EUROSTARS for innovativt næringsliv

Norge deltar i høstens Eurostarsutlysning. Utlysningen lanseres medio juli 2023 og vil ha søknadsfrist 14. september 2023. Mer informasjon vil komme i forbindelse med lansering av utlysningen.

Eurostars er en del av EUs Partnerskap for Innovative SMB'er (Små og mellomstore bedrifter) I EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Partnerskapet er medfinansiert av EU.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom programmet søke om midler til innovasjons-, forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal raskt ut i markedet etter prosjektslutt. Prosjektene må ha et reelt internasjonalt samarbeid med minst to uavhengige parter og omfatter alle bransjer og teknologiområder.

I søknadsvurderingen vektlegges forskning- og innovasjonsgrad, gjennomføringsevne, markedspotensialet og konsortiets sammensetning.

Eurostarsprosjekter er samarbeidsprosjekter, der alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og en egeninteresse av resultatet.

Informasjon om søknaden og søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i Eurostars hvert år, en på vårparten og en om høsten.

Neste utlysning lanseres medio juli 2023 og vil ha søknadsfrist 14. september. Utlysningene publiseres seks uker før søknadsfrist. Utlysningen lanseres på den europeiske nettsiden medio juli.  Les mer om utlysningen her.

EUREKA sekretariatet arrangerer et webinar for nye søkere som kan være nyttig å delta på. Dette blir arrangert i forbindelse med utlysningen. Meld deg på webinaret her

Søknad må opprettes via Eurostars internasjonale sider.

Det er hovedpartner i prosjektet som sender inn søknaden på vegne av alle prosjektpartnere i konsortiet. For å få tilgang til søknadsskjemaet, må man registrere seg på Eurostars nettside.

Du finner også informasjon om Eurostars og utlysning på nettsidene til Eureka.

Hvem kan søke?

Eurostars er hovedsakelig for SMB-er. Alle norske Eurostarssøknader må ha med en norsk SMB. Forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler og store bedrifter kan være partnere, men prosjektet må ledes av en SMB.

Norske SMB-er og øvrige norske partnere kan kun sende inn én prosjektsøknad per søknadsrunde og til enhver tid delta i maksimalt to løpende Eurostars-prosjekter.

Har du to pågående prosjekter, må det ene være avsluttet (innsendt sluttrapport) ved søknadstidspunktet, før du søker.

For å kvalifisere til støtte må prosjektet oppfylle en rekke kriterier

 • Søkerbedriften må falle inn under definisjonen liten eller mellomstor bedrift (SME definition | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu)
 • Det er også krav om å ha med en norsk SMB i alle Eurostarssøknader med norske deltakere. Dette vil si at norske universiteter, høyskoler, institutter og store bedrifter  ha med en norsk SMB for å kunne delta i Eurostars
 • Alle partnere må kunne finansiere egen del av prosjektet.
 • Alle norske bedrifter må ha minst 500 000 kroner i total egenkapital ved søketidspunktet. (Dokumentasjonskrav: Offentlig godkjent årsregnskap. Alternativt, ved kapitalforhøyelse, må det foreligge erklæring fra revisor, advokat eller regnskapsfører, inkludert en oppdatert balanserapport som tar hensyn til kapitaløkning).
 • Minst 50 prosent av de totale prosjektkostnadene må dekkes av partnerne i prosjektet. Underleverandører kan derfor ikke overstige de totale prosjektkostnadene med 49 prosent.
 • Det forutsettes samarbeid mellom minst to uavhengige partnere fra minst to Eurostarsland. Prosjektet må ha et tydelig mål om nytt produkt, prosess eller tjeneste.
 • Introduksjon i markedet/kommersialisering må skje raskt etter prosjektslutt.
 • Aktivitetene som kan støttes må falle inn under definisjonen industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling.

Se utdypende informasjon om "Eligibility" kriteriene for støtte i Eurostars her.

Hva kan dere få i støtte?

 • For SMB-er kan Forskningsrådets finansiering ikke overstige 50 prosent av godkjente innrapporterte prosjektkostnader (eksperimentell utvikling og/eller industriell forskning).
 • For institutter, universiteter og høyskoler kan Forskningsrådets finansiering ikke overstige  70 prosent av godkjente innrapporterte prosjektkostnader.
 • For store bedrifter kan Forskningsrådets finansiering ikke overstige 30 prosent av godkjente innrapporterte prosjektkostnader.
 • Støttenivåene kan variere fra land til land. Forskningsrådet finansierer de norske partnerne i prosjektet.
 • Maksimalt støttebeløp for den norske andelen av et Eurostarsprosjekt er 6 millioner som forutsetter prosjektkostnader på 12 millioner. 

Dere finner informasjon om godkjente prosjektkostnader og utregning av timesatser på siden vår Dette skal budsjettet inneholde.

Overhead-kostnader blir kalkulert inn i timeprisen som indirekte kostnader for de norske partnere.

Støtten til Eurostarsprosjekter regnes som statsstøtte og tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25.

Blått flagg med gule stjerner med teksten "European partnership, Co-founded by the European Union"

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 02:17 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.