Oppfølging av synteserapport om instituttpolitikken

Vi har laget en synteserapport med anbefalinger til instituttpolitikken basert på evalueringer av de fire instituttgruppene. Etter høring er revidert rapport sendt Kunnskapsdepartementet.

Synteserapporten, med tittelen En målrettet og effektiv instituttpolitikk, ble lagt ut på åpen høring i november 2018. Etter høringen ble det foretatt mindre justeringer av rapporten før den ble sendt til Kunnskapsdepartementet i januar 2019. 

På grunnlag av rapporten og departementenes arbeid med en ny helhetlig instituttpolitikk, vil vi lage en ny strategi for forskningsinstituttene. 

Les den reviderte rapporten om instituttpolitikken.

Mange innspill fra UH- og instituttsektoren 

Mange av innspillene er opptatt av rammebetingelsene i sektoren. Mens instituttene er positive til en opptrapping av basisbevilgningen deres, er UH-sektoren mer skeptisk og spørrende til hvordan en slik opptrapping skal finansieres.

Her kan du lese høringssvarene til synteserapporten.

Evalueringene av de fire instituttarenaene