Ofte stilte spørsmål om økonomiske og juridiske tema

På denne siden finner du svar på spørsmål som ofte stilles av søkere til Horisont Europa, både i søknadsfasen og i selve gjennomføringen av prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på informasjonen på denne siden er veiledende, mens informasjon og dokumenter som du finner på EUs nettsider er juridisk bindende for søkere og prosjekter.

Snarveier til info på denne siden:

Gender Equality Plans (GEP): krav til handlingsplaner for likestilling 

Europakommisjonen innfører krav om handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plans, GEP) på organisasjonsnivå for søkere og samarbeidspartnere for Horisont Europa-utlysninger. Dette gjelder for utlysninger med frist i 2022 og senere. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Hva er kravene til handlingsplan for likestilling?

Organisasjonens handlingsplan for likestilling må oppfylle disse fire kravene:

 1. Handlingsplanen skal være vedtatt av ledelsen og offentlig tilgjengelig på institusjonens hjemmeside
 2. Handlingsplanen skal vise til øremerkede ressurser for arbeidet med likestilling.
 3. Handlingsplanen skal inkludere kjønnsdelte data for alle stillingskategorier og vise hvordan man skal gjennomføre årlig rapportering og oppfølging.
 4. Handlingsplanen skal vise hvordan arbeidet støttes med opplæring og kompetansebygging.

I tillegg til de obligatoriske kravene, anbefaler EU-kommisjonen også å inkludere flere innsatsområder i handlingsplanene.

Anbefalte innsatsområder:

 • organisasjonskultur og balanse mellom jobb og privatliv
 • kjønnsbalanse i ledelse og beslutningstaking
 • kjønnsbalanse i rekruttering og karriereutvikling
 • integrering av et kjønnsperspektiv i forskning og undervisningsinnhold
 • tiltak mot kjønnsbasert vold og seksuell trakassering
Hvem gjelder GEP-kravene for?

Kravene gjelder for:

 • offentlige virksomheter, inkludert departementer, forskningsfinansierende institusjoner, kommuner, fylkeskommuner og museer
 • forskningsinstitutter, både offentlige og private
 • høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner; universiteter og høyskoler, både offentlige og private

Kravet gjelder for organisasjoner i EU-medlemsland og assosierte medlemmer som Norge.

Hvem gjelder IKKE GEP-kravene for? Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor. Institusjoner fra ikke-assosierte land blir ikke berørt.
Når gjelder GEP-kravene?

Kravene gjelder for alle utlysninger med frist i 2022 og framover. Kravene må være oppfylt ved kontraktsinngåelse (signering av Grant Agreement).

Registering og validering

Hvor på Europakommisjonens nettsider søker jeg midler? Du søker via den sentrale søknadsportalen Funding & Tenders Portal. Her finner du alle aktuelle utlysninger til alle deler av Horisont Europa.
Hvordan søker jeg midler fra Horisont Europa? For å kunne delta i en Horisont Europa-søknad må organisasjonen din registreres i Funding and Tenders Portal og ha en Participant Identification Code (PIC). En slik kode får du ved å fylle ut informasjonen på siden med deltakerregisteret, Participant Register.
Når blir en organisasjon validert? Når en organisasjon/bedrift for første gang får tilslag på en søknad, må informasjonen som er oppgitt på søknadstidspunktet sjekkes. Dette kalles for “validering” og gjennomføres av Europakommisjonens valideringstjeneste.
Må en organisasjon / bedrift være validert for å kunne være med i en Horisont Europa-søknad? Nei, men organisasjonen/bedriften må være registrert i Funding and Tenders Portal og ha egen Participant Identification Code (PIC). Det er ikke noe problem å delta i en Horisont Europa-søknad med en midlertidig PIC-kode som har status som registrert, men ikke validert. Opplysningene organisasjonen har oppgitt i Funding and Tender Portal skal etter hvert verifiseres. Organisasjonen din blir da kontaktet og bedt om å fylle ut, supplere eller verifisere disse opplysningene.
Hvor lang tid tar det å bli validert? Hvor lang tid validering tar varierer fra noen dager til flere uker eller måneder. Det avhenger både av hvor omfattende valideringen blir og hvor god dialog det er mellom EUs valideringstjeneste og søkeren.
Skal internasjonale partnere valideres og ha eget PIC-nummer? Internasjonale partnere må være registrert i Funding and Tenders Portal og skal ha egen PIC (Participant Identification Code), men blir ikke validert. Partnerne skal beskrives i seksjon 4.2. Arbeidsoppgavene deres og estimerte kostnader må være angitt i Anneks 1 og 2.
Hvilke dokumenter trenger organisasjonen / bedriften for å bli validert?

For å bli validert, vil du bli bedt om å laste opp de nødvendige dokumentene som viser juridisk status og opprinnelse.

Alle organisasjoner og bedrifter som blir validert må fylle ut og laste opp en Legal Entity Form. Skjemaet inneholder organisasjonens juridiske informasjon som stort sett kan hentes fra Brønnøysundregisteret. Husk å registrere organisasjonens/bedriftens navn slik det er registrert i Brønnøysundregisteret. Ikke benytt engelske versjoner som ikke er offisielt registrert.

I tillegg må det lastes opp dokumenter som bekrefter:

 1. Offisielt navn
 2. Juridisk form/status
 3. Offisiell adresse

Hva slags dokumenter som må lastes opp er avhengig av organisasjonens juridiske status:

Enkeltpersoner (fysiske personer)

 • Kopi av pass eller identitetskort og
 • Hvis personen er momsregistrert; et offisielt momsdokument/momsattest

Offentlige organer

 • Kopi av resolusjon, lov, forskrift eller beslutning om å opprette det offentlige organet, eller et annet offisielt dokument som viser status som offentlig organ og
 • Hvis moms-registrert; et offisielt momsdokument, hvis ikke kan det kreves bevis på momsfritak.

Bedrifter og andre type organisasjoner

 • Kopi av et offisielt dokument som viser det juridiske navnet, adressen og nasjonale registreringsnummeret.
 • Kopi av momsregistreringsdokumentet hvis organisasjonen er momsregistrert.
 • I Norge vises momsnummeret på Brønnøysundsattesten og det kreves ingen tilleggsdokument som viser momsregistrering.
 • Hvis organisasjonen ikke er momsregistrert, må det fremlegges bevis på momsfritak.

Startups, SMB-er og mid-caps

 • SMB-status er i utgangspunktet basert på egenerklæringen i Funding & Tenders Portal. Statusen kan verifiseres gjennom en såkalt SME Self-Assessment.
 • Krever utlysningen at bedriften har status som startup, SMB eller mid-cap må dette bekreftes under valideringen ved å laste opp følgende dokumenter relatert til siste avsluttede regnskapsperiode:
  • Balanseregnskap (“balance sheet”)
  • Resultatregnskap (“profit and loss accounts”)
  • Antall ansatte målt i årlige arbeidsenheter

Nyetablerte selskaper som (start-ups) som ennå ikke har avsluttet regnskapet skal laste opp en egenerklæring, som inneholder et bona fide estimat (i form av en forretningsplan) for hele regnskapsperioden (regnskapsår) som vil være nødvendig for at bedriften skal generere omsetning.

Bedrifter uten omsetning med en aktivitet som innebærer lang tid til kommersialisering skal laste opp:

 • Balanseregnskap, resultatregnskap og antall ansatte målt i årlige arbeidsenheter knyttet til siste avsluttede regnskapsperiode
 • En egenerklæring som inneholder et bona fide-estimat (i form av en forretningsplan) for hele perioden som vil være nødvendig for å generere omsetning, inkludert en erklæring om investeringer og forventet avkastning, for å vise at virksomheten er engasjert i økonomisk aktivitet, til tross for mangel på omsetning.

Registrering av juridiske enheter

LEAR

Budsjettering og rapportering av kostnader

Rapportering og utbetalinger

Spørsmål knyttet til signering av Grant Agreement og Consortium Agreement

Prosjektgjennomføring

Gode råd om prosjektstyring

Kostnader

Bruk av tredjepart / third parties

Statsstøtte

Spørsmål knyttet til EIC Accelerator

EIC Accelerator står for European Innovation Council Accelerator. Denne ordningen i Horisont Europa retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter som har et stort potensial for å vokse internasjonalt. Bedrifter kan søke om både tilskudd og egenkapital. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk helt åpent og retter seg til enkeltbedrifter.

Du finner svar på spørsmål om EIC Accelerator i Innovasjon Norges Accelerator FAQ.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.