Eurostars - Europeisk fellesprogram for bedrifter

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene må ha internasjonalt samarbeid. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke.

I søknadsvurderingen vektlegges forskning- og innovasjonsgrad, gjennomføringsevne, markedspotensialet og konsortiets sammensetning.

Eurostarsprosjekter er samarbeidsprosjekter, der alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og interesse av resultatet.

Informasjon om søknaden og søknadsfrister

Søknad må opprettes via Eurostars internasjonale sider.

  1. Det er hovedpartner i prosjektet som sender inn søknaden på vegne av alle prosjektpartnere i konsortiet.
  2. For å få tilgang til søknadsskjemaet, må man registrere seg på Eurostars nettside.

Det er to søknadsfrister i Eurostars hvert år, en i februar og en i september/oktober. Utlysningene publiseres seks uker før søknadsfristen.

Høstens utlysning offentliggjøres trolig i august 2021, og fristen blir trolig 7. oktober.

Hvem kan søke?

For å kvalifisere til støtte må prosjektet oppfylle en rekke kriterier

  • Søkerbedriften må falle inn under definisjonen liten eller mellomstor bedrift (SME definition | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu))
  • Alle partnere må kunne finansiere egen del av prosjektet.
  • SMB må ha minst 500 000 kroner i egenkapital ved søketidspunktet. (Dokumentasjonskrav: Offentlig godkjent årsregnskap. Alternativt, ved kapitalforhøyelse, må det foreligge erklæring fra revisor, advokat, finansinstitusjon/bank eller regnskapsfører).
  • Det er hovedpartner/prosjektleder som sender inn søknaden på vegne av alle prosjektpartnere i konsortiet. Minst 50 prosent av de totale prosjektkostnadene må dekkes av partnerne i prosjektet. Underleverandører kan derfor ikke overstige de totale prosjektkostnadene med 49 prosent.
  • Det må i prosjektet foreligge et samarbeid mellom flere bedrifter, eller mellom bedrifter og FoU-institusjon.
  • Det forutsettes samarbeid mellom minst to uavhengige partnere fra minst to Eurostarsland. Prosjektet må ha et tydelig mål om nytt produkt, prosess eller tjeneste.
  • Introduksjon i markedet/kommersialisering skal være planlagt senest to år etter prosjektslutt.
  • Aktivitetene som kan støttes må falle inn under definisjonen industriell forskning eller eksperimentell utvikling.

Se utdypende informasjon om kriteriene for støtte i Eurostars her.

Hva kan dere få i støtte?

Gode tips og råd til søknadsprosessen

Hvordan kan dere kombinere Eurostars med andre støtteordninger?