Planlagt

Forprosjekt til Pilot Helse

Viktige datoer

16. okt. 2024

Frist for å søke

15. des. 2024

Forventet svar på søknaden

1. jan. 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

1. mars 2025

Seneste tillatte prosjektstart

20. okt. 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Pilot Helse er en ordning som skal støtte ambisiøse og krevende innovasjonsløp. Støtten skal gi virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et innovasjonsløp basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Gjennom faktisk samarbeid skal offentlige og private aktører sammen med brukere utvikle innovative løsninger som enkeltaktører ikke kan løfte fram alene. Løsningene skal bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked.       

Dere kan søke om forprosjekt fram til og med 16. oktober 2024. Alle søknadene behandles samlet etter fristen. 

Om utlysningen

Gjennom Pilot Helse skal vi finansiere innovasjonsløp som både kan bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv, som beskrevet i Meld St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. 

Offentlige og private aktører i faktisk samarbeid skal sammen utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere. Helsetjenestenes behov og helseindustriens behov er likeverdige for ordningen Pilot Helse og må derfor være likeverdig representert i prosjektet. 

Dette er en utlysning av forprosjekter som skal berede grunnen for søknader om hovedprosjekter. Utlysning av midler til hovedprosjekter vil ha frist høsten 2025 (forutsatt nødvendig tildeling fra regjeringen). 

Det er er obligatorisk å gjennomføre et forprosjekt med støtte fra Forskningsrådet for å kunne søke om hovedprosjekt. 

Hva kjennetegner et Pilot Helse-prosjekt? 

Et Pilot Helse-prosjekt skal 

 • være basert på erkjente og spesifikke behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv 
 • være et ambisiøst innovasjonsløp med stor sannsynlighet for framtidig implementering og skalering av løsninger nasjonalt og internasjonalt 
 • ha samarbeid mellom flere aktører på tvers av offentlig, privat og eventuelt frivillig sektor som ivaretar brukernes perspektiv på en god måte. Det kan være nyttig at flere tjenestenivåer er representert i prosjektet og det er utprøvere av teknologi/tjeneste som skal utvikles.  

Et Pilot Helse-prosjekt må 

 • inneholde FoU-aktiviteter som bidrar til utvikling av innovative teknologier, prosesser, produkter eller tjenester som svarer på identifiserte og avklarte behov 
 • inkludere FoU-aktiviteter som bidrar til å sikre at disse løsningene kan implementeres, kommersialiseres og skaleres i etterkant eller parallelt med FoU-prosjektet 
 • kunne presentere tydelige kvantifiserbare gevinster både i offentlig og privat sektor 

For å nå målsetningen med Pilot Helse er det viktig at dere i forprosjektene 

 • sikrer bred brukerinvolvering og behovskartlegging i tidlige faser av prosjektutviklingen slik at løsningene som utvikles er i tråd med behovene hos pasienter, innbyggere, tjenesten og samfunnet 
 • sørger for etablering og god forankring av samarbeid mellom relevante prosjektdeltagere fra offentlig sektor, næringsliv, forskningsorganisasjoner, brukerorganisasjoner, frivillig sektor eller andre relevante aktører 
 • sørger for at det er gjennomført en kartlegging av forutsetningene for at den/de offentlige virksomheten(e) kan implementere innovasjonen, inkludert behov for f.eks. organisatoriske og systemtekniske endringer 
 • lager en plan for hvordan en anskaffelse skal rigges  

Hva skal dere oppnå i forprosjektet?   

Forprosjektet skal gi svar som kan brukes som grunnlag i en søknad til et hovedprosjekt. I løpet av forprosjektet skal dere finne ut av 

 • hvilke behov og utfordringer hovedprosjektet skal rette seg mot, fortrinnsvis basert på tidlig brukerinvolvering og behovskartlegging 
 • hvilke mål og ambisjoner hovedprosjektet skal ha – hvordan prosjektet skal bidra til å løse utfordringene og dekke behovene 
 • hvem som skal delta i hovedprosjektet med rolle- og ansvarsbeskrivelse for alle aktører, inkludert brukere og andre interessenter 
 • hvordan verdiskapingspotensialet og potensielle gevinster fra prosjektet kan sannsynliggjøres, hvordan prosjektet kan bidra til målsetningen for Pilot Helse 
 • hvordan hovedprosjektet kan gjennomføres og hva skal til av ressurser og budsjett 
 • hva dere må gjøre og hvem dere må involvere i hovedprosjektet for å sikre at innovasjonene som prosjektet skal utvikle skal kunne implementeres og anskaffes 
 • hvordan et hovedprosjekt kan utnytte eksisterende forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (for eksempel katapult-sentre eller nasjonale forskningsinfrastrukturer) 

Prioriteringer for denne utlysningen 

Utlysningen er åpen for alle prosjekter som sikter seg inn på å møte tydelige behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv. Behovene må være basert på en konkret behovsavklaring med bred involvering av interessenter. Vi ser etter prosjekter der man tar sikte på å utvikle innovasjoner som møter behovene samtidig som de vil kunne bidra til bærekraft i helsetjenesten og samfunnet i tillegg til verdiskaping. 

Med bærekraft i helsetjenesten mener vi at helsetjenestene i framtida fortsatt skal kunne tilby trygge, likeverdige og tilpassede tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere uten økt totalbelastning på hverken tjenestene eller samfunnet. 

Med innovasjoner mener vi nye eller vesentlig forbedrede løsninger, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte. For at prosjektene skal kunne bidra til verdiskaping i norsk næringsliv, bør løsningene som utvikles ha et marked både i Norge og utlandet. 

I denne utlysningen vil Pilot Helse-prosjekter som retter seg mot følgende tema prioriteres: 

 • Innovasjoner som gir personellbesparelser uten å gå på bekostning av kvalitet eller produktivitet jfr. helsepersonellkommisjonen.  
 • Innovasjoner som benytter eksisterende, tung infrastruktur for å sikre muligheten for rask skalering.  
 • Samhandling, oppgavedeling og kommunikasjon mellom tjenestenivåer 
 • Rekruttere helsepersonell, skape attraktive og robuste arbeidsplasser 
 • Innovative KI-løsninger for bærekraftig i helsetjenestene 
 • Selvbetjeningsløsninger for å mestre egen helse, forebygge sykdom og gi økt helsekompetanse 
 • Prosjekter som legger til rette for produksjon i Norge
 • Andre utfordringer forankret i konkrete behov kan også være relevante for Pilot Helse-prosjekter. 

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål 

Kontaktpersonene nedenfor utgjør referansegruppen til Pilot Helse-ordningen. Personene representerer spesialist- og primærhelsetjenestene i hele landet. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om prosjektet ditt passer til utlysningens formål eller om du trenger hjelp til å komme i kontakt med riktig fagmiljø/tjenestenivå i helsetjenesten. 

Navn 

Arbeidssted 

E-post 

Telefon 

Tine Thorbjørnsen 

Forskningsrådet 

tth@forskningsradet.no 

41611585 

Elise Klæbo Vonstad 

KSF region midt 

elise.klabo.vonstad@trondheim.kommune.no 

41688134 

Marit S. Bratlie 

Helse Midt-Norge RHF 

marit.bratlie@helse-midt.no 

90727296 

Francis Odeh 

KSF region nord 

Francis.Odeh@bodo.kommune.no 

95155539 

Sture Pettersen 

Helse Nord RHF 

sture.pettersen@helse-nord.no 

91703299 

Cille Haglans Sevild 

KSF region vest 

cille.sevild@stavanger.kommune.no 

51508014 

Lena Forgaard 

Helse Vest RHF 

lena.forgaard@helse-vest.no 

48124019 

Elisabeth Holen-Rabbersvik 

KSF region sør 

Elisabeth.Holen-Rabbersvik@kristiansand.kommune.no 

93248992 

Christian Skattum 

Oslo Universitetssykehus 

Christian.Skattum@ous-hf.no 

40000920 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Disse virksomhetene kan søke om forprosjektmidler: 

 • virksomheter i offentlig sektor som er registrert med organisasjonsnummer i Norge. Se definisjon av offentlig sektor. 
 • bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Enkeltpersonsforetak kan ikke søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeid 

Prosjektkonstellasjonen må minst bestå av følgende: 

 • en bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge eller en sammenslutning av bedrifter representert av f.eks. en næringsklynge eller en interesseorganisasjon, og 
 • en offentlig virksomhet som representerer helse- og omsorgstjenestene i Norge (inkludert kommuner) 

Vi ønsker at relevante samfunnsaktører eller brukerorganisasjoner er med som samarbeidspartnere. 

Andre reelle og mulige samarbeidspartnere skal du liste opp i prosjektbeskrivelsen som du finner en mal til nederst i utlysningen. 

Prosjektansvarlig kan kjøpe varer eller tjenester fra underleverandører. 

Krav til prosjektleder 

Det er ingen formelle krav til prosjektlederens kvalifikasjoner, men prosjektlederen må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre forprosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Midler til forprosjekter kan dekke følgende kostnader: 

 • personal- og indirekte kostnader hos prosjektansvarlig og registrerte samarbeidspartnere 
 • andre driftskostnader, inkludert kostnader for rådgivning og tilsvarende tjenester som utelukkende anvendes til prosjektet 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. 

Beregning av støtte 

Du kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. Du kan søke om 100 000–250 000 kroner per forprosjekt.   

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektene må starte opp mellom 01.01.2025 og 01.03.2025 og du kan søke om midler fra Forskningsrådet for 2025. Seneste tillatte prosjektslutt er 20.10.2025. 

Prosjektet vil få en forenklet kontrakt med Forskningsrådet. Vi utbetaler støtten etterskuddsvis etter godkjent sluttrapport og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i organisasjonenes regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. 

Foretak (bedrifter med økonomisk aktivitet) vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en treårsperiode. Vi vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). Les mer om bagatellmessig støtte. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Krav til utforming 

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og en søknad kan derfor kun sendes inn én gang (dette i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn flere ganger fram til fristen). Det er likevel mulig å opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen. 

 • Søknadsskjema må være fullstendig utfylt, budsjettene må være satt opp riktig. 
 • Alle vedleggene må være på riktig mal og i PDF-format. Du kan laste ned alle malene nederst på siden.  

Obligatoriske vedlegg 

 • prosjektbeskrivelse på maks 3 sider 
 • CV for prosjektleder på maks 4 sider 
 • foretak må legge ved egenerklæringsskjema for bagatellmessig støtte 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Vi vil tilstrebe en balansert portefølje av prosjekter med fordeling av tema og tjenestenivå når søknadene ellers vurderes likt.

Behandlingsprosedyre

Alle søknadene vil bli vurdert samlet etter 16. oktober. Søknadene blir vurdert av eksterne eksperter med støtte fra referansegruppen for Pilot Helse.  

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får tildeling cirka 15. desember 2024. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 22.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.