Investeringsplanen for Livsvitenskap

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplanen for Livsvitenskap

Oppdatert investeringsplan for 2023-2025 kommer i månedsskiftet november/desember.

Forskningsrådets fagportefølje for livsvitenskap favner bredt og omfatter mange fagdisipliner og tema som i 2020 har en verdi på ca. 2,9 mrd kroner. Porteføljen inngår i porteføljen til en rekke porteføljestyrer og finansieres gjennom aktiviteter underlagt disse.

Porteføljeplanen for livsvitenskap har følgende samfunns- og brukermål som bygger opp under mål og prioriteringer i Forskningsrådets strategi

Hovedmål (samfunnsmål) Delmål (brukermål)

 

 

 

a) Norske livsvitenskapelige
forskningsmiljøer utfører
grensesprengende forskning
og radikal innovasjon

b) Velfungerende forsknings- og
Innovasjonssystem

c) Livsvitenskaplig forskning bidrar til å løse store bærekraft- og samfunnsutfordringer

 1. Forskningsmiljøene driver forskning som bidrar til å flytte forsknings- og innovasjonsfronten
 2. Talentfulle forskere har attraktive karriereveier
 3. Forskningsrådet har finansieringsordninger for særlig dristig forskning og innovasjon med høy risiko og potensial
 4. Det er godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon ved UHI-institusjonene
 5. Livsvitenskapelige forskere, forskningsgrupper og forskningsmiljøer er sterke med høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid
 6. Forskningsmiljøene utfører forskning på en etisk samfunnsansvarlig måte.
 7. Forskningsmiljøene følger åpne forsknings- og innovasjonsprosesser
 8. Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur
 9. Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder
 10. Det er stor grad av tverrfaglig samarbeid og konvergens mellom fag- og teknologiområder og andre fagdisipliner som humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag


Porteføljestyret for livsvitenskap forvalter investeringer i FRIPRO/FRIMEDBIO som utgjør om lag 20 prosent av den totale livsvitenskapsporteføljen. Foreliggende investeringsplan gjelder kun for de budsjettmidlene Porteføljestyret for livsvitenskap forvalter.

Porteføljestyrets viktigste egne tiltak (fra porteføljeplan)

 • Investere i de kvalitativt beste prosjektene innenfor formålet med FRIPRO – banebrytende forskning
 • Gi råd for å videreutvikle Forskningsrådets satsing på grensesprengende forskning og fremme at FRIPRO/FRIMEDBIO-midler skal gå til særlig dristig forskning
 • Gi råd for å videreutvikle satsinger for unge forskertalenter og fremragende etablerte forskere
 • Gi råd for å videreutvikle Forskningsrådets fagportefølje innenfor livsvitenskap

Viktigste tiltak i andre deler av Forskningsrådet (fra porteføljeplan)

 • Øke investeringene til grensesprengende og grunnleggende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema basert på måltall som er høyere enn dagens nivå.
 • Løfte investeringene til grunnleggende forskning til 50 prosent av Forskningsrådets bevilgninger (fremkommer av Forskningsrådets eget merkesystem, bør nås innen 2024).
 • Toppfinansiering av utgående MSCA-stipendiater som insentiv til mobilitet.
 • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 14.07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.