EUROSTARS for innovativt næringsliv

Norge deltar i vårens Eurostarsutlysning. Utlysningen lanseres i januar 2024 og vil ha en søknadsfrist 14. Mars 2024. Mer informasjon vil komme i forbindelse med lansering av utlysningen.

Eurostars er en del av EUs Partnerskap for Innovative SMB'er (Små og mellomstore bedrifter) I EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Partnerskapet er medfinansiert av EU.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom programmet søke om midler til innovasjons-, forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal raskt ut i markedet etter prosjektslutt. Prosjektene må ha et reelt internasjonalt samarbeid med minst to uavhengige parter og omfatter alle bransjer og teknologiområder.

I søknadsvurderingen vektlegges forskning- og innovasjonsgrad, gjennomføringsevne, markedspotensialet og konsortiets sammensetning. 

Eurostarsprosjekter er samarbeidsprosjekter, der alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og en egeninteresse av resultatet.

Informasjon om søknaden og søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i Eurostars hvert år, en på vårparten og en om høsten.

Neste utlysning lanseres i januar 2024 og vil ha en søknadsfrist 14. Mars 2024. Mer informasjon vil komme i forbindelse med lansering av utlysningen. 

Les mer om utlysningen her.

EUREKA sekretariatet arrangerer et webinar for nye søkere som kan være nyttig å delta på. Dette blir arrangert i forbindelse med utlysningen. Mer informasjon om webinaret kommer i januar.

Søknad må opprettes via Eurostars internasjonale sider.

Det er hovedpartner i prosjektet som sender inn søknaden på vegne av alle prosjektpartnere i konsortiet. For å få tilgang til søknadsskjemaet, må man registrere seg på Eurostars nettside.

Du finner også informasjon om Eurostars og utlysning på nettsidene til Eureka.

Hvem kan søke?

Eurostars er hovedsakelig for SMB-er. Alle norske Eurostarssøknader må ha med en norsk SMB. Forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler og store bedrifter kan være partnere, men prosjektet må ledes av en SMB.

Norske SMB-er og øvrige norske partnere kan kun sende inn én prosjektsøknad per søknadsrunde og til enhver tid delta i maksimalt to løpende Eurostars-prosjekter.

Har du to pågående prosjekter, må det ene være avsluttet (innsendt sluttrapport) ved søknadstidspunktet, før du søker.

For å kvalifisere til støtte må prosjektet oppfylle en rekke kriterier

 • Søkerbedriften må falle inn under definisjonen liten eller mellomstor bedrift (SME definition | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu)
 • Det er også krav om å ha med en norsk SMB i alle Eurostarssøknader med norske deltakere. Dette vil si at norske universiteter, høyskoler, institutter og store bedrifter  ha med en norsk SMB for å kunne delta i Eurostars
 • Alle partnere må kunne finansiere egen del av prosjektet.
 • Alle norske bedrifter må ha minst 500 000 kroner i total egenkapital ved søketidspunktet. (Dokumentasjonskrav: Offentlig godkjent årsregnskap. Alternativt, ved kapitalforhøyelse, må det foreligge erklæring fra revisor, advokat eller regnskapsfører, inkludert en oppdatert balanserapport som tar hensyn til kapitaløkning).
 • Minst 50 prosent av de totale prosjektkostnadene må dekkes av partnerne i prosjektet. Underleverandører kan derfor ikke overstige de totale prosjektkostnadene med 49 prosent.
 • Det forutsettes samarbeid mellom minst to uavhengige partnere fra minst to Eurostarsland. Prosjektet må ha et tydelig mål om nytt produkt, prosess eller tjeneste.
 • Introduksjon i markedet/kommersialisering må skje raskt etter prosjektslutt.
 • Aktivitetene som kan støttes må falle inn under definisjonen industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling.

Se utdypende informasjon om "Eligibility" kriteriene for støtte i Eurostars her.

Hva kan dere få i støtte?

 • For SMB-er kan Forskningsrådets finansiering ikke overstige 50 prosent av godkjente innrapporterte prosjektkostnader (eksperimentell utvikling og/eller industriell forskning).
 • For institutter, universiteter og høyskoler kan Forskningsrådets finansiering ikke overstige  70 prosent av godkjente innrapporterte prosjektkostnader.
 • For store bedrifter kan Forskningsrådets finansiering ikke overstige 30 prosent av godkjente innrapporterte prosjektkostnader.
 • Støttenivåene kan variere fra land til land. Forskningsrådet finansierer de norske partnerne i prosjektet.
 • Maksimalt støttebeløp for den norske andelen av et Eurostarsprosjekt er 6 millioner som forutsetter prosjektkostnader på 12 millioner. 

Dere finner informasjon om godkjente prosjektkostnader og utregning av timesatser på siden vår Dette skal budsjettet inneholde.

Overhead-kostnader blir kalkulert inn i timeprisen som indirekte kostnader for de norske partnere.

Støtten til Eurostarsprosjekter regnes som statsstøtte og tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25.

Blått flagg med gule stjerner med teksten "European partnership, Co-founded by the European Union"

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 17:03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.