Horisont Europa kurstilbud

Vi har kurstilbud til deg enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.

I kurstilbudet finner du introduksjonskurs til Horisont Europa, kurs i strategiutvikling, hvordan man utarbeider gode prosjektforslag, prosjektledelse, økonomi, og kurs om spesielle tema som f.eks innovasjonsledelse, Impact og Exploitation, samt Open Access. Kursene er basert på en kombinasjon av presentasjoner, eksempler og praktiske øvelser i grupper.

Gratis kurs

Noen av kursene holdes digitalt, mens andre kurs har fysisk oppmøte. For webinarer vil lenke til pålogging og til kursmaterialet bli sendt påmeldte deltakere noen dager før kursstart.

Kursene er gratis og åpne for alle, men vi tar et gebyr på NOK 1000 for ikke oppmøtte registrerte deltakere.

Kursene er delt i fem kategorier (A-E), og dekker tre kunnskapsnivåer

  • nivå 1 (nybegynner)
  • nivå 2 (viderekomne)
  • nivå 3 (avansert)

Naviger deg til mer detaljert beskrivelse om kursene via lenkene under

Vi kan også skreddersy kurs og veiledning ved behov. Ta kontakt med spesialrådgiver Inger Nordgard for mer informasjon (Se kontaktinfo i høyre marg fra desktop og lengre ned på siden hvis du leser dette fra mobil).

A: Horisont Europa - oversikt

Introduksjonskurs

A.1 - Introduction to Horizon Europe (1 dag) – Nivå 1/2

Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram:

  • Struktur og innhold blir gjennomgått, og nye satsinger som kommer i Horisont Europa blir forklart (missions, clusters, new forms of partnerships, InvestEU etc)
  • Hvordan lese arbeidsprogrammene?
  • Hvilke endringer medfører det for søknadsskriving og prosjektledelse i forhold til Horisont 2020?

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Guide to EU-funding 2021-2027 (individuell e-læring) - Nivå 1

Lær hvordan du finner en EU finansiering /utlysning som passer for deg – hvordan du bygger en EU finansieringsstrategi – hva du trenger for å lykkes med å skaffe finansiering og sist, men ikke minst, hvordan du setter sammen et godt prosjektforslag. Kurset tas som individuell e-læring, og tar et par timer å gjennomføre.
E-læringen forgår på engelsk.

Dette kurset blir satt opp på et senere tidspunkt.

Getting ready for Horizon Europe (1 dag) – Nivå 2/3

Kurset er satt sammen for å hjelpe ledere, senior EU-rådgivere og forskere å legge en strategisk plan for Horisont Europa. Kurset gir innsikt i politikken, strategiene og tenkningen bak Horisont Europa, og gir også en oversikt over struktur og innhold i programmet. Kurset er ikke åpent for deltakelse fra private konsulentfirmaer.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Dr. Sean McCarthy, Hyperion.

Dette kurset blir satt opp på et senere tidspunkt.

B: Prosjektutvikling

Kurs om prosjektutvikling

EU R&I Proposal Writing: the first steps (1 day) – Level 1

Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering av prosjektforslag. Kurset avsluttes med en praktisk øvelse.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2

Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Kursets dag 2 er viet til hvordan best beskrive forventet samfunnseffekt av prosjektet, til innovasjon og utnyttelse av prosjektresultatene, i tillegg til hvordan man best kan skreddersy en effektiv Dissemination and Communication Plan for å få høyest mulig potensiell samfunnseffekt av prosjektet.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Horizon Europe Proposal Writing: Impact (1 day) – Level 3

Dette kurset dekker de same tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Dette kurset blir satt opp på et senere tidspunkt.

Horisont Europa Prosjektutvikling 1 – Nivå 1

Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.
Kurset holdes på norsk, med kursmateriell på engelsk. Kurset kjøres i fem bolker a 1,5 timer, mandag til fredag samme uke.

Dette kurset blir satt opp på et senere tidspunkt.

C: Prosjektledelse

Kurs om prosjektledelse

Research and Innovation Project Management: the first steps (1-dag) – Nivå 1

Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Project Management and Reporting in Horizon 2020 and Horizon Europe (1 dag) – Nivå 2

Dette kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Grant Agreement preparation and the Consortium Agreement in Horizon Europe (1 dag) – Nivå 2

Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP). Vi gjennomgår hvordan man setter opp en god konsortieavtale, basert på den mye brukte DESCA malen, og gir eksempler på konsortieavtaler for ulike prosjekttyper. Kurset avsluttes med en gjennomgang av noen praktiske eksempler på utfordrende situasjoner som kan oppstå i et prosjekt, og hvordan en god konsortieavtale kan hjelpe til å løse problemer og forhindre at slike situasjoner oppstår.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Horizon 2020 and Horizon Europe Project Management and Finance (2 dager) – Nivå 3

Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

Hoveddelen av kurset fokuserer på den løpende rapporteringen, periodisk rapportering og sluttrapportering som skal gjøres i et prosjekt, samt granskningsmøter, og forskjellene fra Horisont 2020 vil bli gjennomgått. Det er også spesielt fokus på IP, utnyttelse av prosjektresultater, innovasjonsledelse, åpen aksess og data management. Kurset avsluttes med en gjennomgang av de forpliktelsene prosjektpartnerne har etter at prosjektet er avsluttet, noe som er viktigere i Horisont Europa enn i tidligere rammeprogram.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

D: Økonomi og budsjettering

Kurs om finansiering og budsjettering

Budgeting in Horizon Europe (1 dag) – Nivå1

Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering i Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Financial Rules of Horizon 2020 and Horizon Europe (1 dag) – Nivå 2

Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2

Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (3 dager) – Nivå 2/3

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020 og orisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Kurset gir deg en introduksjon til de finansielle reglene i Horisont 2020 – fra basis til de mest avanserte problemstillinger, samt en workshop hvor deltakerne får utlevert en pakke bestående av timelister, lønnsslipper, fakturaer, kontrakter og annet materiale for et virtuelt Horisont 2020-prosjekt. Deltakerne skal så kalkulere godkjente kostnader (eligible costs) og sende en finansiell rapport (financial statement).

Vi snakker også om hvordan finansielle problemstillinger skal håndteres i prosjektrapporteringen, inkludert avvik, feil og andre flaskehalser, og gir en introduksjon til prosjektrevisjoner (audits), prosedyrer, hva som er hensikten med dem og hva som kan være potensielle risiki. Kurset avsluttes med en workshop on prosjektrevisjoner. Deltakerne får en rolle som proskjektrevisor for en dag, og skal gjøre en revisjon av finansielle rapporter og komplett dokumentasjon av et EU-prosjekt.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Dette kurset blir satt opp på et senere tidspunkt.

Horizon Europe Finances linked with Consultancy (1-3 dager) – Nivå 3

Dette kurset tilbys til universiteter, institutter og bedrifter som ønsker et skreddersydd kurs, tilpasset deres behov. Kurset er satt sammen av moduler, hvor man kan velge enten en-dags kurs kombinert med todagers konsulenthjelp/simulert revisjon, eller et todagers kurs kombinert med en dag konsulenthjelp/simulert revisjon. Se kursagendaen for forslag til struktur, og ta kontakt med Forskningsrådet for å avtale et skreddersydd kurs for din organisasjon.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Dette kurset blir satt opp på et senere tidspunkt.

Financial Rules of Horizon 2020 and Horizon Europe (5 korte webinarer) – Nivå 2

Dette kurset kjøres kl 9-11 hver dag mandag til fredag i en uke, og består av består av 5 deler a 90 + 30 minutter.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Financial rules of EU projects (e-læring – ca to timers varighet ) – Nivå1

Dette e-læringskurset gir deg en introduksjon til finansiering av EU-prosjekter; fra grunnleggende finansieringsregler til utvikling av et godt budsjett. Vi gjennomgår også formelle krav og krav til finansiell oppfølging underveis i et prosjekt.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Dette kurset blir satt opp på et senere tidspunkt.

E: Spesialkurs

Kurs om spesielle temaer

Innovation in EU R&I Projects (1 dag) – Nivå 2

Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag. Vi vil også gjennomgå ulike måter å utnytte prosjektresultatene på, både kommersielt og på andre måter. Vi kommer også inn på intellektuelle rettigheter (IP). I tillegg gir kurset tips og hint om god innovasjonsledelse i løpende prosjekter, og viser også praktiske eksempler på god og dårlig innovasjonsledelse.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Impact and Exploitation – the business-oriented approach (2x 0,5 dager) – Nivå 3

Kurset fokuserer på to viktige elementer I Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA). Vi viser deg ulike verktøy du kan bruke til dette, f.eks lean canvas metoden. Vi vil også gjennomgå ulike måter å utnytte prosjektresultatene på, både kommersielt og på andre måter. Vi kommer også inn på intellektuelle rettigheter (IP).

I Horisont Europa er det satt krav til at prosjektresultatene skal utnyttes etter at prosjektet er ferdig. Dette skiller seg fra Horisont 2020, hvor det bare ble krevet en plan for utnyttelse etter at prosjektets ferdigstillelse. Vi vil derfor gå igjennom disse kravene, og vise ulike måter å utnytte prosjektresultater etter prosjektslutt.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Dissemination and Open Access in Horizon Europe (1 dag) – Nivå 2

I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert. Kurset dekker også hvordan man forholder seg til open access i et EU-prosjekt. Vi avslutter kurset med en workshop, hvor prosjektdeltakerne utarbeider en strategi for informasjonsspredning og en plan for datahåndtering i et tenkt prosjekt.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Finn datoer for dette kurset og meld deg på.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 21.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.