Mange gode innspel om barn og unge

Nyleg bad samfunnsoppdraget om inkludering av barn og unge om innspel via nettsida, og responsen har vore god. Heile 150 bidrag har komme frå enkeltpersonar, verksemder, organisasjonar og forskarar. 

– Vi har fått mange nyttige innspel til det vidare arbeidet. Vi vil gå gjennom innspela, og dei vil gå inn i kunnskapsgrunnlaget vårt, seier Gunnlaug Daugstad, som leier den operative gruppa for samfunnsoppdraget. 

Innspela spenner breitt og omfattar tema som førebygging, tidleg innsats og den viktige rolla som skulen har. I tillegg til forsking, samarbeid på tvers av sektorar og verdien av kultur og frivillige organisasjoner. Mange gir også uttrykk for at dei ønskjer å bidra i arbeidet med samfunnsoppdraget. 

– Eg vil takke alle som har teke seg tid til å komme med innspel til oss. Vi vil i tida framover gjennomføre fleire innspelsmøte, slik at endå fleire får høve til å involvere seg, seier Gunnlaug Daugstad. 

Innspelsmøta vil gå føre seg fleire stader i landet, og startkonferansen vil gå av stabelen allereie 2. november på Grorud samfunnshus i Oslo.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 22:23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.