Utvalgsarbeid for bedre datainfrastruktur

Datainfrastrukturen i Norge må legge bedre til rette for bruk og gjenbruk av data fra forskning og forvaltning.

Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om å nedsette et utvalg som skal vurdere og foreslå løsninger til videreutviklingen av datainfrastruktur i Norge.

Utvalget skal gi sine anbefalinger innen 1. mai 2022.

Utvalgets arbeid

Data fra forskning og forvaltning spiller en viktig rolle i omstillingen av næringslivet, tjenesteutvikling i offentlig sektor og utviklingen av ny kunnskap. Data produsert av offentlig finansiert virksomhet må gjøres tilgjengelige for alle og komme hele samfunnet til nytte. For å oppnå dette, er det behov for å undersøke hvordan datainfrastrukturen bør organiseres, styres og finansieres.

Forsknings- og utdanningssystemet må understøtte datadrevet forskning, forvaltning, tjenesteutvikling og verdiskaping på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte. For å ivareta denne dimensjonen skal utvalgets arbeid koordineres godt med en styringsgruppe nedsatt av HK-dir som skal utrede infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata. FAIR er et engelsk akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable og viser til de internasjonalt anerkjente prinsippene om at forskningsdata skal være tilgjengelige, gjenfinnbare, kunne håndteres maskinelt og være gjenbrukbare.

I høst avsluttes også et utvalgsarbeid om rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av data, som utvalget vil trekke veksler på.

Les mandatet for utvalget.

Om utvalget

Utvalget skal ha til sammen fem møter i høsten 2021. Utvalget består av deltagere fra forskningsinstitusjoner, tjenestetilbydere, næringslivet og forvaltningsorganer med ansvar for særlig relevante forvaltningsdata for forskning:

Deltakerne i utvalget

Navn  

Stilling 

Arbeidsgiver 

Kenneth Ruud, leder  

Professor  

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Ingrid Heggland, nestleder  

Førstebibliotekar, prosjektleder

NTNU, Universitetsbiblioteket 

Ingunn Limstrand  

Seksjonsleder  

Miljødirektoratet  

Klas Henning Pettersen

Leder

NORA, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Gunnar Bøe  

Daglig leder  

Uninett Sigma 2 AS  

Tanja Storsul  

Direktør  

Institutt for samfunnsforskning  

Knut Kalgraff Skjåk  

Avdelingsdirektør  

NSD  

Christine Stansberg  

Seniorrådgiver  

UiB-Elixir  

Pål Richard Romundstad  

Professor  

NTNU, Institutt for samfunnsmedisin  

Alexander Refsum Jensenius  

Forsker, musikkteknologi  

UiO  

Ann-Kristin Brændvang  

Fagdirektør  

SSB  

Kjetil Thorvik Brun  

Leder, teknologi og digitalisering  

Abelia  

Geir Huse  

Forskningsdirektør  

Havforskningsinstituttet