

SMB-er kan søke om prosjektetableringsstøtte fra PES Horisont Europa. Søknaden må være sendt senest fire uker før søknadsfristen til Eurostars. Det er ikke mulig å søke om PES-støtte ved innsending av samme søknad flere ganger. Koordinator (Main Partner) kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES), les mer om PES-ordningen her. For Eurostars-prosjekter utgjør støttebeløpet 100 000 kroner.

Eurostars har spesifikke krav som må innfris før man kvalifiserer for å motta PES-støtte:

 1. Prosjektet må oppfylle alle Eurostars’ krav. Du finner lenke til kravene her.
 2. SMB må oppfylle Eurostars’ “Legal and Financial Viability Check”. Videre må nasjonalt krav om minimum 500 000 kroner i total egenkapital være oppfylt og dokumentert. Dette gjelder også for start-ups. Dokumentasjon på 500 000 kroner må være vedlagt PES-søknaden.
 3. Søknaden må oppnå en minimum terskelverdi på 3,6 for å kvalifisere for PES-støtte. Søknaden må oppnå gjennomsnittlig 3,6 eller mer for hvert av de tre kriteriene, Quality, Impact og Excellence, etter ekspertenes vurdering. Les om hvordan søknadene blir vurdert.

Gode tips og råd til søknadsprosessen

Blått flagg med gule stjerner med teksten "European partnership, Co-founded by the European Union"

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.