Utvalgsarbeid for bedre datainfrastruktur

Datainfrastrukturene i Norge må gi bedre støtte for bruk og gjenbruk av data fra forskning og forvaltning.

Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) nedsatte på vegne av Kunnskapsdepartementet et utvalg høsten 2021 som skulle vurdere og foreslå løsninger til videreutviklingen av datainfrastruktur i Norge.

Les utvalgets rapport som ble overlevert til Kunnskapsdepartementet 10. mai 2022 (pdf)

Innspill fra interessenter

En viktig del av leveransen fra utvalget var å foreslå en modell for framtidige investeringer og drift av infrastrukturer for å oppnå FAIR forskningsdata.
Utvalget ga i februar 2022 noen hovedanbefalinger om finansiering av ulike datainfrastrukturer og ba om innspill fra interessenter i forskning, forvaltning og næringsliv.

Utvalgets arbeid

Data fra forskning og forvaltning spiller en viktig rolle i omstillingen av næringslivet, tjenesteutvikling i offentlig sektor og utviklingen av ny kunnskap. Data produsert av offentlig finansiert virksomhet må gjøres tilgjengelige for alle og komme hele samfunnet til nytte. For å oppnå dette, er det behov for å undersøke hvordan datainfrastrukturen bør organiseres, styres og finansieres.

Forsknings- og utdanningssystemet må understøtte datadrevet forskning, forvaltning, tjenesteutvikling og verdiskaping på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte. For å ivareta denne dimensjonen skal utvalgets arbeid koordineres med en styringsgruppe nedsatt av HK-dir. Deres mandat er å utrede hvordan forskere utnytter infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata og hvilke forbedringer det er behov for. FAIR er et engelsk akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable og viser til de internasjonalt anerkjente prinsippene om at forskningsdata skal være tilgjengelige, gjenfinnbare, kunne håndteres maskinelt og være gjenbrukbare.

Les mandatet for utvalget.

Om utvalget

Utvalget består av deltagere fra forskningsinstitusjoner, tjenestetilbydere, næringslivet og forvaltningsorganer med ansvar for særlig relevante forvaltningsdata for forskning:

Deltakerne i utvalget

Navn  

Stilling 

Arbeidsgiver 

Kenneth Ruud, leder  

Administrerende direktør 

Forsvarets forskningsinstitutt

Ingrid Heggland, nestleder  

Førstebibliotekar, prosjektleder

NTNU, Universitetsbiblioteket 

Ingunn Limstrand  

Seksjonsleder  

Miljødirektoratet  

Klas Henning Pettersen

Leder

NORA, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Gunnar Bøe  

Daglig leder  

Uninett Sigma 2 AS  

Tanja Storsul  

Direktør  

Institutt for samfunnsforskning  

Knut Kalgraff Skjåk  

Avdelingsdirektør  

Sikt - Kunnssektorens tjenesteleverandør 

Christine Stansberg  

Seniorrådgiver  

UiB-Elixir  

Pål Richard Romundstad  

Professor  

NTNU, Institutt for samfunnsmedisin  

Alexander Refsum Jensenius  

Forsker, musikkteknologi  

UiO  

Ann-Kristin Brændvang  

Fagdirektør  

SSB  

Carina Hundhammer 

Leder, forskning og utdanning

Abelia  

Geir Huse  

Forskningsdirektør  

Havforskningsinstituttet  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.