Porteføljeanalysen for Livsvitenskap

Trender i samfunnet, næringsliv og fagutvikling som påvirker investeringsvalg

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning angir hovedretningen for prioriterte forskningsområder. I langtidsplanen 2019-2028 er det et overordnet mål å utvikle fagområder av fremragende kvalitet. Områdegjennomgangen av Forskningsrådet fra 2017 anbefaler at virkemidler som særlig støtter opp om at høy vitenskapelig kvalitet tas mer i bruk, også innenfor tematiske programmer. Den understreker behovet for å legge til rette for langsiktig og stabil finansiering som kan bidra til å utvikle flere fremragende og verdensledende fagmiljøer.

De viktigste overordnede mål for styring av porteføljen er:

Fra Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

  • Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Fra mål og resultatstyringssystemet for Forskningsrådet (MRS)

  • Mål 1: Økt vitenskapelig kvalitet
  • Mål 4: Velfungerende forskningssystem

Fra Forskningsrådets reviderte strategi

  • Grensesprengende forskning og innovasjon
  • Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem

Den kanskje viktigste faglige prioriteringen vil være å tilrettelegge for banebrytende forskning. Dette er forskning som tar i bruk nye metoder og teknologier og har høy risiko for å mislykkes, men som også har potensial for store vitenskapelige gjennombrudd og innovasjoner. Slik forskning skjer ofte i skjæringsfeltet mellom forskjellige fag og disipliner (konvergens). Det er behov for flere norske miljøer som kan bidra på dette nivået. I tillegg må vi ha forskningsmiljøer i bredden som kan følge fagutviklingen og nyttiggjøre seg resultater fra den internasjonale forskningen. Dette inkluderer å kunne ta i bruk nye metoder og teknologi som utvikler seg svært raskt innenfor livsvitenskapsfagene.

Trender og utviklingstrekk fra internasjonale analyser, strategier og organisasjoner: