Vi søker nye medlemmer til referansegruppene for Horisont Europa

Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal fornye våre nasjonale referansegrupper for Horisont Europa. Vi søker etter kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder, som forskning, næringsliv, offentlige virksomheter, investormiljøer og organisasjoner. Frist for å foreslå navn er 6. mai.

Ung kvinne snakker i telefon
Forskningsrådet søker etter personer fra alle samfunnsområder til nasjonale referansegrupper for Horisont Europa.

Sommeren 2020 etablerte Forskningsrådet og Innovasjon Norge nasjonale referansegrupper for EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Medlemmene av referansegruppene ble oppnevnt for to år, og oppnevningsperioden for de nåværende medlemmene utløper derfor ved utgangen av juni 2022.  

Referansegruppene har spilt en viktig rolle for å sikre godt forankrede faglige innspill til Horisont Europa. Vi ønsker derfor å videreføre og fornye dem. Til reoppnevnelsen sommeren 2022 ønsker vi både å ha med oss en del av representantene som deltar i de nåværende referansegruppene og å rekruttere nye representanter. 

Referansegruppene er viktige arenaer for innspill knyttet til Norges prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa. Gruppene er tett påkoblet arbeidet norske representanter i programkomiteene gjør med å utarbeide arbeidsprogram for de ulike delene av Horisont Europa. De skal være i tett dialog med forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig virksomheter.   

Referansegruppene skal også bidra til å utvikle norske aktørers innsikt og deltakelse i rammeprogrammet. De blir viktige for å sikre godt samspill mellom nasjonale strategier, konkurransearenaer og utlysninger. 

Det er etablert nasjonale referansegrupper på følgende ti områder av Horisont Europa: 

 1. Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie Skłodowska-Curie Actions 
 2. Forskningsinfrastruktur 
 3. Helse 
 4. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn 
 5. Samfunnssikkerhet 
 6. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet 
 7. Klima, energi og mobilitet 
 8. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø 
 9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC), økosystemer for innovasjon og Det europeiske instituttet for teknologi og innovasjon (EIT) 
 10. Juridisk og økonomiske forhold (deltagelsesregelverket) 

Referansegruppene har mellom 20 og 35 medlemmer hver. Medlemmer oppnevnes for to år, med mulighet for gjenoppnevning. 

Hva forventes? 

Vi forventer at medlemmene i referansegruppene har nødvendig kompetanse for å gi relevante faglige innspill. De bør ha god kjennskap til Horisont Europa. For å bringe inn kunnskap fra nye aktører kan det også rekrutteres medlemmer med begrenset kjennskap til rammeprogrammet. Disse må da tilegne seg relevant kompetanse etter oppnevning. 

Medlemmene av referansegruppene er oppnevnt i kraft av kompetansen de besitter. De er ikke representanter for institusjonen eller virksomheten de jobber for, men det forutsettes at medlemmene har god dialog med institusjoner og virksomheter på sine respektive områder. Vi ønsker at medlemmene av referansegruppene gir innspill med utgangspunkt i nasjonale forsknings-, innovasjons- og samfunnsbehov. Det er viktig at medlemmene kan sette av tilstrekkelig tid til arbeidet i referansegruppene og at de kan gi innspill også ved korte tidsfrister. 

Innovasjon Norge er ansvarlig for å administrere referansegruppen for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon og Det europeiske instituttet for teknologi og innovasjon (EIT), mens Forskningsrådet er ansvarlig for de øvrige referansegruppene. 

Du er velkommen til å foreslå deg selv til en av referansegruppene, men det er også mulig å foreslå gode kandidater du kjenner til. Dersom du foreslår andre enn deg selv, må du opplyse om vedkommende vet at han/hun blir foreslått. Det er mulig å foreslå kandidater til flere grupper, men samme person kan kun oppnevnes til én gruppe. 

Her kan du registrere deg eller foreslå andre: 
Ønsker du å være medlem i nasjonal referansegruppe for Horisont Europa? (office.com)

Se listen over de nåværende medlemmene i referansegruppene:  
Nasjonal referansegrupper (forskningsradet.no) 

Vi ber om at du oppgir 

 • Ditt eget navn, epostadresse og arbeidssted 
 • Hvilken gruppe ønsker du å være medlem av, eller foreslår kandidat til 
 • En kort begrunnelse for forslaget (enten det gjelder deg selv eller annen kandidat) 
 • Navn, epostadresse og arbeidssted til kandidaten du eventuelt foreslår 

Frist for å melde din interesse er fredag 6. mai 2022. 

Her kan du finne mer informasjon om Horisont Europa.

Kontaktperson

Tom-Espen Møller

  SpesialrådgiverInternasjonalt samarbeid

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.