Porteføljeanalyse for Livsvitenskap

Omfanget av porteføljeanalysen

Porteføljen for livsvitenskap omfatter alle løpende prosjekter som har merking innen fagområdene beskrevet i avsnittet Fag/teknologi. Denne porteføljeanalysen er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter dvs. Forskningsrådets egen innsats, EU-innsats og SkatteFUNN, som er registrert t.o.m. 2021. Øvrig nasjonal innsats er også tatt med. Analysen gjelder porteføljeområdet livsvitenskap sitt ansvarsområde slik det kan beskrives i de fire porteføljedimensjonene nevnt nedenfor (datagrunnlaget er gjort på fagmerket andel av revidert budsjett i prosjektene). I porteføljeanalysen er det den konkurranseutsatte andelen av denne porteføljen som blir omtalt som Forskningsrådets LV-portefølje eller bare LV-porteføljen. Når statistikken og analysen inkluderer norsk andel av LV-prosjekter i EU, vil vi tydeliggjøre dette ved å skrive LV-porteføljen inkl. EU. SkatteFUNN omtales separat.

Fag/teknologi

FoU-ressursene i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren klassifiseres etter fagområder som igjen kan deles inn i faggrupper og fagdisipliner med egne fagkoder[1]. Fagporteføljen for livsvitenskap omfatter alle prosjekter som er faglig merket som:

  • medisin og helsefag (fagområdet i sin helhet)
  • landbruks- og fiskerifag (fagområdet i sin helhet)
  • fra fagområdet naturvitenskap
    • basale biofag (faggruppen i sin helhet)
    • zoologiske og botaniske fag (faggruppen i sin helhet)
  •  fra fagområdet teknologi
    • bioteknologi

Tema

Forskningsrådets merkesystem angir over tretti tematiske områder det kan forskes eller innoveres på. Porteføljen er ikke tematisk avgrenset og omfatter i prinsippet alle tema som har/benytter forskning innenfor den faglige avgrensingen over. En stor del av porteføljen ligger innenfor temaene helse, bioteknologi, havbruk, mat- og biobaserte næringer samt marin og landbruk.

Anvendelsesområder

Livsvitenskapsporteføljen dekker et bredt spekter av bransjer og samfunnssektorer, eksempelvis FoU-sektor, helsesektor, legemiddelindustri, marin industri og fiskeoppdrett, næringsmiddelindustri, grønn industri og biobaserte industrier.

FoUoI-verdikjede

Forskningsrådet merker sine prosjekter med en prosentandel av henholdsvis grunnleggende forskning, anvendt forskning eller utviklingsarbeid i henhold til Frascati manualen [2]. Porteføljen for livsvitenskap omfatter prosjekter i hele FoUoI-verdikjeden.

Figuren viser Forskningsrådets livsvitenskapsportefølje 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 15:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.