Gjennomført

Første utlysning fra det europeiske partnerskapet Driving Urban Transitions

Framtida vår avhenger av at vi klarer å takle store, komplekse utfordringer her og nå. Mange av dem må håndteres i byer og tettsteder. DUT-partnerskapet har som formål å møte disse utfordringene gjennom en integrert tilnærming for å tilby beslutningstakere i kommuner, næringsliv og sivilsamfunnet verktøy til å handle og muliggjøre nødvendig omstilling av byer og tettsteder.

DUT Transition Pathways som skal realisere visjonen og ambisjonen vil være integrert i smultringøkonomimodellen, som har som mål å sikre at våre samfunnsbehov blir dekket innenfor planetens grenser. For å støtte byer i tråd med deres spesifikke strategier, fokuserer partnerskapet på tre kritiske urbane sektorer (og deres innbyrdes forhold):

Circular Urban Economies Transition Pathway (CUE) fremmer handling for å avlaste urbaniseringspresset på det globale økosystemet og bli mer motstandsdyktig og robust overfor effektene av klimaendringer. Den tar sikte på å framskynde omstilling av byer og legge til rette for regenerativ urbanisme i ulike romlige skalaer for å støtte byer og tettsteder for å gjøre deres kretsløp mer sirkulære, gjenopprette naturkapital og øke bruken av multifunksjonelle grønne tilnærminger, som naturbaserte løsninger, for å tilpasse seg klimaendringer og bidra til utslippsreduksjon. Oppdraget er å, innen 2030, ha oppnådd minst to langsiktige lokale innovasjonsplattformer i hvert DUT-partnerland rettet mot målene spesifisert i CUE-veikartet. Gjennom dette vil CUE også støtte fellesskap og planetens robusthet, inkludert klimatiltak, samtidig som økosystemenes (inkludert økonomiens) robusthet, levedyktighet, inkludering, likhet, folkehelse og velvære forbedres.

Positive Energy Districts Transition Pathway (PED) tar sikte på å støtte innovative løsninger for planlegging, implementering i stor skala og replikering av PED-er med mål om å ha minst 100 geografiske plussenergiområder innen 2025. Disse bør gi synergieffekter sammen med energisystemet i Europa ved å bruke en integrerende tilnærming inkludert teknologiske, romlige, regulatoriske, juridiske, økonomiske, miljømessige, sosiale og økonomiske perspektiver. PED-er øker livskvaliteten i byer, bidrar til å nå COP21-målene og målene for den europeiske grønne giv og øker europeisk kapasitet og kunnskap for å bli en global rollemodell.

15-Minute City Transition Pathway (15minC) har som mål å fremme bærekraftige overganger i urban mobilitet og byplanlegging gjennom å skape tilgjengelighet og tilkobling. Konseptet tar opp prinsippet om at byboere bør få dekket det store flertallet av sine daglige behov innenfor en radius på 15 minutter fra hjemmet – først og fremst ved å gå, sykle og andre former for bærekraftig transport. For å oppnå denne omstillingen kreves det en integrert (planleggings-) tilnærming som kobler (1) det urbane mobilitetssystemet til (2) byplanlegging og utforming av offentlige rom og (3) logistikk og produksjon. Gjennom partnerskapet er målet å oppnå en samling av 50+ løsninger for omstillingen mot klimanøytrale, levelige og inkluderende byer innen urban mobilitet og planlegging.

Les hele utlysningen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.