24 millioner kroner til økt samarbeid innenfor rettsvitenskap

Forskningsrådet følger opp evalueringen av norsk rettsvitenskap med flere tiltak.

I november 2021 la Forskningsrådet fram resultatet av evalueringen av norsk rettsvitenskap. Hovedfunnet var at det står bra til med den rettsvitenskapelige forskningen i Norge. Samtidig kom den internasjonale evalueringskomiteen med flere anbefalinger til hvordan den rettsvitenskapelige forskningen kan styrkes og videreutvikles.

Som en oppfølging av disse anbefalingene, lanserer Forskningsrådet nå flere tiltak. Blant annet lyser vi ut 24 millioner kroner til nettverksstøtte. Målet er å bidra til økt nasjonalt og internasjonalt forskersamarbeid, spesielt innenfor forskning på regulatorisk utvikling. Rettslig regulering blir stadig mer kompleks, endres hyppigere og må i stor grad forholde seg til internasjonale rammeverk. Nettverksstøtten kan også inkludere tilbud til ph.d.-stipendiater.

— At vi har gode rettsvitenskapelig miljøer i Norge er viktig for alle samfunnsområder. Mer kontakt mellom forskningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt vil styrke kvaliteten på forskningen og gjøre den enda mer relevant i møte med de store samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, sier områdedirektør i Forskningsrådet Kristin Danielsen.

Utlysningen har søknadsfrist 16. november.

Flere muligheter for ekstern finansiering

Ettersom rettslig regulering blir stadig viktigere på alle samfunnets områder, vil Forskningsrådet jobbe målrettet med hvordan rettsvitenskapelige perspektiver bedre kan integreres i tematiske satsinger. Dette må skje i dialog med fagmiljøene.

Forskningsrådet vil også

  • gå i dialog med de juridiske miljøene om muligheter for å søke ekstern finansiering både nasjonalt og internasjonalt

  • bringe innovativt lovarbeid inn i dialogen med relevante departementer

Evalueringen av rettsvitenskapelig forskning

Norsk rettsvitenskap ble evaluert i 2019-2021. Målet med evalueringen var å vurdere kvaliteten på norsk rettsvitenskapelig forskning på nasjonalt nivå og ved de enkelte evaluerte institusjonene. Internasjonale fageksperter ble brukt til å gjennomføre evalueringen for å få et blikk utenfra på norsk rettsvitenskapelig forskning.

Last ned rapportene her (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.