Innspill til Forskningsrådets strategi

Høringsnummer:

2843

Svarfrist:

26. jan. 2024

Emne:

Strategi for Norges forskningsråd

Publisert:

13. des. 2023

26. jan. 2024

Om høringen

Forskningsrådets styre utarbeider ny strategi for vår virksomhet, som skal ferdigstilles våren 2024. Vi har gjennom det siste året hatt flere og brede innspillsprosesser og dialogmøter hvor vi har fått verdifulle innspill som vi har tatt med oss i arbeidet med utkastet til strategien. Vi inviterer nå til å gi innspill til dette utkastet som vi tar med oss inn i den avsluttende fasen av arbeidet. Du finner utkastet til strategi nederst på denne siden.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, Forskningsrådets vedtekter, og regjeringens mål for Forskningsrådet gir rammen for Forskningsrådets virksomhet og ligger til grunn for denne strategien. Strategien er en operasjonalisering av disse rammene og er vårt viktigste styringsverktøy. Målområdene i strategien beskriver hvordan Forskningsrådet kan bidra og hvor det er særlig viktig for Forskningsrådet å få til en endring. Prioriteringene løfter fram de viktigste grepene vi skal gjøre for å få til endringene og bidra til å løse utfordringene, og er ikke heldekkende for Forskningsrådets arbeid og ansvarsområder.  

De tverrgående og strukturelle prioriteringene i denne strategien er gjeldende for alle Forskningsrådets områder. Strategien er førende for Forskningsrådets porteføljearbeid, der porteføljeplanene og investeringsplanene angir bredden av vårt arbeid. De tematiske prioriteringene fra langtidsplanen (hav og kyst, helse, klima, miljø og energi, muliggjørende og industrielle teknologier, samfunnssikkerhet og beredskap, tillit og fellesskap) følges opp i porteføljene, og Forskningsrådets arbeid innenfor de tematiske prioriteringene omtales derfor ikke ytterligere i strategien. Les mer om Forskningsrådets porteføljearbeid her: Porteføljer (forskningsradet.no)

I likhet med langtidsplanen har vår strategi et langsiktig perspektiv i de overordnede linjene. De mer konkrete prioriteringene vil rulleres i takt med endringsbehovene. Parallelt med utarbeidelse av strategien pågår det en gjennomgang av forskningssystemet. Utviklingen og resultatet av dette arbeidet vil kunne påvirke innretningen og prioriteringene i strategien.

Høringssvar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 19:19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.