Aktuelle rapporter om instituttpolitikken

I perioden 2014-2018 gjennomførte Forskningsrådet evalueringer av forskningsinstituttene, og fulgte disse opp i slutten av 2018 med en synteserapport med anbefalinger til Kunnskapsdepartementet.

Evalueringene av de fire instituttarenaene

Synteserapporten

Synteserapporten, med tittelen En målrettet og effektiv instituttpolitikk, ble lagt ut på åpen høring i november 2018. Etter høringen ble det foretatt mindre justeringer av rapporten før den ble sendt til Kunnskapsdepartementet i januar 2019. 

På grunnlag av rapporten og departementenes arbeid med en ny helhetlig instituttpolitikk, vil vi lage en ny strategi for forskningsinstituttene. 

Innspill fra UH- og instituttsektoren på synteserapporten

Mange av innspillene er opptatt av rammebetingelsene i sektoren. Mens instituttene er positive til en opptrapping av basisbevilgningen deres, er UH-sektoren mer skeptisk og spørrende til hvordan en slik opptrapping skal finansieres.

Rapport om grunnfinansieringen av forskningsinstitutter

Som en oppfølging av Synteserapporten og regjeringens Strategi for helhetlig instituttpolitikk (februar 2020), har Kunnskapsdepartementet bedt Forskningsrådet om å gjennomgå grunnfinanseringssystemet for forskningsinstitutter ble etablert av Stortinget i 2008.

Rapport om oppfølgning av 12 institutter utenfor grunnfinansieringssystemet

Regjerningens Strategi for en helhetlig Instituttpolitikk ble lansert i februar. Regjeringen definerer instituttpolitikken å gjelde for de 32 forskningsinstituttene og -konsernene som mottar grunnfinansiering gjennom Forskningsrådet, samt ytterligere 12 institusjoner.

Forskningsrådet fikk i oppdrag "å konkretisere innholdet i en felles oppfølging av de 12 instituttene utenfor grunnfinansieringssystemet".

Rapporten konkluderer med en anbefaling om å opprette en felles oppfølgningsarena for de 12 instituttene, som omfatter følgende fire elementer:

  • rapportering av nøkkeltall
  • forskningsfaglig rapportering
  • etablering av møteplasser
  • oppfølgning av vitenskapelig kvalitet på sikt