Porteføljeanalysen for Livsvitenskap

Trender i samfunnet, næringsliv og fagutvikling som påvirker investeringsvalg

I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028[1] er det et overordnet mål å utvikle fagområder av fremragende kvalitet. Den regjeringsoppnevnte områdegjennomgangen av Forskningsrådet fra 2017 anbefaler at virkemidler som særlig støtter opp om høy vitenskapelig kvalitet bør tas mer i bruk, også innenfor tematiske programmer. Den understreker behovet for å legge til rette for langsiktig og stabil finansiering som kan bidra til å utvikle flere fremragende og verdensledende fagmiljøer.

Begrunnelser og prioriteringer for innretningen av dagens LV-portefølje har sitt utspring i Langtidsplanen. Forskningsrådets strategi Idékraft verden trenger (2020-2024)[2] setter retning for LV-porteføljen som har et særskilt fokus på målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Prioriteringer i porteføljen støtter opp om målene Bærekraftig utvikling og Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Porteføljen skal også bidra til de strategiske områdene Grønt skifte, Helse og velferd, Hav og Teknologi og digitalisering.[1] https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning2/id2615974/
[2] https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradets-strategi-20202024/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.