Mandat for operativ gruppe

Regjeringen lanserte i Meld. St. 5 (2022-2023) Langtidsplanen for forskning- og høyere utdanning 2023-2032 (LTP) et samfunnsoppdrag om å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Stortinget sluttet seg til LTP 14. februar 2023. Før samfunnsoppdraget kan settes i gang, skal det konkretiseres gjennom en innledende fase (designfasen), som strekker seg fram til utgangen av april 2024. Samfunnsoppdraget skal igangsettes i løpet av 2024. Samfunnsoppdraget skal være et utviklingsorientert arbeid som bygger på tidligere kunnskap, med mål om at det kan skape noe nytt på et komplekst område.

Igangsettelsen av et samfunnsoppdrag om barn og unge er en del av en bredere velferdspolitisk satsing for å redusere ulikhetene i samfunnet. En annen sentral milepæl i dette arbeidet er en stortingsmelding, som skal peke ut politisk retning for regjeringens arbeid for barn, ungdom og deres foreldre. Meldingen, som skal legges frem i 2025, vil omtale status og veien videre for samfunnsoppdraget. Både samfunnsoppdraget og meldingen vil bygge på pågående arbeid gjennom kjernegruppa for utsatte barn og unge, oppfølging av BarnUnge21-strategien mm. 

Den operative gruppa skal gi råd til departementene om hvordan samfunnsoppdraget bør utvikles videre. Dette mandatet beskriver ansvaret og oppgavene til operativ gruppe i designfasen. Det er aktuelt å videreføre gruppen i gjennomføringsfasen fra 2024.  

Oppgaver og forventede resultater 

Operativ gruppe har i designfasen ansvar for å oppsummere relevante erfaringer og å gi forslag til hvordan samfunnsoppdraget skal utvikles og organiseres.  

Operativ gruppe skal: 

  • Innen 12. juni 2023 foreslå en plan for involvering og mobilisering av alle relevante sektorer og aktører for å konkretisere samfunnsoppdraget, og gjennom dette skape eierskap, engasjement og legitimitet. Brukermedvirkning fra barn og unge blir viktig i planen. Før operativ gruppe kan igangsette planen for involvering, skal denne avstemmes mot plan for innspillsprosess knyttet til den overnevnte stortingsmeldingen. Departementene tar initiativ til en dialog med operativ gruppe om dette. 
  • Innen 15. november 2023:  
    • oppsummere kunnskap og erfaringer med relevans for samfunnsoppdraget, og peke på eventuelle kunnskapshull på området 
    • lage en oversikt over eksisterende programmer og virkemidler som understøtter samfunnsoppdraget - og skissere en mulig videre prosess for å sette sammen disse på nye måter for å nå målene 
    • foreslå hvordan en budsjettsatsing knyttet til samfunnsoppdraget kan se ut 
  • Innen 1. februar 2024 foreslå tidfestede mål, delmål og avgrensning av samfunnsoppdraget, og foreslå en organisering og innretning av arbeidet med samfunnsoppdraget etter designfasen. 
  • Innen 1. mai 2024 gi et innspill til stortingsmeldingen om sosial utjevning og mobilitet, med vekt på forskning og innovasjon. 

Sammensetning og roller 

Operativ gruppe: 

Forskningsrådet (leder) 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Barne- og familiedirektoratet 

Helsedirektoratet 

Utdanningsdirektoratet 

Kulturtanken 

DOGA (Design og arkitektur Norge) 

KS (Kommunesektorens organisasjon)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (fra 20.09.2023)

Sekretariat: 

Forskningsrådet leder og organiserer sekretariatet for operativ gruppe.   

Arbeidsform 

Å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv berører en rekke politikkområder, forvaltningsnivåer og samfunnsaktører. Kompleksiteten i oppdraget krever en utforskende arbeidsform for å finne fram til egnede måter å jobbe på. I arbeidet skal det foreslås ambisiøse og tidsavgrensede mål og delmål. Det er behov for å se på hvordan man kan integrere og samordne den offentlige innsatsen på området for å nå målene. Det er også behov for å tenke nytt om samspillet med bl.a. forskningsmiljøer, næringsliv, frivilligheten og barn og unge selv i arbeidet med å utforme samfunnsoppdraget.  

Økonomi 

Arbeidet i designsfasen gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer i alle involverte virksomheter. Kostnadene ved eventuelle utredninger og/eller kunnskapsoppsummeringer må finansieres innenfor gjeldende bevilgning. 

Rapportering og dialog 

Operativ gruppe rapporterer til og har dialog med den tverrdepartementale arbeidsgruppen, som har ansvaret for avklaringer og forankring i departementenes styringsgruppe. Rapportering på fremdrift av samfunnsoppdraget skal også inngå i den ordinære styringsdialogen mellom virksomhetene og departementene. 

Videre arbeid – implementeringsfasen 

Det er aktuelt å videreføre operativ gruppe i gjennomføringsfasen fra 2024. Det er ønskelig at operativ gruppe utvikler tanker om gruppens rolle inn i gjennomføringsfasen. 

Versjon 20.09.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.