Porteføljeanalyse for Livsvitenskap

Forhold som påvirker investeringsvalg

Regjeringen fremhever i kapittelet "Forsking og utdanning for heile landet" i Hurdalsplattformen [30] at kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge lykkes med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Regjeringen vil utvide satsingen på fremragende forskning. Den vil også bedre arbeidsvilkårene, redusere midlertidigheten og styrke rekruttering, likestilling og mangfold i forskning. Regjeringen vil hegne om kunnskapens egenverdi, forskningens integritet og den akademiske frihet i en tid der vitenskap og forskning er under press mange steder i verden. Regjeringen vil også sørge for at all offentlig finansiert forskning er tilgjengelig, og at alle høyere utdanningsinstitusjoner har ordninger for publisering med åpen tilgang.

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning angir hovedretningen for prioriterte forskningsområder. Planen revideres hvert fjerde år, og den neste planen skal legges fram i oktober 2022. I eksisterende langtidsplan (2019-2028)[31] er det et overordnet mål å utvikle fagområder av fremragende kvalitet.

Begrunnelser og prioriteringer for innretningen av dagens LV-portefølje har sitt utspring i Langtidsplanen. Forskningsrådets strategi Idékraft verden trenger (2020-2024)[32] setter retning for LV-porteføljen som har et særskilt fokus på målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Prioriteringer i porteføljen støtter opp om målene Bærekraftig utvikling og Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Porteføljen skal også bidra til de strategiske områdene Grønt skifte, Helse og velferd, Hav og Teknologi og digitalisering.

[30] Hurdalsplattformen - regjeringen.no

[31] https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning2/id2615974/

[32] https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradets-strategi-20202024/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 16:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.